Kreativní pedagogika

Katedra autorské tvorby a pedagogiky a Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze nabízejí dvouletý vzdělávací kurz CŽV akreditovaný MŠMT.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PŘÍŠTÍHO BĚHU KP LEDEN 2023 - LEDEN 2025 JIŽ UZAVŘENO!

Vzhledem k velkému množství přihlášených již žádné přihlášky pro tento ročník nepřijímáme. Děkujeme za Váš zájem, další kurz se bude otevírat na jaře 2025. Pro zájemce doporučujeme navštívit naše spřízněné pracoviště Ateliér živé pedagogiky a tvorby https://www.zivapedagogika.cz.

Program kurzu Kreativní pedagogika je koncipován jako doplňující a rozvíjející studium pedagogiky, zaměřující se na osobnost pedagoga a jeho pedagogickou kondici (nikoliv např. na didaktiku učení). Vychází z předpokladu, že srdcem pedagogiky je především otázka tvořivé komunikace a učitelovy schopnosti s žáky jednat. Studium je proto maximálně praktické a (sebe)zkušenostní, založené na živé zkušenosti se svým hlasem, řečí, tělem a dalšími kmenovými disciplínami Katedry jako je Autorské čtení a Dialogické jednání. Tuto dramaticky zaměřenou psychosomatickou průpravu doplňují teoretické semináře a přednášky z Obecné a Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Filozofie, Antropologie učení a zkušenosti, Teatrologie a další.

Kurz je určen především aspirujícím či stávajícím pedagogům a pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol i mimoškolního vzdělávání, kteří chtějí získat příslušnou pedagogickou kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a celoživotního vzdělávání (CŽV). Vítáni jsou však i zájemci z jiných oborů.

Pedagogická kvalifikace

Vzdělávací program je akreditován MŠMT jako vzdělávací program STUDIUM PEDAGOGIKY pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j.: MSMT- 34405/2019-2-968 na Akademii múzických umění v Praze.

Kurz Kreativní pedagogiky vychází ze studijní koncepce KATaP DAMU – psychosomaticky orientovaného studia dramatické kultury a tvorby v uměleckém a širším pojetí, které této katedře vtiskl její zakladatel, psycholog a divadelník prof. Ivan Vyskočil. Na jeho práci navázala doc. Eva Vyskočilová, která se zabývala pedagogicko-psychologickým výzkumem a patřila k průkopníkům osobnostního rozvoje ve vzdělávání učitelů s důrazem na jejich sociální tvořivost (od šedesátých let 20. století).

Program rozvíjí takové pedagogické dovednosti jako je schopnost komunikovat, podnítit a udržet zájem, reflektovat kvalitu svého projevu a vnímat zpětnou vazbu žáků/publika; řešit momentální výchovné otázky spontánním jednáním, které vychází z autentického vztahu učitele a žáka a umožňuje konstruktivní řešení proměnlivé pedagogické situace; vnímat práci pedagoga jako autorskou, tvůrčí činnost, a chápat výchovu a výuku nikoliv jako konflikt zájmů a soutěž, ale jako situaci spolupráce.

Koncepce kurzu Kreativní pedagogiky se od svého založení r. 2006 stále organicky vyvíjí. Velký podíl na tom mají pedagogové kurzu, kteří jsou sami absolventy a/nebo pedagogy denního studia na KATaP, s dlouholetou pedagogickou zkušeností a tvůrčí praxí v oboru.

CHARAKTER VÝUKY

Kurz bude realizován čtyřsemestrálně: během dvou let proběhne celkem 18 setkání, a to jednou měsíčně (v pátek odpoledne/večer a celou sobotu + 1x za semestr celodenní rozšiřující dílny v neděli). Celkem 280hod, přičemž většina praktických disciplín probíhá v menších skupinách tak, aby bylo možné poskytovat individuální přístup. Maximální kapacita kurzu je 33 studentů.

Kurz KP 2023/25 bude probíhat od ledna 2023 do ledna 2025 v prostorách Divadelní fakulty AMU, Karlova 26, Praha 1.

