Praktické stáže v rámci programu Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat na praktickou stáž do zahraniční instituce, s níž škola nemá uzavřenou bilaterální smlouvu. Praktickou stáž si vyhledá a domluví přímo student, DAMU v tomto případě na rozdíl od studijních pobytů žádné kontakty neposkytuje. Nutnou podmínkou pro získání stipendia na praktickou stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je splnění kvalifikačních podmínek. Finanční prostředky budou studentům poskytnuty na základě Účastnické slmlouvy, kterou podepíše student a děkan DAMU. Přílohou je Pracovní plán stáže (Learning Agreement for Traineeship). Tento formulář podepisuje před odjezdem na stáž student, koordinátor na domácí instituci a koordinátor hostitelské instituce. Po příjezdu je student povinen předložit Osvědčení o absolvování pracovní stáže (součást Pracovního plánu) od hostitelské instituce a vyplnit závěrečnou zprávu v databázi NAEP.

Postup a podmínky

Termín pro odevzdání žádostí o výjezd na studijní pobyt i praktickou stáž mezinárodnímu oddělení DAMU je 31. leden pro výjezdy v následujícím akademickém roce. Ve výjimečných případech je možné žádost o výjezd na praktickou stáž předložit mezinárodnímu oddělení DAMU i mimo tento termín, tuto možnost je však nutné s mezinárodním oddělením vždy projednat. Výjezd bude záležet na finančních možnostech školy v průběhu akademického roku a na různých změnách, k nimž může v průběhu roku dojít, např. se stává, že někteří studenti svůj výjezd zruší.

Minimální délka praktické stáže Erasmus jsou dva měsíce. Student musí být po celou dobu svého studijního pobytu v zahraničí studentem akreditovaného programu na DAMU. Žádnou část pobytu v zahraničí nelze uskutečnit po závěrečných státních zkouškách, což znamená, že studenti magisterských programů-čekatelé na státní zkoušky a studenti 3. ročníku bakalářského programu, kteří nemají do data odjezdu potvrzené, že po ukončení bakalářského studia budou dále pokračovat v magisterském studiu, nemohou uskutečnit studijní pobyt v zahraničí, jehož část by časově přesahovala jejich závěrečné státní zkoušky. V případě nedodržení této podmínky bude student povinen předčasně ukončit svou stáž v zahraničí a vrátit již vyplacené stipendium.

Praktickou stáž lze realizovat v zahraniční instituci, jejíž činnost souvisí s obory studovanými na DAMU tak, aby bylo možné za stáž udělit po návratu kredity. Student ve spolupráci se svým vedoucím pedagogem a na základě souhlasu vedoucího katedry naváže kontakt s institucí, v níž by chtěl praktickou stáž uskutečnit, a dohodne se s vedoucím katedry, jakým způsobem mu bude jeho praktická stáž katedrou uznána. Během těchto jednání se dohodnou podmínky, za jakých bude student stáž realizovat, tj. pracovní náplň, termín stáže, monžosti ubytování, případný finanční příspěvek hostitelské instituce (není nárokovatelný a záleží pouze na hostitelské instituci, dostane-li student např. finanční odměnu či příspěvek na ubytování, k čemuž dochází jen výjimečně). Tato jednání by měla probíhat písemně a konečné ujednání by mělo existovat v písemné či elektronické podobě (dopis, e-mail atd.), neboť bude součástí Pracovního plánu praktické stáže (Learning Agreement for Traineeships).

Před odjezdem

V případě, že zahraniční instituce potvrdí přijetí a strany se dohodnou na podmínkách, musí student učinit PŘED ODJEZDEM následující kroky:

1

VYPLNIT INTERNÍ PŘIHLÁŠKU na praktickou stáž a společně se strukturovaným životopisem a kopií korespondence či souhlasného vyjádření hostitelské instituce, jak uvedeno výše, ji odevzdat VYTIŠTĚNOU A PODEPSANOU nejpozději do 31. ledna na mezinárodním oddělení DAMU.

2

Součástí přihlášky je SOUHLAS KATEDRY s praktickou stáží v zahraničí podepsaný vedoucím katedry, používejte formulář "Žádost", dostupný na studijním i mezinárodním oddělení DAMU.

3

PŘEDLOŽIT na mezinárodním oddělení DAMU Pracovní plán praktické stáže/Learning Agreement for Traineeships s vyplněnou sekcí BEFORE THE MOBILITY a podepsanou všemi zúčastněnými stranami, tj. studentem, přijímající institucí a za vysílající instituci vedoucím katedry a proděkanem pro mezinárodní styky.

4

OZNÁMIT MÍSTO A DOBU ZAHRANIČNÍHO POBYTU STUDIJNÍMU ODDĚLENÍ a ověřit si, že má v databázi KOS splněny všechny zkoušky a zápočty z jednotlivých předmětů a je řádně zapsán do dalšího ročníku.

5

Přibližně 3-4 týdny před odjezdem se dostavit k sepsání ÚČASTNICKÉ SMLOUVY na mezinárodní oddělení DAMU, schůzku je nutné si dohodnout předem. Součástí účastnické smlouvy je číslo bankovního účtu studenta (v EUR), kam mu bude zasláno stipendium, včetně kódů IBAN a SWIFT/BIC. Údaje prosím doneste s sebou, stejně jako přesná data pobytu v zahraničí!
 

6

Při podpisu smlouvy je nutné předložit pojistnou smlouvu či jiný doklad potvrzující sjednání cestovního pojištění zahrnujícího pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti po celou dobu trvání praktické stáže.

S případným prodloužením své praktické stáže v zahraničí musí mít student písemný souhlas vedoucího katedry. Na jeho základě bezodkladně požádá o prodloužení pobytu mezinárodní oddělení DAMU, které prověří, bude-li na financování jeho dalšího pobytu v zahraničí k dispozici dostatek finančních prostředků v souladu s rozpočtem, a připraví dodatek k účastnické smlouvě.

Student zajistí, aby i jeho prodloužený pobyt v zahraničí byl pokryt jeho cestovním pojištěním.

Po návratu

Před ukončením pracovního pobytu v zahraničí je student povinen nechat si potvrdit od hostitelské instituce dobu konání praktické stáže (součást Pracovního plánu stáže/Learning Agreement for Traineeships).

Po návratu je student povinen se ihned:

1

PŘIHLÁSIT NA MEZINÁRODNÍM ODDĚLENÍ DAMU A PŘEDAT ZDE kompletně vyplněný Pracovní plán stáže ( Learning Agreement for Traineeships), jehož součástí je i potvrzení o délce stáže v sekci After the Mobility.

2

VYPLNIT ONLINE ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU do databáze NAEP. Přístupové heslo do databáze mu bude zasláno mailem prostřednictvím NAEP.

3

DOHODNOUT SE s vedoucím katedry, s vedoucím pedagogem ročníku, případně s pedagogy jednotlivých předmětů na uznání stáže, dodat potvrzení o délce stáže (Learning Agreement for Traineeships - vyplněná a podepsaná sekce After the Mobility) mezinárodnímu oddělení DAMU a požádat studijní oddělení DAMU o zápis předmětu do KOSu.

Nebude-li po návratu splněna některá z předchozích povinností, na studenta se budou vztahovat sankce v souladu s účastnickou smlouvou.

Formuláře a dokumenty

Kontakt

Zora HERMOCHOVÁ

Koordinátorka mezinárodního oddělení, kancelář K334, úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00-16:00 Telefon: 234 244 286 Detail osoby
Foto