Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SOUPIS ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURY

DIVADLO A UMĚLECKÝ PŘEDNES

A) Základní literatura

ARISTOTELÉS. Poetika. Přeložila Julie NOVÁKOVÁ. 5. vyd. Praha: Orbis, 1962. 96 s.

BRECHT, Bertolt. Myšlenky. Přeložili Ludvík KUNDERA a Marta STAŇKOVÁ. Praha: ČS, 1958. 168 s. Otázky a názory, sv. 7.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přeložili Milan LUKEŠ a Zdena BENEŠOVÁ. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

CÍSAŘ, Jan. Vývoj divadelního jazyka. České Budějovice: Krajské kulturní středisko České Budějovice, 1990. 134 s. ISBN 80-85028-36-0.

CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla: I. Od počátků do roku 1862. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra teorie a kritiky, 2004. 100 s. ISBN 80-7331-007-4.

CÍSAŘ, Jan. Přehled dějin českého divadla: II. Od roku 1862 do roku 1945. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra teorie a kritiky, 2004. 220 s. ISBN 80-7331-027-9.

ČECHOV, Michail. O herecké technice. Přel. Zoja OUBRAMOVÁ. Praha: Divadelní ústav; Praha: DAMU, 1996. Přel. z: To the Actor. 134 s. Edice Světové divadlo. ISBN 80-7008-054-X.

ČERNÝ, František aj. Dějiny českého divadla I: Od počátků do sklonku osmnáctého století. Praha: Academia, 1968. 428 s.

ČERNÝ, František aj. Dějiny českého divadla II: Národní obrození. Praha: Academia, 1969. 432 s.

ČERNÝ, František aj. Dějiny českého divadla III: Činohra 1848–1918. Praha: Academia, 1977. 660 s.

ČERNÝ, František aj. Dějiny českého divadla IV: Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia, 1983. 708 s.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Praha: ÚKVČ, 1981. 92 s.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Dráma, divadlo, divák. Prel. Dana Lehutová. Bratislava: Tatran, 1985. Čítanie študujúcej mládeže, sv. 176. 336 s.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 1991. 120 s. ISBN 80-85429-02-0.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle. Praha: Pražská scéna, 2000. 296 s. ISBN 80-86102-07-6.

LEHMANN, Hans Thies. Postdramatické divadlo. Prelozili Anna GRUSKOVÁ a Elena DIAMANTOVÁ. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 368 s. Ed. Svetové divadlo. Prel. z: Postdramatisches Theater. ISBN 978-80-88987-81-9.

LUKAVSKÝ, Radovan. Stanislavského metoda herecké práce. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 156 s.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přeložila Daniela JOBERTOVÁ. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre. ISBN 80-7008-157-0.

URBANOVÁ, Alena. Popelka divadla pro děti. České Budějovice: KKS, 1986. 108 s.

URBANOVÁ, Alena. Mýtus divadla pro děti. Praha: ARTAMA-IPOS, 1993. 70 s. ISBN 80-7068-063-6.

VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví. Praha: Achát, 1998. 280 s. ISBN 80-902221-7-X.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra teorie a kritiky, 2001. 276 s. ISBN 80-85883-93-7.

VOSTRÝ, Jaroslav. Scénování v době všeobecné scénovanosti: (Úvod do scénologie). Praha: Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, 2012. 318 s. ISBN 978-80-7437-081-6.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931. 408 s.


B) Rozšiřující literatura


ARTAUD, Antonin. Divadlo a jeho dvojenec. Přeložili Jan KOPECKÝ a Ladislav ŠERÝ. Praha: Herrmann & synové, 1994. 176 s. Přel. z: Le Théâtre et son double.

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Přeložili Jan HANČIL, Dana KALVODOVÁ, Jitka SLOUPOVÁ a Nina VANGELI. Praha: NLN; Praha: Divadelní ústav, 2000. 288 s. Přel. z: A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer. ISBN 80-7008-109-0 (DÚ). ISBN 80-7106-369-X (NLN).

BERNARD, Jan [=Jan KOPECKÝ]. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 330 s.

BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Ot. Štorch-Marien, 1929. 622 s.

BOGATYRJOV, Pjotr Grigorjevič. Lidové divadlo české a slovenské. Praha: Fr. Borový a Národopisná společnost českoslovanská, 1940. 314 s.

BOGATYRJOV, Pjotr Grigorjevič. Souvislosti tvorby: cesty k struktuře lidové kultury a divadla. Přeložil Jaroslav KOLÁR. Praha: Odeon, 1971. 2010 s.

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přeložil Jiří VONDRÁČEK. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Přeložil Jiří VONDRÁČEK. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra scénografie, 2001. 268, s. Přel. z: Przestrzeń teatralna. ISBN 80-85883-73-2.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: Čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Přeložil Jan HANČIL. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 248 s. Přel. z: The Shifting Point.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Přeložil Alois BEJBLÍK. Praha: Panorama, 1988. 232 s. Přel. z: The Empty Space.

CARRIÈRE, Jean Claude. Vyprávět příběh. Přeložili Tereza BRDEČKOVÁ a Jiří DĚDEČEK. Praha: Národní filmový archiv, 1995. 216 s. Přel. z: Scénariste ou le voyage à Bruxelles; Raconter une histoire. ISBN 80-7004-081-5.

