INFO

Přijímací řízení do dalšího běhu budou vyhlášeny na podzim 2023.

Základy dramatické výchovy

Informace o čtyřsemestrálním kurzu celoživotního vzdělávání podle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a §10 zákona č. 317/2005 Sb. (studium k prohlubování odborné kvalifikace). Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

INFO

Přijímací řízení do dalšího běhu budou vyhlášeny na podzim 2023.

Kurz CŽV: Základy dramatické výchovy

Začátek kurzu: leden 2022

Program je akreditován v souladu s § 10 vyhl. Č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

 

Cíl studia:

Cílem studia je vybavit účastníky takovými vědomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru, prohlubovat a rozvíjet jejich dovednosti a kompetence v oblasti divadelní tvorby a umělecké percepce a dovednosti využívat prostředků a postupů dramatického umění v práci s dětmi a mládeží ve vyučování i v zařízeních zaměřených na volný čas.

Nároky na uchazeče:

Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí je podání přihlášky s přílohami:

 • strukturovaný profesní životopis, v němž uvedete i školu nebo zařízení, kde pracujete s dětmi nebo mládeží;
 • motivační dopis;
 • výpis absolvovaných seminářů nebo dílen dramatické výchovy a materiály, osvědčení, které považujete za důležité k posouzení žádosti o přijetí ke studiu.

Přijímací řízení probíhá formou výběrového řízení.

Podmínky získání osvědčení:

Podmínky získání osvědčení o absolvování kurzu je pravidelná účast (nejméně však 75 %) a aktivní práce v seminářích; absolvování soustředění na Dětské scéně nebo na celostátní dílně Dramatická výchova ve škole; realizace závěrečného výstupu -výstupy budou mít podobu realizace výukových bloků, které využívají postupů a metod dramatické výchovy. Skupina, s níž bude blok realizován, bude složena z dalších účastníků kurzu. Realizovaný blok bude společně reflektován, na základě realizace a reflexe potom vedoucí bloku sepíší závěrečnou práci, která obsáhne:

 • Zdůvodnění cílů výukového bloku, strategií a metod, popis projektování.
 • Scénář bloku k realizaci se skupinou a popis průběhu realizace.
 • Odbornou reflexi realizace.
 • Možné varianty.
 • Dopracovanou závěrečnou podobu bloku.

Absolventi kurzu, kteří v jiném studiu úspěšně ukončili bakalářský stupeň VŠ vzdělání pedagogického zaměření nebo získali tzv. pedagogické minimum mohou po absolvování kurzu CŽV Základy dramatické výchovy pokračovat v navazujícím magisterském ve studijním programu Dramatická výchova na DAMU.

Charakter výuky:

Kurz bude realizován čtyřsemestrálně, v každém semestru 5 víkendových setkání, celkem tedy 20 víkendových bloků s dotací 21 výukových hodin. Studium je zaměřeno zejména na získávání praktických dovedností, výuka má tedy nejčastěji podobu seminářů a dílen. Studium probíhá prezenčně, v případě potřeby (na základě vládních opatření souvisejících s epidemiologickou situací) přechází na nutnou dobu do distanční podoby.

Celkem: 420 hodin přímé výuky

Spolu s povinnou výukou je doporučena i účast na některé z dílen dramatické výchovy (Jičín, Dětská scéna).

 

Cena kurzu: 20 000 Kč

 

Termín podání přihlášky:

Termín podání přihlášek s přílohami: do 15. 11. 2021

Uchazeč vyplní přihlášku elektronicky (odkaz vizte výše), přihlášku vytiskne a spolu s dalšími náležitostmi přihlášky pošle na adresu:
Studijní oddělení DAMU, Lenka Kovalevská
Karlova 26
11665 Praha 1

 

Elektronický formulář přihlášky bude zpřístupněn od 15. 5. 2021

 

Maximální počet přijatých: 20

 

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

 

Znění platné akreditace:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78

Č.j.: MSMT- 435/2021-2-9

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie múzických umění v Praze, IČ 61384984, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha, Č.j.: MSMT- 435/2021-1 ze dne 05.01.2021 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdě. 2021jších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

uděluje akreditaci

instituci: Akademie múzických umění v Praze, IČ: 61384984, RID: 51000

sídlem: Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha

k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování:

Základy dramatické výchovy.

Platnost akreditace se stanoví do 14.03.2024.

Odůvodnění

Žadatel, Akademie múzických umění v Praze, který podal žádost dne 05.01.2021, splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit.

Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání ve vzdělávacích kurzech podle posouzeného vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt.

Poučení

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

V Praze dne 15.03.2021

(otisk úředního razítka)

Mgr. Jan Mušuta

ředitel odboru

řízení regionálního školství

Účastník řízení:

Akademie múzických umění v Praze, IČ: 61384984, RID: 51000

Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha

Č.j.: MSMT- 435/2021-2-9 strana: 2

Program je akreditován v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Pokyny k vyplnění a odeslání přihlášky

Základy dramatické výchovy

Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

Přihláška uchazeče o studium čtyřsemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání podle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a §10 zákona č. 317/2005 Sb. (studium k prohlubování odborné kvalifikace) je dostupná po kliknutí na odkaz Elektronický formulář přihlášky. (Elektronický formulář přihlášky bude zpřístupněn od 15. 5. 2021)

Přihlášku vyplňte elektronicky, poté vytiskněte a zašlete na adresu:
Studijní oddělení DAMU, Lenka Kovalevská
Karlova 26
11665 Praha 1

Spolu s přihláškou pošlete:

 • strukturovaný profesní životopis, v němž uvedete i školu nebo zařízení, kde pracujete s dětmi nebo mládeží;
 • motivační dopis;
 • výpis absolvovaných seminářů nebo dílen dramatické výchovy a materiály, osvědčení, které považujete za důležité k posouzení žádosti o přijetí ke studiu

Garant: doc. Mgr. Radek Marušák

Pořadatel: katedra výchovné dramatiky DAMU

Místo konání: katedra výchovné dramatiky, Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, 116 65  Praha 1

Přijímací zkoušky proběhnou formou výběrového řízení.

Rozvrhy výuky

Rozvrh najdete v tabulce v záložce CŽV.

Termíny výuky CŽV nalezente na této stránce.

Kontakt

Marie PEJŘIMOVSKÁ

Tajemnice katedry Telefon: 234 244 218, 234 244 281 Detail osoby
Foto