STUDIJNÍ PLÁN KURZU

Praktické sebe-zkušenostní semináře – psychosomatické disciplíny: Dialogické jednání, Řečové jednání, Autorské čtení, Výchova k hlasu, Výchova k pohybu, Autorské směřování a autorská prezentace.

Teoretické semináře a přednášky: Filosofie výchovy, Vybrané kapitoly z Psychologie a Pedagogiky, Antropologie učení a zkušenosti, Teatrologie a další.

Letní semestr 2024:

Leden 26.–27. 1.
Únor 23.–24. 2.
Březen 15–16. 3.
Duben  12 .–13. 4.
Květen 17.–18. 5.

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ KURZU A ZÍSKÁNÍ PEDAGOGICKÉ KVALIFIKACE

Podmínkou získání osvědčení o absolvování studia pedagogiky v kurzu Kreativní pedagogika je pravidelná účast (nejméně však 75 %), aktivní práce v seminářích a samostudium formou písemných reflexí. Studenti kurz zakončí závěrečnou písemnou prácí, veřejnou autorskou prezentací a závěrečnou ústní zkouškou před komisí.

CENA KURZU 38 000,- (Je možné zaplatit ve dvou ročních splátkách).

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO 30. 9. 2022

Elektronickou přihlášku vyplňte ZDE.

Do elektronické přihlášky NENÍ TŘEBA nahrávat žádné ze zmiňovaných příloh (platí pro denní studenty).
Pošlete nám však vyplněný “Profil uchazeče” s doplňujícími informacemi, ke stažení zde, na email kreativnipedagogika@gmail.com.

PŘIJETÍ DO KURZU

Uchazeči projdou výběrovým řízením. Pro účast v kurzu je rozhodující motivace a osobnostní/pedagogické předpoklady. Přijímačky proběhnou v sobotu 1. října 2022 formou osobního setkání.

KONTAKT

kreativnipedagogika@gmail.com
Mgr. Zuzana Pártlová, Ph.D.
Mgr. MgA. Eva Čechová

Prof. JANA PILÁTOVÁ – interní pedagog KATaP, antropoložka a teatroložka, kritička a dramaturgyně.
Studovala teatrologii a psychologii na FFUK. V roce 1968 byla na stáži v Teatru Laboratorium ve Wroclavi a o práci Jerzyho Grotowského od té doby píše a učí; přeložila jeho texty do češtiny. V roce 1998 na DAMU založila a pět let vedla Integrační program kreativity. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, účastní se mezinárodních konferencí a projektů zaměřených na přesahy divadla a divadelní pedagogiku (ISTA – Mezinárodní škola divadelní antropologie). Vede diplomové a disertační práce a divadelní projekty svých studentů, s divadelním studiem Farma v jeskyni a s Divadlem Continuo pracovala na řadě inscenací jako dramaturgyně. Roku 2005 získala na festivalu Next Wave ocenění „Živoucí poklad“. Roku 2009 vydala knihu Hnízdo Grotowského; na prahu divadelní antropologie, nominovanou na cenu F. X. Šaldy, a získala vyznamenání Za zásluhy o polskou kulturu. V roce 2012 byla jmenována profesorkou. 

doc. Mgr. MARTINA MUSILOVÁ, Ph.D. – vedoucí Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví, pedagog na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, pedagog na Katedře divadelních studií FF MU v Brně a Katedře teorie a kritiky DAMU v Praze, teatroložka a dramaturgyně.
Vystudovala obor Divadelní věda na FF UK v Praze. Od roku 1999 působí jako asistentka Dialogického jednání na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze. Od roku 2009 působí na Katedře divadelních studií FF MU v Brně a od roku 2013 na Katedře teorie a kritiky DAMU v Praze. Specializuje se na historii českého divadla 20. století, herectví, teorii herectví a teatralitu veřejných událostí.

Mgr. MgA. EVA ČECHOVÁ, Ph.D. – externí pedagog KATaP, herečka
Vystudovala francouzský jazyk a společenské vědy na Pedagogické fakultě UK v Praze a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kde působí jako pedagog autorského herectví v českém a anglickém programu a dokončuje doktorské studium. Pedagogickou činnost začala na PedF UJEP v experimentálních seminářích psychosomatické průpravy studentů učitelství a pokračovala v nich dále na FF UK v Praze. V kurzu Kreativní pedagogika – pedagogická kondice působí od jeho počátku jako asistentka Dialogického jednání a lektorka Autorského směřování a jako koordinátorka kurzu. Věnuje se autorskému divadlu, dokumentárnímu a loutkovému divadlu (herecky, režijně), klaunérii a umělecké pedagogice.  
 