CÍSAŘ, Jan. Nástin metodiky amatérského herectví. Praha: ÚKVČ, 1982. 92 s. Knihovnička amatérského divadla, sv. 4

CÍSAŘ, Jan. Práce porotce amatérského divadla. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS, 1984. 96 s. Knihovnička amatérského divadla, sv. 8

CÍSAŘ, Jan. Teorie herectví loutkového divadla. Praha: AMU, 1985. 116 s.

CÍSAŘ, Jan. Proměny divadelního jazyka. Praha: Melantrich, 1986. 200 s. Esteticka divadelní a filnové tvorby.

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie I: Situace. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra činoherního divadla, 1999. 142 s. ISBN 80-85883-49-X.

CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 142 s. Média. ISBN 80-85866-67-6.

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. II: Dramatická postava. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra činoherního divadla, 2002. 168 s. ISBN 80-7331-903-9.

CÍSAŘ, Jan; ŠTĚPÁNEK, František. Základy činoherní režie. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS, 1984. 138 s., 34 s. fot. příl. Knihovnička amatérského divadla, sv. 7

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Přeložil Milan LUKEŠ. Praha: Divadelní ústav, 2006. 208 s. Ed. Světové divadlo. Přel. z: On the Art of the Theatre. ISBN 80-7008-204-1.

ČAPEK, Josef. Umění přírodních národů. Praha: F. Borový, 1938. 324 s., XXXII s. obr. příl. Stezky, sv. 3.

ČECHOVÁ, Jana. Kostým v amatérském divadle. Praha: SKKS, 1982. 90 s.

ČECHOV, Michail. Hercova cesta. Přel. Zoja Oubramová. Praha: Panorama, 1990. 224 s. Přel. z: Путь актёра. ISBN 80-7038-154-X.

DUBSKÁ, Alice. Dvě století českého loutkářství: Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra alternativního a loutkového divadla, 2004. 304 s. ISBN 80-7331-008-2.

DVOŘÁK, Jan V. Zkuste to s námi. Ostrava: KKS, 1979. 32 s.

DVOŘÁK, Jan V. Herectví s loutkou. Praha: IPOS, 1997. 88 s. 80-7068-069-5.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla. Přeložili Jiří TAUFER a Lubomír LINHART. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Přel. Markéta POLOCHOVÁ. Mníšek pod Brdy: NA KONÁRI, 2011. 336 s. Přel. z: Ästetik des Performativen [2004]. ISBN 978-80-904487-2-8.

FREJKA, Jiří. Jevištní řeč a verš tragedie. Praha: Umělecká beseda, 1944. 22 s.

FREJKA, Jiří. Železná doba divadla. Praha: Melantrich, 1945. 136 s.

FREJKA, Jiří. Režie jako projev průbojného ducha: Výbor z teoretických studií a statí. Praha: Divadelní ústav, 1980. České divadlo, č. 3. 168 s.

FREJKA, Jiří. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004. 736 s. ISBN 80-7008-163-5.

FREYTAG, Gustav. Technika dramatu. Přeložil Jaroslav ŽERT. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944. 184 s. Knihovna divadelního prostoru, sv. 6, řada C, 1944. Přel. z: Technik des Dramas.

GORČAKOV, Nikolaj Michajlovič. Režijní lekce K.S. Stanislavského: Besedy a zápisy zkoušek. Přeložili Sergej MACHONIN a Amalie ŠORŠOVÁ. Praha: Orbis, 1955. 532 s. Přel. z: Режисерские уроки К. С. Станиславского.

HÁLA, Bohuslav. Technika mluveného projevu z hlediska fonetiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 184 s.

HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny: [Díl] 1. Zásady a pravidla. Výslovnost slov českých. 2. vyd. Praha: Academia, 1967. 100 s.

HÁLA, Bohuslav-SOVÁK, Miloš. Hlas - řeč - sluch: Základní věci z anatomie, fysiologie a hygieny hlasového, mluvícího i sluchového ústrojí, z foniatrie, fonetiky, orthoepie, orthofonie atd. Praha: Česká grafická Unie, 1941. 244 s.

HÁLA, Bohuslav; SOVÁK, Miloš. Hlas - řeč - sluch: Základy fonetiky a logopedie. 4., přeprac. a dopln. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962 [1941]. 328 s., 8 s. fot. příl.

HEROLD, Erich.  Africké masky. Praha: Odeon, 1970. 72 s. Umělecké poklady, sv. 9.

HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha: Orbis, 1961. 236 s.

HILMERA, Jiří. Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách. Praha: Scénografický ústav, 1965. 122 s.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Nové cesty divadla: (K teorii studiových scén). Praha: ÚKDŽ, 1986. 108 s.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Proměny divadelní struktury. Praha: ÚKDŽ, 1988. 64 s.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Cesty moderního dramatu. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1995. 164 s. ISBN 80-900066-8-X.

HOŘÍNEK, Zdeněk. Divadlo mezi modernou a postmodernou. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 208 s. ISBN 80-902482-3-3.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina; MAKOVIČKOVÁ, Hana. Základy jevištní mluvy 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 136 s.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina; MAKOVIČKOVÁ, Hana. Základy jevištní mluvy 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 288 s.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: Od Antoina k Artaudovi. Praha: Pražská scéna, 1996. 240 s. ISBN 80-901671-1-9.

