INFO

Přijímací řízení do dalšího běhu budou vyhlášeny na podzim 2023.

Základy dramatické výchovy

Informace o čtyřsemestrálním kurzu celoživotního vzdělávání podle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a §10 zákona č. 317/2005 Sb. (studium k prohlubování odborné kvalifikace). Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

INFO

Přijímací řízení do dalšího běhu budou vyhlášeny na podzim 2023.

Kurz CŽV: Základy dramatické výchovy

Začátek kurzu: ÚNOR 2024

Termíny výuky, začátek vždy v pátek v 17.00:

16.-18.02., 22.-24.03., 12.-14.04., 17.-19.05., 07.-09.06. (výuka proběhne v rámci Dětské scény ve Svitavách)

 

Cíl studia:

Cílem studia je vybavit účastníky takovými vědomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru, prohlubovat a rozvíjet jejich dovednosti a kompetence v oblasti divadelní tvorby a umělecké percepce a dovednosti využívat prostředků a postupů dramatického umění v práci s dětmi a mládeží ve vyučování i v zařízeních zaměřených na volný čas.

Nároky na uchazeče:

Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí je podání přihlášky s přílohami:

 • strukturovaný profesní životopis, v němž uvedete i školu nebo zařízení, kde pracujete s dětmi nebo mládeží;
 • motivační dopis;
 • výpis absolvovaných seminářů nebo dílen dramatické výchovy a materiály, osvědčení, které považujete za důležité k posouzení žádosti o přijetí ke studiu.

Přijímací řízení probíhá formou výběrového řízení.

Podmínky získání osvědčení:

Podmínky získání osvědčení o absolvování kurzu je pravidelná účast (nejméně však 75 %) a aktivní práce v seminářích; absolvování soustředění na Dětské scéně nebo na celostátní dílně Dramatická výchova ve škole; realizace závěrečného výstupu -výstupy budou mít podobu realizace výukových bloků, které využívají postupů a metod dramatické výchovy. Skupina, s níž bude blok realizován, bude složena z dalších účastníků kurzu. Realizovaný blok bude společně reflektován, na základě realizace a reflexe potom vedoucí bloku sepíší závěrečnou práci, která obsáhne:

 • Zdůvodnění cílů výukového bloku, strategií a metod, popis projektování.
 • Scénář bloku k realizaci se skupinou a popis průběhu realizace.
 • Odbornou reflexi realizace.
 • Možné varianty.
 • Dopracovanou závěrečnou podobu bloku.

Absolventi kurzu, kteří v jiném studiu úspěšně ukončili bakalářský stupeň VŠ vzdělání pedagogického zaměření nebo získali tzv. pedagogické minimum mohou po absolvování kurzu CŽV Základy dramatické výchovy pokračovat v navazujícím magisterském ve studijním programu Dramatická výchova na DAMU.

Charakter výuky:

Kurz bude realizován čtyřsemestrálně, v každém semestru 5 víkendových setkání, celkem tedy 20 víkendových bloků s dotací 21 výukových hodin. Studium je zaměřeno zejména na získávání praktických dovedností, výuka má tedy nejčastěji podobu seminářů a dílen. Studium probíhá prezenčně, v případě potřeby (na základě vládních opatření souvisejících s epidemiologickou situací) přechází na nutnou dobu do distanční podoby.

Celkem: 420 hodin přímé výuky

V rámci výuky kurzu se frekventanti zúčastní i víkendové části Dětské scény ve Svitavách v termínu plánované červnové výuky.

 

Cena kurzu: 24 000 Kč za 4 semestry (20 víkendových bloků)

 

Termín podání přihlášky:

Termín podání přihlášek s přílohami: do 15. 01. 2024

Uchazeč vyplní přihlášku elektronicky (odkaz vizte výše), přihlášku vytiskne a spolu s dalšími náležitostmi přihlášky pošle na adresu:
Studijní oddělení DAMU, Lenka Kovalevská
Karlova 26
11665 Praha 1

 

Elektronický formulář přihlášky bude zpřístupněn od 01. 12. 2023

 

Maximální počet přijatých: 20

 

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Pokyny k vyplnění a odeslání přihlášky

Základy dramatické výchovy

Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

Přihláška uchazeče o studium čtyřsemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání podle § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. a §10 zákona č. 317/2005 Sb. (studium k prohlubování odborné kvalifikace) je dostupná po kliknutí na odkaz Elektronický formulář přihlášky. (Elektronický formulář přihlášky bude zpřístupněn od 01.12.2023)

Přihlášku vyplňte elektronicky, poté vytiskněte a zašlete na adresu:
Studijní oddělení DAMU, Lenka Kovalevská
Karlova 26
11665 Praha 1

Spolu s přihláškou pošlete:

 • strukturovaný profesní životopis, v němž uvedete i školu nebo zařízení, kde pracujete s dětmi nebo mládeží;
 • motivační dopis;
 • výpis absolvovaných seminářů nebo dílen dramatické výchovy a materiály, osvědčení, které považujete za důležité k posouzení žádosti o přijetí ke studiu

Garant: doc. Mgr. Radek Marušák

Pořadatel: katedra výchovné dramatiky DAMU

Místo konání: katedra výchovné dramatiky, Divadelní fakulta AMU, Karlova 26, 116 65  Praha 1

Přijímací zkoušky proběhnou formou výběrového řízení.

Rozvrhy výuky

Rozvrh najdete v tabulce v záložce CŽV (termíny výuky).

Termíny výuky CŽV nalezente na této stránce.

Kontakt

Marie PEJŘIMOVSKÁ

Tajemnice katedry Telefon: 234 244 281 Detail osoby
Foto