Studijní pobyty Erasmus

English version >>

Výměny probíhají na základě uzavřené bilaterální smlouvy s partnerskou školou v zahraničí, kterou po obsahové stránce připravuje a dojednává každá katedra samostatně na základě svých kontaktů a možností vyplývajících jak ze studijních plánů, tak i z pedagogického zajištění. Při rozhodování o obsazení smluvních míst mají přednost studenti katedry, která spolupráci s danou zahraniční školou navázala, volná místa mohou využít studenti jiných kateder za předpokladu, že přijímající instituce souhlasí.

Důležité upozornění: výjezd v rámci Erasmus+ nelze nárokovat a přijímající instituce má právo ovlivnit výběr přijíždějících studentů, případně vybraného studenta i odmítnout. Stejně tak mají všechny partnerské školy právo odmítnout studenty z kapacitních či jiných provozně-personálních důvodů.

Mezinárodní oddělení DAMU ve spolupráci s mezinárodním oddělením AMU zajišťuje organizační a administrativní záležitosti při podepisování bilaterálních smluv. Pomáhá a radí studentům i pedagogům s vyřizováním dalších formalit při výjezdu do zahraniční. Ve spolupráci s jednotlivými katedrami se podílí též na organizaci přijímání zahraničních studentů i pedagogů.

INFO

Termín pro odevzdání přihlášek na studijní pobyty i praktické stáže mezinárodnímu oddělení DAMU je 31. leden pro výjezdy v následujícím akademickém roce. Nejbližší termín pro podání žádostí o výjezdy je 31. leden 2024.

Postup a podmínky

Minimální délka studijního pobytu Erasmus jsou dva měsíce. Student musí být po celou dobu svého studijního pobytu v zahraničí studentem akreditovaného programu na DAMU . Žádnou část pobytu v zahraničí nelze uskutečnit po závěrečných státních zkouškách, což znamená, že studenti magisterských programů-čekatelé na státní zkoušky a studenti 3. ročníku bakalářského programu, kteří nemají do data odjezdu potvrzené, že po ukončení bakalářského studia budou dále pokračovat v magisterském studiu, nemohou uskutečnit studijní pobyt v zahraničí, jehož část by časově přesahovala jejich závěrečné státní zkoušky. V případě nedodržení této podmínky bude student povinen předčasně ukončit stáž v zahraničí a vrátit již vyplacené stipendium.

Podání žádosti

Žádá-li student o vyslání na studijní pobyt v zahraničí, předloží mezinárodnímu oddělení DAMU v rámci stanovené deadline následující dokumenty:

  1. vyplněnou a podepsanou přihlášku ( Application Form / DOC),
  2. motivační dopis (Motivation Letter),
  3. CV (stručný strukturovaný životopis: vzdělání, případná praxe, jazykové znalosti a zvláštní dovednosti),
  4. souhlas katedry s vysláním na studijní pobyt na formuláři Žádost (k vyzvednutí ve studijním i mezinárodním oddělení DAMU),
  5. studenti scénografie dodají rovněž portfolio v PDF či v jiném formátu podle požadavků hostitelské školy (viz webové stránky příslušné školy).

Před odjezdem

Potvrdí-li zahraniční univerzita přijetí, student na základě informací přijímající univerzity musí učinit před odjezdem následující kroky:

1

OZNÁMIT MÍSTO A DOBU ZAHRANIČNÍHO POBYTU STUDIJNÍMU ODDĚLENÍ a ověřit si, že  má v databázi KOS splněny všechny zkoušky a zápočty z jednotlivých předmětů a je řádně zapsán do dalšího ročníku.

2

Přibližně 3-4 týdny před odjezdem se dostavit k sepsání ÚČASTNICKÉ SMLOUVY na mezinárodní oddělení DAMU (schůzku je nutné si dohodnout předem), jejímiž přílohami jsou

  • Kvalifikační podmínky studenta (obdrží student při podpisu smlouvy)
  • Charta studenta (obdrží student při podpisu smlouvy)
  • Součástí účastnické smlouvy je číslo bankovního účtu studenta (v EUR), kam mu bude zasláno stipendium, včetně kódů IBAN a SWIFT/BIC (nezapomeňte přinést s sebou, stejně tak jako přesná data pobytu v zahraničí!),

a dodat mezinárodnímu oddělení DAMU vyplněný ONLINE LEARNING AGREEMENT (sekce Before Mobility: Study Programme at the Receiving Institution a Recognition at the Sending Institution, minimální počet uznaných kreditů je 18 za jeden semestr), podepsaný všemi zúčastněnými stranami, tj. studentem, přijímající institucí a vysílající institucí (za vysílající instituci podepíše proděkan pro mezinárodní záležitosti po schválení OLA vedoucím příslušné katedry). Není-li možné mezinárodnímu oddělení DAMU dodat vyplněný Online Learning Agreement před výjezdem, student ho zašle co nejdříve po zahájení studijního pobytu.

3

Na dobu svého pobytu v zahraniční si uzavřít CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH. UPOZORNĚNÍ: Student musí při podpisu účastnické smlouvy předložit  mezinárodnímu oddělení DAMU kopii pojistné smlouvy či jiný dokument potvrzující uzavření zmíněného pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí. Stipendium mu může být odesláno na účet až po dodání tohoto dokladu.

4

Před ukončením studijního pobytu v zahraničí je student povinen nechat si vystavit od koordinátora programu Erasmus+ přijímající univerzity:

  • Potvrzení o získaných kreditech - Transcript of Records
  • Potvrzení o délce pobytu v zahraničí - Confirmation of Study Period

S případným prodloužením svého studijního pobytu v zahraničí musí mít student písemný souhlas vedoucího katedry. Na jeho základě bezodkladně požádá o prodloužení pobytu mezinárodní oddělení DAMU, které prověří, bude-li na financování jeho dalšího pobytu v zahraničí k dispozici dostatek finančních prostředků v souladu s rozpočtem, a připraví dodatek k účastnické smlouvě. Student zajistí, aby i jeho prodloužený pobyt v zahraničí byl pokryt jeho cestovním pojištěním

PO NÁVRATU JE STUDENT POVINEN

1

PŘIHLÁSIT SE NA MEZINÁRODNÍM ODDĚLENÍ DAMU A PŘEDAT ZDE potvrzení o délce pobytu od přijímající instituce ( Confirmation of study period / DOC) a potvrzení o získaných kreditech (Transcript of Records).

2

VYPLNIT ON-LINE ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU, přístupové heslo mu bude zasláno emailem.

3

VYPLNIT DOKLAD O UZNÁNÍ STUDIJNÍHO POBYTU V ZAHRANIČÍ ( Proof of Recognition / Doklad o uznání / DOC, součást formuláře pro Learning Agreement (v češtině) / DOCX), předložit k podpisu vedoucímu katedry a proděkanovi pro zahraniční styky.

4

PŘEDAT DOKLAD O UZNÁNÍ STUDIA ( Proof of Recognition / Doklad o uznání / DOC) mezinárodnímu oddělení DAMU, které kompletně podepsaný originál odevzdá studijnímu oddělení.

Formuláře a dokumenty

Kontakt

Zora HERMOCHOVÁ

Koordinátorka mezinárodního oddělení, kancelář K334, úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00-16:00 Telefon: 234 244 286 Detail osoby
Foto