JAKUBCOVÁ, Alena aj. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století: Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav; Praha: Academia, 2007. 760 s. ISBN 978-80-7008-201-0 (Divadelní ústav). ISBN 978-80-200-1486-3 (Academia).

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 156 s. Odborná literatura pro veřejnost.

JINDRA, Vladimír. Specifičnost scénografie: soubor statí. Praha: Divadelní ústav, 1983. 144 s., 12 s. příl. Scénografie, sv. 50-51.

JOHNSTONE. Keith. IMPRO: Improvizace a divadlo. Přel. Julius NEUMANN. Praha: NAMU. 2014. 296 s. ISBN 978-80-7331-266-4.

JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky. Skici z teorie loutkového divadla. Přeložila Jana PILÁTOVÁ. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. 288 s. Přel. z: Szkice z teorii teatru lalek. ISBN 80-902482-0-9.

JUSTL, Vladimír (ed.). Slyšet se navzájem: 60 hlasů o uměleckém přednesu. Praha: Orbis, 1966. 388 s. Edice malých forem.

JUSTL, Vladimír (ed.). Ano - slyšet se navzájem. Praha: Divadelní ústav, 1985. 240 s., 112 s. obr. příl.

KALVODOVÁ, Dana. Čínské divadlo. Praha: Panorama, 1992. 294 s. ISBN 80-7038-233-3.

KALVODOVÁ, Dana; ZBAVITEL, Dušan. Pod praporem krále nebes: (divadlo v Indii). Praha: Odeon, 1987. 320 s., 24 s. příl.

KERR, Walter. Jak nepsat hru. Přeložil Milan LUKEŠ. Praha: Orbis, 1963. 228 s. Přel. z: How not to write a play.

KOLÁR, Erik. 100 + 1 kapitola o režii loutkových her. 2. vyd. Praha: SKKS, 1980. 256 s.

KOUŘIL, Miroslav. Divadelní prostor. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1945. 124 s.

KOVALČUK, Josef. Autorské divadlo 70. let: (Vztah scénáře a inscenace). Praha: ÚKVČ, 1982. 84 s. Knihovnička amatérského divadla, sv. 5.

KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell‘arte. 2., přeprac. vyd. Praha: Panorama, 1987. 592 s.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998. 240 s. ISBN 80-85883-32-5.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998. 78 s. ISBN 80-85883-38-4

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. 262 s., 40 s. příl.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 144 s.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila; KRÖSCHLOVÁ, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. 194 s. ISBN 80-7068-106-3.

LECOQ, Jacques (ed.). Le Théâtre du geste: mimes et acteurs. Paris: Bordas, 1987. 152 s. ISBN 2-04-016323-9.

LESSING, Gotthold Ephraim. Hamburská dramaturgie: Láokoón. Stati. Přeložili Josef POSPÍŠIL a Alena ŠIMEČKOVÁ. Praha: Odeon, 1980. 548 s. Estetická knihovna, sv. 7. Přel. z: Hamburgische Dramaturgie.

LÉVY-STRAUSS. Claude. Cesta masek. Přeložil Zdeněk JJUSTOŇ. Liberec: Dauphin; Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. 200 s. Přel. z: La voie des masques. ISBN 80-86019-22-5.

MAREŠOVÁ, Sylva (ed.). Naše současná loutkářská scénografie. Praha: Divadelní ústav, 1987. 110s. 18 s. příl. Scénografie 55.

MATHAUSOVÁ, Milena. 12 pádů scenáristiky: scenáristický slabikář. Praha: Victoria Publishing, 1996. 162 s. ISBN 80-7187-071-4.

MISTRÍK, Jozef. Hovory s recitátorem. Přeložil Vlastimil FIŠAR. Praha: Supraphon, 1976. 176 s. Přel. z: Hovory s recitátorom.

MÜLLEROVÁ, Olga; HOFFMANNOVÁ, Jana. Kapitoly o dialogu. Praha: Pansofia, 1994. 96 s. ISBN 80-85804-29-8.

MUSILOVÁ, Daniela; VYSKOČIL, Ivan. Psychologie porotcovy práce. Praha: ÚKVČ, 1981. 48 s. Umělecký přednes, sv. 30.

NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina. O přesvědčivosti uměleckého přednesu. Praha: ÚKVČ, 1979. 64 s. Umělecký přednes, sv. 36.

NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina. Výslovnostní norma v uměleckém přednesu. 2., upr. vyd. Praha: AMU, 1983. 144 s.

OSOLSOBĚ, Ivo. Divadlo, které mluví, zpívá a tančí: teorie jedné komunikační formy. Praha: Supraphon, 1974. 244 s.

OSOLSOBĚ, Ivo. Mnoho povyku pro sémiotiku: Ne zcela úspěšný pokus o encyklopedické heslo semiotika divadla. Brno: Nakladatelství ”G” hudba a divadlo, 1992. 224 s. ISBN 80-901112-0-3.

OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra, jazyk: Sémiotické studie. Brno: Host, 2002. 400 s. Teoretická knižnice, sv. 5. ISBN 80-7294-076-7.