MgA. HANA MALANÍKOVÁ, Ph.D. – vedoucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky, interní pedagog KATaP, herečka
Vystudovala Institut komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK v Praze, a poté autorské herectví na KATaP DAMU, kde v roce 2012 obhájila disertační práci zaměřenou na autenticitu mediálního projevu. Pedagogickou praxi získala při lektorování základů dramatické výchovy a volitelných seminářů na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, v seminářích psychosomatické průpravy studentů učitelství na Katedře bohemistiky FF UK v Praze, při výuce dramatické výchovy na gymnáziu PORG v Libni a na KATaP DAMU. Zde od roku 2006 působí jako asistent Dialogického jednání a od r. 2013 jako pedagog autorského herectví v českém i anglickém programu. V kurzu Kreativní pedagogika – pedagogická kondice působí od jeho počátku jako asistentka dialogického jednání, lektorka autorského směřování a autorského čtení, a dále jako koordinátorka kurzu. Od r. 2012 pracuje pro neziskovou organizaci Zdravotní klaun. Věnuje se autorskému divadlu, klaunérii a divadelní improvizaci.
 
Mgr. ZUZANA PÁRTLOVÁ, Ph.D. – externí pedagog KATaP, koordinátorka kurzu Kreativní pedagogika
Vystudovala anglický a německý jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Setkala se s Dialogickým jednáním, které ji přivedlo do kurzu Kreativní pedagogika – pedagogická kondice a následně do doktorského studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze. 2014-2018 externí pedagog KATaP, asistentka Dialogického jednání v českém a anglickém programu. Od roku 2017 spolu-koordinuje a působí v Kreativní pedagogice jako asistentka Dj.  Příležitostně překládá a tlumočí z angličtiny. 

MgA. IRENA PULICAROVÁ, Ph.D. – externí pedagog KATaP, dramaturgyně, moderátorka TV Noe
Vystudovala divadelní vědu na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, a poté herectví se zaměřením na autorskou tvorbu na KATaP DAMU, kde v roce obhájila disertační práci na téma sdělnosti a věrohodnosti v mluvním a osobnostním projevu současných českých kazatelů. Mezi lety 2006 a 2012 působila jako dramaturgyně plzeňského Divadla J. K. Tyla, spolupracovala s plzeňským studiem Českého rozhlasu. Od roku 2012 pracuje jako moderátorka a dramaturgyně TV Noe. Na KATaP DAMU působí jako pedagog řečového jednání.
 
MgA. MgA. KŘESADLOVÁ VÁCLAVA, Ph.D. – externí pedagog KATaP, arteterapeutka
Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, katedry výchovné dramatiky (magistr) a autorská tvorby a pedagogiky (magistr, doktor). Pracovala jako psychoterapeutka a arteterapeutka v terapeutické komunitě pro drogově závislé Magdaléna o.p.s. se specializací na dramaterapii a divadlo (praxe 12 let). Dále působí jako umělecký pedagog na DAMU, a to jako asistent pro studium dialogického jednání (praxe 16 let) a na taneční konzervatoři Duncan Centre jako pedagog herecké přípravy (praxe 12 let). V současné době prochází výcvikem v ČSAP (zaměřeným na hlubinnou psychologii). Aktivně působí v projektu Filosofie v experimentu.
 
