Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Pokyny ke státním magisterským zkouškám v akadem. roce 2016/17

Na základě zadaného diplomního úkolu Vám sděluji tyto bližší pokyny ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2016/17:

Státní závěrečné zkoušky se uskuteční v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách  (§§ 46, 53 a 55) a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Termíny konání státních magisterských zkoušek na DAMU pro akademický rok 2016/17 jsou dány harmonogramem akademického roku zveřejněným na stránkách fakulty.

Katedry vypisují do KOSu termíny svých státních závěrečných zkoušek a závazné termíny, které se k nim vztahují, zejména datum odevzdání diplomové práce. K vypsaným termínům se studenti přihlašují přes systém KOS, kde také sledují stav plnění učebního plánu. Ke státním závěrečným zkouškám se mohou přihlásit i zájemci, kteří v současné době čerpají dvouletou lhůtu pro vykonání státní magisterské zkoušky.

Diplomové práce je třeba odevzdat ve dvou vázaných vyhotoveních a v jednom provedení na elektronickém nosiči.  Pro zveřejnění diplomové práce v knihovně a na internetu uzavírá student při odevzdání práce přílohu licenční smlouvy, jejíž znění a identifikační formulář VŠKP („vysokoškolské kvalifikační práce“) jsou ke stažení na www stránkách AMU.

Přesný harmonogram státních závěrečných zkoušek podle data, hodiny a místa konání bude včas oznámen sekretářkami kateder po odevzdání diplomových prací. Na sekretariátu příslušné katedry dostane absolvující student též přesné informace o obsahu státní magisterské zkoušky.

Před  konáním zkoušky musí každý student posledního ročníku řádně ukončit studium a nechat si  na studijním oddělení zkontrolovat plnění v KOSu, nejdéle však do 29. 9. 2017 - to v případě, že student v roce 2017 magisterskou zkoušku konat nebude a využije čekací lhůtu. Student musí mít také uhrazeny veškeré poplatky za delší studium, byly-li mu předepsány. Student je dále povinen odevzdat studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list. Bez ukončeného (uzavřeného) studia posledního ročníku a bez odevzdání výstupního listu a uhrazených poplatků nelze studentovi umožnit konání státní závěrečné zkoušky. Státní magisterskou zkoušku (i její opakování) lze konat nejpozději do dvou let od ukončení posledního ročníku  studia, nejdéle však do podzimního termínu konání státních závěrečných zkoušek v příslušném roce.

Důležité upozornění: Poplatky za studium jsou vyměřovány systémem KOS v souladu s § 58 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle metodického pokynu prorektorky č. 1/2016 o poplatcích spojených se studiem přesně podle počtu odstudovaných dnů z podkladů Sdružených informací matrik studentů (SIMS).

S přáním mnoha studijních úspěchů

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová, v.r., děkanka DAMU

V Praze dne 1. prosince 2016.

 

Za správnost: Z. Dudíková.