OSOLSOBĚ, Ivo. Principia parodica: totiž Posbírané papíry převážně o divadle. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra teorie a kritiky, 2007. 360 s. ISBN 978-80-7331-082-0.

PANOVOVÁ, Olga. Cesty detskej literatúry na javisko. Bratislava: Mladé letá, 1989. 136 s. ISBN 80-06-00149-9.

PAVLOVSKÝ, Petr (ed.). Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník. Praha: Libri; Praha: Národní divadlo, 2004. 352 s. ISBN 80-7277-194-9 (Libri); ISBN 80-7258-171-6 (Národní divadlo).

PERKNER, Stanislav; HYVNAR, Jan. Řeč dramatu: (Umění vnímat umění). I. Divadlo a rozhlas. Praha: Horizont, 1987. 308 s. Malá moderní encyklopedie, sv. 106

POKORNÝ, Jaroslav (ed.). Jindřich Honzl o režii a herectví. Praha: Divadelní ústav, 1979. České divadlo 1. 234 s.

PÖRTNER, Paul. Experimentální divadlo. Přeložil Jan RAK. Praha: Orbis, 1965. Horizont, sv. 1. 176 s. Přel. z: Experiment Theater.

PROCHÁZKA, Miroslav. Znaky dramatu a divadla: Studie k teorii a metateorii dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988. 304 s.

PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982. 366 s.

PTÁČKOVÁ, Věra.  Zrcadlo světového divadla: Pražské quadriennale 1967-1991. Praha: Divadelní ústav, 1995. 382 s. ISBN 80-7008-047-7

PTÁČKOVÁ, Věra (ed.). Loutky: Výběr článků ze zahraničních časopisů. Praha: Divadelní ústav, 1978. 114 s. 22 s. fot. příl. Scénografie 45.

RAEBURN, Michael (ed.). Dějiny architektury. Přeložila Jana SOLPEROVÁ. Praha: Odeon, 1993. 318 s. Architektura, sv. 6. Přel. z: Architecture of the Western World. ISBN 80-207-0185-0.

RICHTER, Luděk. Literatura, divadlo a my: převod literárního díla do loutkového divadla. Praha: ÚKVČ; Hradec Králové: KKS Hradec Králové, 1985. 136 s.

RICHTER, Luděk. Od předmětu k loutce, od loutky k předmětu: O vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 1997. 56 s. ISBN 80-7068-097-0.

ROMPORTL, Milan aj. Výslovnost spisovné češtiny: Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník. Praha: Academia, 1978. 320 s.

RÖDL, Otto; BEZDĚK, Zdeněk; KOLAFA, Jiří; KOVAŘÍČKOVÁ, Věra; LANDER, Richard. Loutkářství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.  120 s. Ed. Učebnice odborných a středních odborných škol.

SCHERHAUFER, Petr. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od neandertálca po Meiningenčanov. Bratislava: NOC, 1998. 368 s. ISBN 80-85455-74-9.

SCHERHAUFER, Petr. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od Goetheho a Schillera po Reinhardta. Bratislava: NOC, 1998. 328 s. ISBN 80-85455-75-7.

SCHERHAUFER, Petr. Čítanka z dejín divadelnej réžie: od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4.

SEEMAN, Miloslav. O lidském hlasu. Praha: Orbis, 1953. 50 s. Knihovna Čs. společnosti pro šíření polit. a věd. znalostí, sv. 27, ed. Přírodní vědy, sv. 8.

SOKOL, František (ed.). Svět loutkového divadla. Praha: Albatros, 1987. 360 s.

STEHLÍKOVÁ Eva. Antické divadlo. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2005. 384 s. ISBN 80-246-1105-8.

STEHLÍKOVÁ Eva. Římské divadlo. Praha: Koniasch Latin Press, 1993. 132 s. ISBN 80-901508-2-9.

STYAN, John Louis. Prvky dramatu. Přeložil František VRBA. Praha: Orbis, 1964. 268 s. Přel. z: The elements of drama.

SVOBODA, Josef. Tajemství divadelního prostoru. Praha: Odeon, 1992. 304 s., 48 s. obr. příl. ISBN 80-207-0170-2.

ŠECHTL, Josef; ŠECHTLOVÁ, Marie; MALÍK, Jan; DVOŘÁK, Jan V. Svět loutek. Hradec Králové: Kruh, 1978. 184 s.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava (ed.). Cesty českého amatérského divadla: vývojové tendence. Praha: IPOS, 1998. 448 s. ISBN 80-7068-129-2.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina. Mluvený projev a přednes. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 304 s.

TAIROV, Alexandr Jakovlevič. Odpoutané divadlo. Přeložily Alena MORÁVKOVÁ a Zdeňka PSŮTKOVÁ. Praha: AMU, Divadelní fakulta, ústav dramatické a scénické tvorby, 2005. 200 s. Disk, velká řada, sv. 1. Přel. z: записки режиссёра. статьи, беседы, речи, письма. ISBN 80-7331-035-X.

TOMÁNEK, Alois. Scénický prostor současného loutkového divadla. Praha: AMU, 1986. 126 s.

TOMÁNEK, Alois. Scénický prostor současného loutkového divadla II: Jevištní praktikum. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 72 s.

TOMÁNEK, Alois. Anatomický atlas loutky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 96 s.

