Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhlášení přijímacího řízení - Obor Teorie a praxe dramatické výchovy

Přijímací řízení pro rok 2017/18

Vedoucí doktorského programu: doc. Jaroslav Provazník


Název oboru, druh a forma studia:

 • Teorie a praxe dramatické výchovy
 • Dr.(doktorské) - prezenční,
  standardní doba studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.
 • Dr.- kombinované, standardní doba
  studia: 3 roky
  ukončení státní doktorskou zkouškou,
  titul Ph.D.

Podmínky přijetí:

K doktorskému studiu mohou být přijati ti absolventi  magisterského studia   divadelního nebo pedagogického zaměření, kteří mají hluboký zájem o problematiku dramatické výchovy, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku a u kterých lze předpokládat příslušné osobnostní dispozice pro hlubší reflexi oboru , pro samostatnou teoretickou a  tvůrčí činnost .

Cíl studia:

 • získat a prokázat schopnost samostatné výzkumné a teoretické práce v oboru a aplikace získaných poznatků do praxe,

 • zkoumat a interpretovat vztahy dramatické výchovy k dalším oborům lidské činnosti, zejména k dalším oborům umění,

 • studovat a do hloubky poznávat procesy probíhající při vyučování dramatické výchovy a jejich zákonitostí,

 • zkoumat vnitřní procesy a didaktické otázky dramatickovýchovné praxe,

 • zkoumat vývoj a současný stav dramatické výchovy v ČR i ve světě,

 • hledat možnosti uplatnění výsledků teoretického a výzkumného poznání v umělecké a pedagogické praxi.

 

Nároky na uchazeče

K přijímacímu řízení se mohou hlásit absolventi magisterských oborů divadelního nebo

 pedagogického zaměření. Přihlásit se mohou čeští i zahraniční absolventi.

Průběh přijímacích zkoušek:

Přihláška k doktorskému studiu musí kromě základního dotazníku obsahovat:

 • návrh projektu dizertační práce (stručný nástin problematiky na kterou bude dizertační práce zaměřena v rozsahu 2-3 normostran - zaslat rovněž emailem na adresu: marie.pejrimovska@damu.cz
 • ověřenou kopii dosaženého vysokoškolského vzdělání
 • strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti. Povinnou   součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.

 • Kritéria hodnocení ( přijímacích zkoušek)
  Jednotlivé oddíly přijímací zkoušky jsou hodnoceny body od členů přijímací komise, celkový počet bodů za první kolo je max.100.
 • Limit přijímaných doktorandů: 3

Přijímací zkouška proběhne formou vstupního pohovoru s uchazečem. Cílem rozpravy je zejména prověření    kvalit návrhu dizertačního projektu a uchazečových předpokladů pro studium.

Jiné možnosti studia:
Nepořádá se

Studium cizinců - samoplátců:
Nepořádá se.

Termín odevzdání přihlášek: 28.4.2017

Termín přijímacích zkoušek: 1.6.2017