PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a za účelem snížení rizika šíření infekce vydávám s účinností od 2. 9.  t. r. nařízení pro fakulty a součásti AMU dodržovat níže uvedená opatření:
 
Obecná pravidla, pohyb a pobyt ve společných vnitřních prostorách objektů AMU

 • povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), tj. rouška, respirátor, ústenka, šátek, šál ve všech společných vnitřních prostorách objektů AMU
 • zapisování externích návštěv ve vrátnicích jednotlivých objektů s uvedením telefonního čísla návštěvníka z důvodu možnosti vytrasování
 • zákaz vstupu osob s vážnějšími příznaky respiračních onemocnění, zejména s příznaky ztráty chuti a čichu a zvýšené teploty do všech objektů AMU; zvýšená teplota samotná ovšem není důvod k uvalení karantény na pracovní kolektiv, ve kterém se dotyčný pohyboval v uplynulých dnech; o karanténním opatření rozhoduje příslušná hygienická stanice
 • studenti a zaměstnanci jsou povinni podrobit se měření tělesné teploty, pokud bude k měření přistoupeno
 • zvýšená hygienická opatření, povinná desinfekce rukou při vstupu, průběžná desinfekce povrchů pracovních ploch, průběžná dezinfekce vstupu/klik, časté mytí rukou
 • umožnění zvláštního režimu pro rizikové skupiny osob (věk nad 70 let, nadváha, další zdravotní komplikace) dle dohody s přímým nadřízeným  
 • zasedání kolektivních orgánů bude probíhat v rouškách a v prostorách, kde bude možné udržet odstup 1,5 m
 • pravidlo pro konání schůzek/jednání: svolavatel schůzky vytvoří seznam všech účastníků schůzky, který bude uchován po dobu 1 měsíce; u účastníků, kteří nejsou zaměstnanci nebo studenty AMU, se uvede telefonický kontakt
 • volba rektora či děkana, nebo nominace kandidátů na rektora či děkana v kolektivních orgánech by se neměla uskutečnit distančně (distančně pouze pro ty senátory, kteří jsou v karanténě nebo patří do skupiny rizikových osob)  
 • práce s otevřenými okny v místnostech, pokud to klimatické podmínky umožní
 • příslušný vedoucí zaměstnanec může stanovit pro vybrané prostory (kanceláře, technická pracoviště atp.), kde je stísněný prostor nebo zde pracují osoby z rizikových skupin ad hoc režim (např. home office) tak, aby nebyl narušen plynulý chod daného pracoviště
 • upřednostnění plateb kartou (ubytovací zařízení, kolej, NAMU a další)
 • zvláštní apel na mimoškolní aktivity studentů: v zájmu svého studia by se měli studenti zcela zříci večerního pobývání v prostorách se zvýšeným nebezpečím nákazy (noční bary, kluby atp.)

Veřejná divadelní a taneční představení, koncerty, filmové projekce

 • dodržování aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro hromadné akce a nařízení děkanů fakulty

Výuka, zápisy do vyšších ročníků

 • pokud to umožní podmínky, minimalizovat riziko přenosu mezi různými studijními skupinami konáním společných přednášek distančním způsobem
 • praktickou uměleckou výuku realizovat prezenčně v souladu podmínkami akreditací studijních programů, a to při dodržení základních hygienických opatření
 • seminární výuku realizovat podle možností a zvážení rizik jak distančně, tak prezenčně  
 • studijní skupiny by měly zůstat, pokud možno, uzavřené a nemísit se
 • během studentských prezentací, které jsou součástí atestace, dodržovat opatření identická s nařízeními pro veřejné události, viz výše
 • maximální využití možnosti elektronického zápisu přes KOS k zápisům studentů do vyšších ročníků/dalších akademických roků z důvodu omezení osobních kontaktů v rámci studijních oddělení fakult   

Kolej

 • shromažďování studentů ve společných prostorách koleje bude omezeno nařízením vedoucího koleje
 • povinné zapisování externích návštěv s uvedením telefonního čísla návštěvníka z důvodu možnosti vytrasování

Stravovací zařízení

 • při odběru/objednávání jídla dodržovat odstup minimálně 1,5 m
 • je-li to možné, přizpůsobit rozmístění stolů a židlí ve stravovacím prostoru tak, aby byly dodrženy dostatečné odstupy mezi strávníky

Zahraniční cesty, zahraniční dovolená, pobyty Erasmus

 • zákaz zahraniční pracovní cesty do jiných, než nízkorizikových zemí
 • doporučení nevyjíždět na dovolenou do jiné, než nízkorizikové země
 • zákaz vyslání studenta/zaměstnance na studijní/pracovní zahraniční pobyt do jiné, než nízkorizikové země 

Přijímání cizinců za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti

 • vydávání „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“, které je vyžadováno konzulárními odděleními v zahraničí pro udělení víza, se administruje dle pokynů prorektorky Radok Žádné, zaslaných emailem dne 6. 8. t. r.
 • na webové stránce Mezinárodního oddělení AMU je k dispozici formulář „Čestného prohlášení“ v anglickém jazyce; přijíždějící zahraniční pedagog, expert nebo student jej vyplní a podepsaný předá po příjezdu do ČR příslušnému mezinárodnímu oddělení fakulty nebo pracovišti AMU, kde se předpokládá jeho působení

Postup při příznacích virového onemocnění

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví, byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a AMU e-mailovou zprávou do sekretariátu děkana/děkanky a do sekretariátu rektora, v případě celouniverzitních pracovišť vedoucímu pracoviště;  jedná se o povinnost plynoucí z § 106 odst. 3 a 4 Zákoníku práce pro zaměstnance a ve spojení s § 391 odst. 4 zákoníku práce i pro studenty; v případě podezření na onemocnění může být nařízena  i mimořádná (pracovně) lékařská prohlídka podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a nevchází do prostor objektů AMU. Nejsou-li uznány dočasně práce neschopnými, plní své pracovní či studijní povinnosti z domova (home office, výuka elektronickými prostředky, samostudium).

Výše uvedená preventivní opatření jsou účinná od 2. 9. t. r. do odvolání.


Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.
 
doc. Jan Hančil  v.r. rektor  

 

Děkanka DAMU dále doplňuje opatření specifická pro Divadelní fakultu AMU v bodech níže: 

 1. Ve všech společných prostorách DAMU (chodby, šatny, Knihovna DAMU, studovny, PC učebna, Kafe DAMU - mimo konzumaci) je povinnost nosit roušku.
 2. Do budovy je zakázán vstup cizím osobám. V případě, že osoba není studentem, zaměstnancem nebo členem akademické obce AMU, ale podílí se na výuce či vzniku inscenace, mají tajemníci kateder povinnost předem nahlásit tyto osoby na vrátnici. Vrátný ve službě vždy zapíše příchod těchto externích osob s uvedením jejich telefonního spojení pro případné trasování.
 3. Hned při příchodu do budovy, dále při vstupu do knihovny a studoven je povinnost použít dezinfekci.
 4. Studenti a zaměstnanci jsou povinni podstoupit namátkové měření teploty při vstupu do budovy DAMU.
 5. Studentské karty ISIC zůstávají nadále deaktivovány pro vstup do budovy. Kartu student předloží vrátnému a ten následně po kontrole studentovi umožní vstup (není již třeba vyplňovat formulář).
 6. Vstup do budovy DAMU je studentům umožněn opět ve standardním čase od 7 do 23 hodin.
 7. V případě jakéhokoliv i mírného příznaku respiračního onemocnění či zvýšené teploty trvá povinnost zůstat doma a nenavštěvovat fakultu.

2. září 2020