TOPORKOV, Vasilij Osipovič. Stanislavskij při práci. Přeložila A. ŠORŠOVÁ. Praha: Osvěta, 1951. 206 s., 12. s. příl. Přel. z: К. С. Станиславский на репетиции. Воспоминания.

UNION INTERNATIONALE DES MARIONNETTES (UNIMA) (ed.). Světové loutkářství: Současné loutkové divadlo slovem i obrazem. Praha: Orbis, 1966. 228 s.

VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Václav Tomsa, 1948. 650 s.

VELTRUBSKÁ, Ivana. Divadlo očima dětí. Praha: ARTAMA, 1994. 86. s. Dramatika pro děti, VIII. díl. ISBN 80-7068-064-4.

VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav; Praha: DAMU, 1994. 272 s. ISBN 80-7008-046-9.

VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Nakladatelství Host, 1999. 168 s. Strukturalistická knihovna, sv. 1. ISBN 80-86055-60-4.

VINAŘ, Josef. Moderní systémy herecké hry. Praha: OKS-Praha západ, 1982. 226 s.

VINAŘ, Josef. Elementy herectví. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra teorie a kritiky, 1999. 182 s. ISBN 80-85883-41-4.

VITRUVIUS. Deset knih o architektuře. Přeložil Alois OTOUPALÍK. 2., přep. vyd. Praha: Svoboda, 1979. 432 s. Přel. z: De architectura libri decem.

VOSTRÝ, Jaroslav. Předpoklady hereckého projevu. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1991. 146 s.

VŠETIČKA, František. Stavba dramatu: O kompoziční poetice ruského, polského a slovenského dramatu. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 144 s. ISBN 80-7067-625-6.

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Taneční gymnastika. 2., přepr. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. 92 s. ISBN 80-7068-167-5

ZAVARSKÝ, Ján. Kapitolky zo scénografie. Bratislava: Osvetový ústav, 1980. 204 s.


DRAMATICKÁ VÝCHOVA, DĚTSKÉ DIVADLO A PŘEDNES

A) Základní literatura


BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

BOLTON, Gavin. Towards a Theory of Drama in Education. London: Longman, 1979. 162 s. ISBN 0-5823-6137-0.

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 10. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2017 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-015-5.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

DISMAN, Miloslav; KUBÁLEK, Vratislav. Dětský přednes a dramatický projev. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 160 s.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACKOVÁ, Silva. Divadlo a výchova: (Úvahy o oboru). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2016. 260 s. ISBN 978-80-7460-101-9.

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4.

MACHKOVÁ, Eva. Dramatická hra a tvořivost. Praha: Nakladatelství H & H, 2017. 278 s. ISBN 978-80-7319-125-2.

MACHKOVÁ, Eva. Dramatický svět Cecily O´Neillové. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 3, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

MACHKOVÁ, Eva. Geraldine Brain Siksová: Tvořivá dramatika: Umění pro děti. Tvořivá dramatika. 2003, roč. XIV, č. 3, s. I-XVI. ISSN 1211-8001.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007 [2004]. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 13. vyd. Praha: NIPOS, 2015 [1978]. 160 s. ISBN 978-80-7068-298-2.

MACHKOVÁ, Eva. Nástin historie dramatické výchovy. Tvořivá dramatika. 2016, roč. XXVII, č. 1–3, Úvahy-pojmy-souvislosti s. 1–40. ISSN 1211-8001.

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 3., aktualizované vyd. Praha: NIPOS, 2018 [1998]. 160 s. ISBN 978-80-7068-317-0.

MACHKOVÁ, Eva; KASE-POLISINI, Judith. Tři typy dramatu – viděno z USA. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

MACHKOVÁ, Eva; SPOLIN, Viola. Viola Spolinová – Hry a cvičení pro divadlo. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7331-172-8.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80--7367472-4.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 3. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011 [1981; 1997]. 152 s. ISBN 978-80-7068-001-8.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přeložili Helena ZYMONOVÁ a Jaroslav PROVAZNÍK. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z: Teaching drama: a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

NEELANDS, Jonothan. Strukturování dramatické práce. Přeložil Radim SVOBODA. Deník Dětské scény ‘95. Ústí nad Orlicí 1995, č. 1-9. Přel. z: Structuring Drama Work.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. 2., upr. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011 [2001]. 136 s. ISBN 978-80-7068-005-6.

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995. 24 s. ISBN 80-7068-068-7.

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dítě mezi výchovou a uměním: Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008. 220 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa: Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou v rámci projektu Praha - evropské město kultury roku 2000 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění Praha a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 164 s. ISBN 80-901660-4-0.

SLAVÍK, Miroslav. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

SOMERS, John; MARUŠÁK, Radek. Od her přes improvizaci k divadlu. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 1, s. 16. ISSN 1211-8001.

SOMERS, John; MARUŠÁK, Radek. Projekty napříč osnovami. Divadlo ve výchově. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 3, s. I-IV. ISSN 1211-8001.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

SVOZILOVÁ, Dana. Síť dramatu Warwicka Dobsona. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 1, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

ŠTEMBERGOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Mluvní výchova dětí. V tomto souboru vydání první, Metodika mluvní výchovy dětí 4., revid. vyd., Výrazová hlediska mluveného projevu 5., uprav. vyd. Praha: ARTAMA, pracoviště NIPOS, 2016. 192 s. ISBN 978-80-7068-305-7.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

VALENTA, Josef. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: (srovnání systémů). Praha: ISV nakladatelství, 1999. 84 s. ISBN 80-85866-40-4.

