Studentská grantová soutěž DAMU (SGS)

Soutěž 2022
Soutěž 2021
Soutěž 2020
Soutěž 2019
Soutěž 2018
Soutěž 2017

Formuláře

Studentská grantová soutěž 2022 - Přihláška zfo web
Studentská grantová soutěž 2021 - Úprava rozpočtu zfo web

 

Výsledky Studentské grantové soutěže 2022VYHLÁŠENÍ 2. KOLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE DAMU PRO ROK 2022

na rozdělení a užití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2022

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2022 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

3. Na podporu jednoho projektu, jehož výstupem může být vedle výstupů RIV také magisterská či disertační práce, lze žádat maximálně 250 000 Kč.

4. Harmonogram soutěže

 • 10. 1. 2022 vyhlášení soutěže prostřednictvím webu AMU

 • 14. 2. 2022 ve 12:00 uzávěrka pro podávání přihlášek v elektronické podobě mailem na adresy: sgs@damu.cz a lucie.krutova@damu.cz i v listinné podobě se všemi podpisy

 • 28. 2. - 4. 3. 2022 zasedání fakultní grantové komise

 • do 10. 3. 2022 zveřejnění rozhodnutí o podpoře grantových žádostí

5. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel/ka doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

6. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace:
Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2022 (dedikace).

Kritéria hodnocení:

 1. Je záměr projektu srozumitelný a vedou navržené postupy k jeho dosažení? 
 2. Může být projekt pro DAMU výzkumně přínosem? Financujeme něco, co obohatí naše poznání v rámci školy? 
 3. Jsou výsledky, které projekt deklaruje, zhodnotitelné na konci projektu? 
 4. Je finanční nárok na řešení projektu přiměřený?

Poznámka: Pokud není SGS pro Váš záměr vhodná, můžete zkusit požádat o podporu v v rámci programu „Finanční podpora na rozvoj vědeckého bádání a šíření vědeckých výsledků pro akademické a výzkumné pracovníky a studenty DAMU."

doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D.

proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost DAMU

 

Studentská grantová soutěž - rok 2022 – vyhlášení

Soutěž byla vyhlášena prorektorkou AMU Mgr. Et Mgr.  Eliškou Děckou, Ph.D. 15. 10. 2021.

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky žadatelů z DAMU se podávají do 22. 11. 2021 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové (K223). Odevzdání podepsané přihlášky je nutnou podmínkou přijetí projektu do soutěže.

Mailové adresy pro zaslání elektronické verze přihlášky: lucie.krutova@damu.cz a sgs@damu.cz (přihlášku, prosím, zaslat na obě tyto adresy).
 
Konzultace k přihláškám jsou možné a vítané – s proděkankou pro vědecko-výzkumnou činnost doc. RNDr. Mgr. Alicí Koubovou, Ph.D., Ph.D. (alicekoubova@damu.cz) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Ing. Lucií Krůtovou po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě.

2. kolo Studentské grantové soutěže DAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

Formulář přihlášky

Formulář Závěrečné zprávy za rok 2021 - zfo, web

 

Výsledky Studentské grantové soutěže 2021


 

Vyhlášení 3. kola Studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2021

Uzávěrka přihlášek: 1. 4. 2021 ve 12 hodin

Soutěž SGS má výzkumný charakter a je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

 1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016, Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.
 2. Pro rok 2021 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
 3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.
 4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.
 5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace:
  Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021 (dedikace).
 6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

Harmonogram 3. kola soutěže DAMU:

 • 24. 2. 2021 vyhlášení 2. kola SGS pro projekty DAMU;
 • 1. 4. 2021 ve 12 hodin uzávěrka pro podávání přihlášek, tj. v listinné podobě s podpisy a zároveň elektronicky mailem projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz) a na adresu sgs@damu.cz;
 • do 23. 4. 2021 předpokládaný termín zasedání fakultní grantové komise;
 • do konce dubna 2021 zveřejnění rozhodnutí o podpoře grantových žádostí;
 • do 15. 1. 2022 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí mailové domluvě.

Veškeré důležité dokumenty k soutěži, např. Výnos rektora vztahující se k pravidlům SGS, vyhlášení celé soutěže a formulářejsou ke stažení zde: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/ .

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka Divadelní fakulty AMU

24. 2. 2021

 

Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2021

Uzávěrka přihlášek: 8. 2. 2021 ve 12 hodin

Soutěž SGS má výzkumný charakter a je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016 , Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2021 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace:
Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

7. Harmonogram 2. kola soutěže DAMU:

 • 22. 12. 2021 vyhlášení 2. kola SGS pro projekty DAMU;
 • 8. 2. 2021 ve 12 hodin uzávěrka pro podávání přihlášek, tj. v listinné podobě s podpisy a zároveň elektronicky mailem projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz)a na adresu sgs@damu.cz;
 • do 17. 2. 2021 předpokládaný termín zasedání fakultní grantové komise;
 • do konce února 2021zveřejnění rozhodnutí o podpoře grantových žádostí;
 • do 15. 1. 2022 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí mailové domluvě.

