Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZÁVĚREČNÝ SAMOSTATNÝ TVŮRČÍ PROJEKT POSLUCHAČE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Učební plán posledního ročníku studia dramatické výchovy obsahuje jako hlavní, profilový předmět Praxi III - baklářský samostatný tvůrčí projekt. Tímto předmětem posluchač KVD završuje spolu s obhajobou bakalářské práce své studium na DAMU.

S bakalářským samostatným projektem přímo souvisí bakalářská diplomová práce, jejímž základem je realizovaný závěrečný projekt, jeho zdůvodnění a reflexe. (Viz Manuál diplomanta v oboru dramatické výchovy - bakalářské práce.)

V bakalářském samostatném tvůrčím projektu má student prokázat a osvědčit svoji způsobilost tvůrčí dramatickovýchovné práce se skupinou dětí nebo mladých lidí (ve věku do cca 20 let).

 

 

SAMOSTATNÝ TVŮRČÍ PROJEKT MŮŽE MÍT JEDNU Z TĚCHTO PODOB:

A) inscenace s dětským nebo středoškolským souborem;

B) interní dramatickovýchovný projekt v rozsahu nejméně 8 lekcí (event. 2 projekty - každý v rozsahu alespoň 4 lekcí, v krajním případě 3 různé projekty - každý v rozsahu nejméně 3 lekcí - podle charakteru skupiny),

C) dílna v rozsahu nejméně dvou celých dnů (realizovaná alespoň dvakrát - s dvěma různými skupinami dětí nebo mládeže).

Ať už se posluchač rozhodne pro jakýkoliv typ projektu, musí to být projekt v maximální míře autorský.

 

PŘÍPRAVA PROJEKTU, JEHO PREZENTACE A OBHAJOBA

Nejpozději na konci předposledního ročníku předloží každý posluchač písemnou přihlášku k samostatnému projektu.

Posluchač v přihlášce uvede jméno pedagoga KVD DAMU (výjimečně jiného odborníka), kterého žádá, aby byl jeho konzultantem jeho projektu a vedoucím bakalářské práce.

Příprava samostatného projektu obsahuje dvě fáze odpovídající zhruba dvěma semestrům posledního ročníku bakalářského studia. Protože jde o hlavní předmět posledního ročníku studia DV, je každý semestr (ZS i LS) zakončen zkouškou. Zkouška za ZS má písemnou podobu (podrobný záznam dosavadního průběhu projektu - viz dále), obsahem zkoušky za LS je prezentace projektu (viz dále). Pozn.: Zkoušku v letním semestru (stejně jako zkoušky a zápočty z ostatních předmětů) je nutné absolvovat nejpozději do termínu konání obhajoby projektu, aby měl posluchač uzavřen poslední ročník, tedy do začátku června, resp. do začátku září.

V rozvrhu 3. ročníku bakalářského studia je zařazen téměř v každém výukovém bloku dvouhodinový seminář k přípravě samostatného projektu, v němž mají posluchači příležitost průběžně konzultovat a prezentovat dílčí výsledky a problémy.

Na konci zimního semestru 3. ročníku předloží student v písemné podobě záznam průběhu dosavadní práce na projektu, popis stavu přípravy projektu a plán na další práci na něm, který může být následně využít v bakalářské práci. Pokud si posluchač zvolí pro svou práci textové východisko - ať už dramatický, nebo prozaický či veršovaný text, měl by záznam obsahovat také základní charakteristiku tohoto textového východiska, z níž by bylo zřejmé, čím je inspirativní pro připravovaný projekt, co nabízí divadelní nebo interní dramatickovýchovné práci, zda obsahuje nějaká rizika a jaká apod.

Záznam by neměl být pouhým bodovým nebo dokonce jen nahodilým výčtem činností nebo jen popisem průběhu schůzek (jako např. při zápisech z průběžné praxe), ale měl by obsahovat zejména analýzu a interpretaci procesu, kterým student se skupinou dosud prošel (např. zachycení toho, jak byl celý projekt koncipován a připraven a jak se realita liší od původní vize, jaké metody a techniky se v práci osvědčily, jaké nikoliv a co z toho vyplývá pro další práci, jak na práci reaguje skupina a co z toho student pro sebe vyvozuje pro strategii práce na projektu apod.)

Nejpozději do 15. dubna posledního ročníku ohlásí student, kdy, kde a jakou formou bude svůj projekt prezentovat, aby bylo možné zajistit zkušební komisi. (Posluchači, kteří se hlásí k obhajobám bakalářských prací a ke státním zkouškám v podzimním termínu, musí ohlásit termín prezentace nejpozději do 15. května.) Možnost prezentace:

- představení odehrané v budově DAMU nebo po dohodě v místě působiště nebo v jiném domluveném prostoru za přítomnosti zkušební komise / interní dramatickovýchovný projekt realizovaný za přítomnosti zkušební komise;

- kompletní videozáznam produkce / interního dramatickovýchovného projektu.

Na projektu se hodnotí jeho umělecká a výchovně-vzdělávací úroveň.

Případné problémy, které v průběhu práce na projektu vzniknou, lze řešit s konzultantem nebo s vedením katedry.

Praha 13. září 2005