VALENTA, Josef. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky: Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí (dětí a dospělých). 1995. Praha: ISV nakladatelství, 1995. 200 s. ISBN 80-85866-06-4.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008 [1997]. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

WAGNER, Betty Jane; HEATHCOTEOVÁ, Dorothy; KASÍKOVÁ; Hana. Betty Jane Wagner: Dorothy Heathcote - Drama as a learning medium. Pokus o recenzi s ukázkami. Tvořivá dramatika. 1995. roč. VI, č. 2, s. 24-28. ISSN 1211-8001.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. Přeložila Eva MACHKOVÁ. 2., revid. a aktualizované vyd. Praha: STD; NIPOS, 2014. 234 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 978-80-903901-4-0 (STD); 978-80-286-9 (NIPOS).

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7068-236-4.


B) Rozšiřující literatura

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia. Praha: Karolinum, 2006. 282 s. ISBN 80-246-1082-5.

BUDÍNSKÁ, Hana. Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát!: Tvořivá hra s nejmenšími. Praha: IPOS-ARTAMA, 1992. 36 s. ISBN 80-7068-0407.

CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan. Lekce pro život: Drama a integrované kurikulum. Přeložila Eva BUREŠOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. Přel. z: Lessons for the Living: Drama and the integrated curriculum [1997]. ISBN 978-80-210-4580-4.

COGGIN, Philip A. Drama and Education: An Historical survey from Ancient Greece to the present day. London: Thames and Hudson, 1956. 328 s. 

COURTNEY, Richard. Play, Drama & Thought: The Intellectual Background to Drama in Education. 3., revid. a rozš. vyd. London: Cassel & Collier MacMillan Publishers Ltd, 1974. xviii, 302 s.

DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana. Vezměte do ruky knihu: Dětská literatura jako inspirace pro dramatickou hru s dětmi. 2., rozš. vyd. Brno: Mravenec, 1993. 76 s. ISBN 80-900804-7-2.

Dramatická výchova v RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání. Tvořivá dramatika. 2002, roč. XIII, č. 2, s. 15-24. ISSN 1211-8001.

FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paidio, 2001. 164 s. ISBN 80-85931-99-0.

HEINIG, Ruth Beall. Improvisation with Favorite Tales: Integrating Drama into the Reading/Writing Classroom. Portmouth: Heinemann, 1992. 136 s. ISBN 0-435-08609-X.

HORÁKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. Listování Kaplickou čítankou: Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1979-1984. Kaplice: organizační štáb KDL 1985; Praha: ÚKVČ, 1985. 226 s.

HOROVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. 20 kaplických let: Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ; Kaplice: organizační štáb KDL; Praha: STD, 1989. 72 s.

JACKOVÁ, Magdaléna. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 288 s. Ed. Trivium, sv. 3. ISBN 978-80-7308-360-1.

JOSKOVÁ, Zdena. Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika, 1999, roč. X, č. 1, s. 1-13. ISSN 1211-8001.

KASE-POLISINI, Judith. The Creative Drama Book: Three Approaches. New Orleans: Anchorage Press, 1988. 234 s. ISBN 0876020287.

KASÍKOVÁ, Hana. Betty Jane Wagner: Dorothy Heathcote - Drama as a learning medium. Pokus o recenzi s ukázkami. Tvořivá dramatika. 1995. roč. VI, č. 2, s. 24-28. ISSN 1211-8001.

KASÍKOVÁ, Hana. Příběh je zdí. Tvořivá dramatika, 1996, roč. VII, č. 2, s. 9-13. ISSN 1211-8001.

KASÍKOVÁ, Hana. Drama a tradiční příběh pro raný věk. Tvořivá dramatika, 2001, roč. XII, č. 3, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

KLOSOVÁ, Markéta. Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 284 s. ISBN 978-80-200-2618-7.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Jana Amose Komenského vlastní životopis. Přeložil Josef HENDRICH. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva čsl., 1924. 132 s.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Jana Amosa Komenského I. Škola vševědná, II. Škola trojtřídní, III. Oživlý Fortius, IV. Zákony školy dobře spořádané. Přeložil Augustin KREJČÍ. Praha: Dědictví Komenského, 1926. 227 s. Spisy dědictví Komenského, sv. 262.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Škola na jevišti. Přeložil Josef HENDRICH. Brno: Komenium, 1947. 120 s. Pedagogické klasobraní, sv. 1.

KUBÁLEK, Vratislav. Dětský přednes a rozvoj kulturních aktivit dítěte. Praha: Albatros, 1983. 152 s.

MACHALÍKOVÁ, Jana; ŠIMONOVÁ, Hana. Zápasy v improvizaci v práci se středoškolským souborem. Tvořivá dramatika. 2002, roč. XIII, č. 2, s. I-VIII. Tvořivá dramatika, 2002, roč. XIII, č. 3, s. I-VIII. ISSN 1211-8001.