Veškeré důležité dokumenty k soutěži, např. Výnos rektora vztahující se k pravidlům SGS, vyhlášení celé soutěže a formulářejsou ke stažení zde: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/ .

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka Divadelní fakulty AMU

22.12.2021

 

Vyhlášení 1. kola Studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2021

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 18. 11. 2020 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové (K223). Odevzdání podepsané přihlášky je nutnou podmínkou přijetí projektu do soutěže.

Mailové adresy pro zaslání elektronické verze přihlášky: lucie.krutova@damu.cz a sgs@damu.cz (přihlášku prosím zašlete na obě tyto adresy).

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě (těsně před termínem odevzdání je zpravidla pozdě).

2. kolo Studentské grantové soutěže DAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

Formuláře závěrečných zpráv

Formulář přihlášky

Výsledky Studentské grantové soutěže 2020


Vyhlášení 2. kola Studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2020

na rozdělení a užití účelové podpory na specifický VŠ výzkum v roce 2020 (termín odevzdání přihlášek: 10. 2. 2020 do 12 hodin)

Soutěž SGS má výzkumný charakter a je určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

1. Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2016 a jeho dodatky (Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2), Pravidly MŠMT pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a dodatky k nim.

2. Pro rok 2020 je soutěž otevřena pouze pro jednoleté projekty s dobou řešení v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

3. Na podporu jednoho projektu lze žádat maximálně 250.000 Kč.

4. Finanční prostředky na ediční náklady lze v rámci rozpočtu projektu požadovat pouze v případě, že žadatel doloží míru rozpracovanosti rukopisu (elektronickou verzi rukopisu lze vložit do formuláře přihlášky). Je však možné požadovat finanční prostředky na řešení projektu, jehož výstupem bude pouze vznik rukopisu knihy. Prostředky na ediční náklady lze pak požadovat v dalším ročníku soutěže, případně po schválení rukopisu ediční komisí NAMU z vnitřních zdrojů nakladatelství.

5. U všech publikačních výstupů vzniklých v rámci řešení projektu musí být uvedena tato dedikace:
Tato studie/publikace/výstup vznikl/a na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "NÁZEV PROJEKTU" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2020 (dedikace).

6. Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Mgr. Tereze Petákové, PR manažerce AMU (tereza.petakova@amu.cz).

7. Harmonogram 2. kola soutěže DAMU:

 • 6. 1. 2020 vyhlášení 2. kola SGS pro projekty DAMU;
 • 10. 2. 2020 ve 12 hodin uzávěrka pro podávání přihlášek, tj. v listinné podobě s podpisy a zároveň elektronicky mailem projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové (lucie.krutova@damu.cz);
 • 24. 2. 2020 předpokládaný termín zasedání fakultní grantové komise;
 • do konce února 2020 zveřejnění rozhodnutí o podpoře grantových žádostí;
 • do 15. 1. 2021 odevzdání Závěrečných zpráv o řešení projektu.

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí mailové domluvě.

Veškeré důležité dokumenty k soutěži, např. Výnos rektora vztahující se k pravidlům SGS, vyhlášení celé soutěže a formuláře naleznete na stránce Studentská grantová soutěž AMU.

 

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová,
děkanka Divadelní fakulty AMU

6. ledna 2020


Vyhlášení 1. kola Studentské grantové soutěže DAMU pro rok 2020

Soutěž má výzkumný charakter. Je určena pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 14. 11. 2019 do 13 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové (K223).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: lucie.krutova@damu.cz

Konzultace ohledně rozpočtu a výstupů jsou možné (a vítané) s L. Krůtovou. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě, aby ve špičkách nevznikaly fronty.

2. kolo Studentské grantové soutěže DAMU bude vyhlášeno jen za předpokladu, že se v 1. kole nepodaří rozdělit všechny přidělené prostředky.

Text vyhlášení a harmonogram soutěže >>>

Výsledky Studentské grantové soutěže 2019


Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2019

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SGS 2018 se odevzdávají do 11. 1. 2019 - jak elektronicky mailem (lucie.krutova@damu.cz), tak v papírové formě s podpisy.

Formuláře závěrečných zpráv 2018

Výsledky studentské grantové soutěže 2018

Rozdělení dotace na Studentskou grantovou soutěž 2018 / XLSX
 

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2018

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2017


.