Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Postup a podmínky

Termín pro odevzdání žádostí o výjezd na studijní pobyt i praktickou stáž mezinárodnímu oddělení DAMU je každoročně 15. únor. Nejbližší termín pro podání žádostí o výjezdy je tedy 15. únor 2018.

Student musí být po celou dobu svého studijního pobytu v zahraničí studentem akreditovaného programu na DAMU. Žádnou část pobytu v zahraničí nelze uskutečnit po závěrečných státních zkouškách, což znamená, že studenti 3. ročníku bakalářského programu, kteří nemají do data odjezdu potvrzené, že po ukončení bakalářského studia budou dále pokračovat v magisterském studiu, nemohou uskutečnit studijní pobyt v zahraničí, jehož část by časově přesahovala jejich závěrečné bakalářské zkoušky. Pokud přesto na doporučení katedry vyjedou a nebudou do magisterského studia přijati, budou muset svou stáž v zahraničí předčasně ukončit a vrátit již vyplacené stipendium.

Žádá-li student o vyslání na studijní pobyt v zahraničí, předloží mezinárodnímu oddělení DAMU v rámci stanovené deadline následující dokumenty:

1) vyplněnou a podepsanou přihlášku (Application Form), student může uvést dvě školy podle svého výběru.

2) motivační dopis (Motivation Letter),

3) CV (stručný strukturovaný životopis: vzdělání, případná praxe, jazykové znalosti a zvláštní dovednosti),

4) souhlas katedry s vysláním na studijní pobyt na formuláři Žádost (k vyzvednutí ve studijním i mezinárodním oddělení DAMU),

5) studenti scénografie dodají rovněž portfolio na CD či v jiném formátu podle požadavků hostitelské školy (viz webové stránky příslušné školy).

Přihlášku i ostatní dokumenty je nutné předat vytištěné a podepsané mezinárodnímu oddělení DAMU před koncem lhůty k odevzdání přihlášek (do 15. února). Dokumenty musejí být vypracovány v příslušném jazyce vybrané zahraniční instituce, případně v angličtině.

Schválení výjezdu podléhá rozhodnutí výběrové komise DAMU (zpravidla ve složení děkanka, proděkani, předseda Akademického senátu). Komise bere v úvahu studijní výsledky, úroveň předložené přihlášky, kompatibilitu studijního plánu na zahraniční škole se studijním plánem DAMU, vyjádření vedoucího katedry nebo vedoucího studijního programu a další kritéria. Jednání výběrové komise proběhne do konce února. O výsledcích budou studenti individuálně informováni. Vzhledem k tomu, že zájem o studijní pobyty v zahraničí převyšuje kapacitu nabízených míst a finanční prostředky školy, upozorňujeme studenty, že jejich výjezd nemusí být výběrovou komisí schválen.

V případě, že výběrová komise pobyt schválí, jednání o přijetí studenta a související korespondenci s vybranou zahraniční školou vyřizuje mezinárodní oddělení DAMU. Sestavování studijního plánu na zahraniční škole je však plně v kompetenci studenta. Studijní plán musí být konzultován s vedoucím katedry a zahraničním proděkanem. Vedoucí příslušné katedry rozhodne, které předměty budou studentovi uznány a které zkoušky či zápočty si bude muset doplnit po návratu. Výsledkem jednání je studijní plán (Learning Agreement) podepsaný studentem, vysílající i přijímací institucí.

Potvrdí-li zahraniční univerzita přijetí, student na základě informací přijímající univerzity musí učinit před odjezdem následující kroky :

1) OZNÁMIT MÍSTO A DOBU ZAHRANIČNÍHO POBYTU STUDIJNÍMU ODDĚLENÍ a ověřit si, že  má v databázi KOS splněny všechny zkoušky a zápočty z jednotlivých předmětů a je řádně zapsán do dalšího ročníku.

2) Přibližně 3-4 týdny před odjezdem se dostavit k sepsání ÚČASTNICKÉ SMLOUVY na mezinárodní oddělení DAMU, jejímiž přílohami jsou:

  1. Kvalifikační podmínky studenta
  2. Charta studenta
  3. Součástí účastnické smlouvy je číslo bankovního účtu studenta, kam mu bude zasláno stipendium, včetně kódů IBAN a SWIFT/BIC (nezapomeňte přinést s sebou, stejně tak jako přesná data pobytu v zahraničí!)

3) Na dobu svého pobytu v zahraniční si uzavřít CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH. Student musí buď při podpisu účastnické smlouvy předložit nebo po podpisu účastnické smlouvy neprodleně zaslat či osobně dodat mezinárodnímu oddělení DAMU kopii pojistné smlouvy či jiný dokument, potvrzující uzavření zmíněného pojištění. Stipendium mu bude odesláno na účet teprve po dodání tohoto dokladu.
UPOZORNĚNÍ: Modrá karta EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění/European Health Insurance Card) není ekvivalentem cestovního pojištění, kryje pouze nezbytně nutnou zdravotní péči na území EU poskytnutou ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, často s vysokou finanční spoluúčastí pacienta na ošetření, léky, hospitalizaci atd. Rovněž nezahrnuje asistenční službu, výjezd lékaře, převoz do zdravotnického zařízení či repatriaci.

4) Před ukončením studijního pobytu v zahraničí je student povinen nechat si vystavit od koordinátora programu Erasmus+ přijímající university:

  1. Potvrzení o získaných kreditech - Transcript of Records
  2. Potvrzení o délce pobytu v zahraničí - Confirmation of Study Period

S případným prodloužením svého studijního pobytu v zahraničí musí mít student písemný souhlas vedoucího katedry. Na jeho základě bezodkladně požádá o prodloužení pobytu mezinárodní oddělení DAMU, které prověří, bude-li na financování jeho dalšího pobytu v zahraničí k dispozici dostatek finančních prostředků v souladu s rozpočtem, a připraví dodatek k účastnické smlouvě. Student zajistí, aby i jeho prodloužený pobyt v zahraničí byl pokryt jeho cestovním pojištěním.

PO NÁVRATU JE STUDENT POVINEN

 1. PŘIHLÁSIT SE NA MEZINÁRODNÍM ODDĚLENÍ DAMU A PŘEDAT ZDE potvrzení o délce pobytu od přijímající instituce (Confirmation of Study Period) a potvrzení o získaných kreditech (Transcript of Records).
 2. VYPLNIT ON-LINE ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU, přístupové heslo mu bude zasláno emailem.
 3. VYPLNIT DOKLAD O UZNÁNÍ STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ (součást formuláře pro Learning Agreement nebo samostatný dokument Proof of Recognition), předložit k podpisu vedoucímu katedry a proděkanovi pro zahraniční styky.
 4. PŘEDAT DOKLAD O UZNÁNÍ STUDIA mezinárodnímu oddělení DAMU, které kompletně podepsaný originál odevzdá studijnímu oddělení.

Nebude-li po návratu splněna některá z předchozích povinností, na studenta se budou vztahovat sankce v souladu s účastnickou smlouvou.