Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Setkání řešitelů programu 3 LAY

na DAMU v Praze ve dnech 3. - 7. února 2016

Na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění, proběhlo ve dnech 3. - 7. února letošního roku setkání řešitelů mezinárodního projektu Three Layers of Telling a Story (3LAY) z loutkových kateder z Polska (Wiesław Czołpinski a Marta Rau z Akademie Teatralnej v Bialystoku), Maďarska (Kata Csató, Edina Ellinger ze SZFE v Budapešti), Slovenska (Ida Hledíková, Marika Kecskésová z KBT VŠMU Bratislava) a České republiky (Robert Smolík a Michal Somoš z KALD DAMU), kteří se v rámci pracovního programu zaměřili na přípravu kurikula pro připravovaný společný mezinárodní magisterský studijní program Loutkářství (Puppetry). Projektový tým se věnoval i řadě dalších úkolů směřujících k spuštění akreditačního procesu nového programu ve všech zapojených zemích.

Mezi jiným se partneři dohodli, jakým způsobem na sebe bude studium v jednotlivých semestrech navazovat resp. se vzájemně doplňovat, jak budou probíhat státní magisterské zkoušky či jak bude vypadat společná stupnice pro hodnocení studentů. Projektový tým se také obšírně věnoval otázkám medializace a propagace připravovaného studijního programu a připravil základní obsah propagačního materiálu, který bude v nejbližších téměř dvou letech sloužit k informování potenciálních zájemců o studium Loutkářství. V neposlední řadě se řešitelé věnovali přípravě podkladů k průběžné zprávě z projektu 3LAY, kterou bude koordinátor (SZFE) předkládat Národní agentuře programu Erasmus+ na začátku března, tedy v polovině realizace projektu.

V pátek 5. 2. 2016 přijala členy projektového týmu také děkanka DAMU MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová. Setkání se také zúčastnili prorektorka AMU pro mezinárodní vztahy doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D., proděkan DAMU pro mezinárodní záležitosti doc. Mgr. Marek Bečka a vedoucí stávajícího magisterského studijního programu režie na KALD v angličtině MgA. Sodja Lotker. Tým projektu 3LAY informoval vedení AMU o průběhu realizace projektu a plánovaných klíčových aktivitách. Řešitelé zodpověděli řadu dotazů, zejména od prorektorky Jobertové, které především objasňovali způsob, jakým se připravovaný program vypořádá s nezbytnou synchronizací čtyř škol v celé řadě oblastí týkajících se realizace studia – od přijímacího řízení až po to, jak budou vypadat diplomy přiznávající akademický titul.

V průběhu prvních tří dnů pobytu projektového týmu v Praze však podstatnou část programu představovala aktivní účast na představeních, prezentacích, výstavách a debatách klauzurního festivalu Proces 09 Katedry alternativního a loutkového divadla. Hosté ocenili především kvalitu shlédnutých klauzur, ale také festivalovou formu, schopnost studentů naplno využít prostorové možnosti školy, a stejně tak i otevřenost a přímost, s jakou byli vedeny hodnotící debaty studentů a pedagogů na Procesu. Výsledkem účasti na Procesu je, kromě podnětu k promýšlení rozvoje připravovaného mezinárodního studia, i několik pozvání klauzurních inscenací na festivaly v Bialystoku či Bratislavě.

Setkání řešitelů programu 3 LAY