MgA. MARTINA KAFKOVÁ – zpěvačka, externí pedagog KATaP DAMU
Vystudovala konzervatoř J. Ježka, obor muzikálové herectví, a autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kde v současné době působí jako externí pedagog hlasové výchovy v anglickém programu (Group and individual voice education). Na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU vede seminář skupinové hlasové výchovy. Uměleckou pěveckou praxi začala již na konzervatoři (představení např: Juno a Avos – režie: Michael Tarant, Sladce a moudře – režie: Ondřej Pavelka, Pomáda – režie: Ján Ďurovčík, Starci na chmelu -  režie: Petr Kracík), účinkovala také v Národním divadle v opeře Dobře placená procházka v režii Miloše a Petra Formanových. Pedagogicky působila na Konzervatoři Jaroslava Ježka, ZUŠ Stodůlky (zpěv) a na Literární Akademii Josefa Škvoreckého (kultura jevištního projevu, rétorika). Pravidelně vystupuje v hudebním cyklu Okolostola Přemysla Ruta v Divadle Inspirace HAMU.
 

Doc PhDr. VLADIMÍR CHRZ, Ph.D.
Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Výcvik v narativní psychoterapii v Institutu pro systemickou zkušenost. Od roku 1995 působí jako výzkumný pracovník v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR. Vyučuje na Katedře psychologie PedF UK a v Institutu sociálního zdraví UP. Působí také v doktorském studiu na DAMU (autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika). V současnosti v PsÚ AV ČR pracuje ve výzkumných projektech zkoumajících psychickou odolnost seniorů a krizi středního věku. Zabývá se také psycho-spirituálním vývojem, expresí a expresivitou a psychologií umění.

BcA. JAN SKOVAJSA – externí pedagog KATaP DAMU, lektor Feldenkraisovy metody
Jan Skovajsa je mezinárodně akreditovaným lektorem Feldenkraisovy® metody.  Je absolventem čtyřletého studijního programu Feldenkrais International Training Program ve Vídni (Feldenkrais Institut Wien) pod vedením Jeremyho Krausse, osobního žáka dr. Feldenkraise. Program byl akreditován Euro TAB (Feldenkrais European Training and Accreditation Board). Pod jeho vedením rovněž absolvoval sérii Master Classes a navazující, specializační výcvik pro práci s dětmi se specifickými potřebami Jeremy Krauss Approach Training for working with Special Needs Children (JKA). Vede individuální i skupinové lekce a semináře pro širokou i odbornou veřejnost. Spolupracuje s Centrem pohybové medicíny Pavla Koláře a Akademií múzických umění v Praze. Ve své práci rovněž čerpá ze studia na katedře Autorské tvorby a pedagogiky na DAMU (zaměření na psychosomatické disciplíny) i ze studia psychologie zdraví na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pod vedením doc. Václava Břicháčka a prof. Jaro Křivohlavého.

Mgr. JAN PUC, Ph.D. 
Externí pedagog KATaP, lektor filozofických a psychologických kurzů. Vystudoval filozofii na FF UK, se zaměřením na současnou fenomenologii a hermeneutiku. Od r. 2019 vyučuje filozofii na KATaP, kde klade důraz na prolínání teoretických koncepcí s osobní zkušeností studentů. V současnosti prochází pětiletým psychoterapeutickým výcvikem daseinsanalytického zaměření. Mezi oblasti jeho zájmu patří sny a imaginace, tělesnost, hra, trauma, emoce, pozornost a mindfulness. Ve své odborné a pedagogické činnosti kombinuje poznatky filozofie, psychologie, psychoanalýzy a daseinsanalýzy.

PhDr. OSWALD SCHORM – psycholog, pedagog
Vystudoval aprobaci čeština – psychologie na FF UK a jednooborovou psychologii FFUK v Praze. Působil jako klinický psycholog pro děti i dospělé ve zdravotnictví (OÚNZ, VFN), pracuje také v privátní praxi. Dokončuje doktorandské studium Andragogiky na UJAK, zabývá se vzděláváním dospělých teoreticky i prakticky jako přednášející. Má praxi se sebezkušenostními několikaletými výcviky v psychoterapii, kde pracuje, jako výcvikový lektor. Působí pedagogicky jako odborný asistent na 1. LF UK (Adiktologie), kde učí teorii psychoterapie, vývojovou psychologii a komunikaci.

Formuláře ke stažení

Kreativní pedagogika - profil uchazeče
Aktualizováno 18. září 2023
DOC

Studijní materiály

Inspirativní texty pro Kreativní pedagogiku
Aktualizováno 13. února 2024
PDF