MACHKOVÁ, Eva. Drama v anglické škole: komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA (IPOS); Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1991. 102 s. ISBN 80-7068-029-6.

MACHKOVÁ, Eva. Dramatika pro děti. Ústí nad Labem: KKS, 1983. 40 s.

MACHKOVÁ, Eva. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 1996. 98 s. ISBN 80-85883-16-3.

MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem: Kapitoly z poetiky pohádkové hry. Praha: KANT – Karel Kerlický, 2013. 228 s. Edice DISK – velká řada, sv. 23. ISBN 978-80-7437-101-1.

MACHKOVÁ, Eva. Nellie McCaslinová o improvizaci. Tvořivá dramatika. 2007, roč. XVIII, č. 50 [zvl. č.], s. 15-20.

MACHKOVÁ, Eva. O sani s mnoha hlavami: Dramaturgie a dramatika dětského divadla. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 58 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 8. ISBN 80-85040-05-0.

MACHKOVÁ, Eva. Školní drama dle Johna Somerse. Tvořivá dramatika. 2001, roč. XII, č. 2, s. I-VIII.

MACHKOVÁ, Eva. Volba literární předlohy pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. 3., dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, katedra výchovné dramatiky, 2012 [2000]. 148 s. ISBN 978-80-7331-214-5.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole. Praha: ARTAMA (IPOS); Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1992. 40 s. ISBN 80-7068-047-4.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Praha: Portál, 2013. 192 s. ISBN 978-80-262-0374-4.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk. Praha: Portál, 2013. 150 s. ISBN 978-80-262-0504-3.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012. 152 s. ISBN 978-80-262-0093-2.

MARTINEC, Václav. Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu. Praha: ÚKVČ, 1975. 100 s. Knihovnička divadelní výchovy, sv. 8.

MAŠATOVÁ, Milada. Cesty k metafoře: (Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice). 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004 [1996]. 54 s. ISBN 80-7331-922-5.

MAŠATOVÁ, Milada. Dramatika s loutkou: Metodický materiál literárně dramatického oboru ZUŠ pro potřeby členů STD a zájemců o tvořivou dramatiku. Olomouc: STD, regionální sekce při OKS Olomouc, 1991. 28 s. ISBN 80-85077-36-1.

MAŠATOVÁ, Milada. O loutkovém divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 2, s. 1-4. ISSN 1211-8001.

NEELANDS, Jonothan. Making Sense of Drama: A Guide to Classroom Practice. Oxford: Heinemann, 1984. 124 s. ISBN 0-435-18658-2.

PAGE(OVÁ), Christiane. Divadelní aktivity ve francouzské škole včera a dnes: Několik dílčích poznatků z komplikované historie. Přeložil Jaroslav PROVAZNÍK. Tvořivá dramatika. 2015, roč. XXVI, č. 2, s. 1-11. ISSN 1211-8001.

PAVELKOVÁ, Soňa. Dramatická výchova. České Budějovice: Krajské kulturní středisko, 1983. 72 s.

PAVELKOVÁ, Soňa; VOBRUBOVÁ, Jana; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka. Výchova dětského přednašeče. Praha: ÚKVČ, 1989. 104 s. Umělecký přednes, sv. 36. ISBN 80-7068-011-3.

PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, John David. Vyučování dramatu: Pojetí výchovného dramatu na střední škole. Přeložily Eva MACHKOVÁ a Marcela VACKOVÁ-VÍCHOVÁ. Praha: Městská knihovna; Praha: ARTAMA, Centrum pro dětské aktivity, 1991. 72 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 9. Přel. z: Teaching Drama: An Approach to Educational Drama in the Secondary School.

PROVAZNÍK, Jaroslav. Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha: AMU, Divadelní fakulta, KVD, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-111-7.

PROVAZNÍK, Jaroslav; DOLEŽALOVÁ, Jarmila. Pozvánky na setkání s literárními postavami: 1.-3. třída. In KOMAN, Milan; KOTAL, Jaroslav; SPILKOVÁ, Vladimíra a TUPÝ, Jan (eds.). 1998-. RAABík: Náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. I / H6. Praha: Josef Raabe, 2000. ISBN 80-902189-6-2.

ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6.

SPOLIN, Viola. Theater Games for the Classroom: A Teacher´s Handbook. Evanston (Illinois): Northwestern University Press, 1986. 234 s. ISBN 0-8101-4004-7

SVOBODOVA, Eva; ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. 168 s. ISBN 978-80-262-0020-8.

ŠPALKOVÁ, Dominika. Hra, herectví a děti: Některé zdroje, podmínky a možnosti dětského dramatického projevu v konfrontaci s prvky herectví. Praha. 71 s. Diplomová práce (Mgr.). AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2002.

ULRYCHOVÁ, Irina. Ruth Beall Heinigová - Improvizace s oblíbenými příběhy. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 2, s. I-IV.

ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2.

ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Dramatická výchova na základní škole: 1.-3. třída. In KOMAN, Milan; KOTAL, Jaroslav; SPILKOVÁ, Vladimíra a TUPÝ, Jan (eds.). 1998-. RAABík: Náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. I / H1. Praha: Josef Raabe, 1998. ISBN 80-902189-6-2.

ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Dramatická výchova na základní škole: 4.-5. třída. In KOMAN, Milan; KOTAL, Jaroslav; SPILKOVÁ, Vladimíra a TUPÝ, Jan (eds.). 1998-. RAABík: Náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. II / J1. Praha: Josef Raabe, 1998. ISBN 80-902189-6-2.

VALENTA, Josef. Angličané (opět) v Čechách. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 1, s. 1-4. ISSN 1211-8001.

VALENTA, Josef (ed.). Pohledy: Projektová metoda ve škole i za školou. Praha: IPOS ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1993. 60 s. ISBN 80-7068-066-0.

VALENTA, Milan. Dramaterapie. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 256 s. ISBN 978-80-247-1819-4.

WARD, Winifred. Playmaking with Children from Kindergarten to High School. New York: Appleton-Century, 1947. xiv, 312 s.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie. Recitace aneb popelka v základních a středních školách. In Raadce učitele 3: praktické rady pro výuku i Váš osobní rozvoj. Praha: RAABE, 2000-, C 2.19. Praha: Josef Raabe, 2004. ISBN 80-86307-06-9.

ZYMONOVÁ, Helena. Dějiny tvořivého dramatu - pohled z USA. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 3, s. I-XVI. ISSN 1211-8001.


LITERATURA

A) Základní literatura

BRUKNER, Josef; FILIP, Jiří. Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997. 368 s. ISBN 80-204-06506.

ČMEJRKOVÁ, Světla; DANEŠ, František; SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přeložil Ivan SEIDL. Olomouc: Votobia, 1997. 280 s. Přel. z: Come si fa una tesi di laurea. ISBN 80-7198-173-7.

HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha: H & H, 1999. 180 s. ISBN 80-86022-57-9.

HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše. 4., rozš. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970 [1956]. 260 s.

MÜLLER, Richard; ŠIDÁK, Pavel (eds.). Slovník novější literární teorie: Glosář pojmů. Praha: Academia, 2012. 700 s. Ed. Literární řada. ISBN 978-80-200-2048-2.

PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Přeložili Miroslav ČERVENKA, Marcela PITTERMANNOVÁ a Hana ŠMAHELOVÁ. Praha: H & H, 1999. 364 s. Přel. z: Морфология сказки atd. ISBN 80-86022-16-1.

URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. 368 s. ISBN 80-7198-548-1.

VODIČKA, Felix aj. Svět literatury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 224 s.


B) Rozšiřující literatura

BENEŠ, Bohuslav. Česká lidová slovesnost: Výbor pro současného čtenáře. Praha: Odeon, 1990. 368 s. Lidové umění slovesné. ISBN 80-207-0181-8.

BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek: Proč a jak je číst v dnešní době. Přeložila Lucie LUCKÁ. Praha: Nakladatelství LN, 2000. 344 s. Přel. z: The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales. ISBN 80-7106-290-1.

ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1992. 156 s. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Monographia CXVI/1992. ISSN 0567-8269.

ČERVENKA, Miroslav; HOLÝ, Jiří; HRBATA, Zdeněk; JANKOVIČ, Milan; JEDLIČKOVÁ, Alice; JUNGMANNOVÁ, Lenka; KUBÍNOVÁ, Marie; LANGEROVÁ, Marie; MATHAUSER, Zdeněk; VANGELI, Nina. Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha: TORST, 2005. 1052 s. ISBN 80-7215-244-0.

ČERVENKA, Miroslav; JANKOVIČ, Milan; KUBÍNOVÁ, Marie; LANGEROVÁ, Marie. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: Poetika literárního díla 20. století. Praha: TORST, 2002. 592 s. ISBN 80-7215-171-1.

DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Přeložil Lubomír DOLEŽEL. Praha: Český spisovatel, 1993. 152 s. Přel. z: Narrative Modes in Czech Literature. ISBN 80-202-0418-0.

DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica: fikce a možné světy. Přeložil Lubomír DOLEŽEL. Praha: Karolinum, 2003. 312 s. Přel. z: Heterocosmica: fiction and possible worlds. ISBN 80-246-0735-2.

GASPAROV, Michail Leonovič. Nástin dějin evropského verše. Přeložili Robert IBRAHIM a Alena MACHONINOVÁ. Praha: Dauphin, 2010/2012. 424 s. Ed. Studie. Přel. z: Očerk istorii jevropejskogo sticha. ISBN 978-80-7272-248-8.

HODROVÁ, Daniela aj. …na okraji chaosu…: Poetika literárního díla 20. století. Praha: TORST, 2001. 868 s. ISBN 80-7215-140-1.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina; MAKOVIČKOVÁ, Hana. Základy jevištní mluvy 1, 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984, 1986. 136, 288 s.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I. Praha: Albatros, 1973. 116 s.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II. Praha: Albatros, 1976. 132 s.

CHALOUPKA, Otakar; NEZKUSIL, Vladimír. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III. Praha: Albatros, 1979. 152 s.

CHALOUPKA, Otakar; VORÁČEK, Jaroslav. Kontury české literatury pro děti a mládež: (od začátku 19. století po současnost). 2., přeprac. vyd. Praha . Albatros, 1984. 540 s.

JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Přeložili Miroslav ČERVENKA, Milada CHLÍBCOVÁ a Terezie POKORNÁ. Praha: H & H, 1995. 748 s. ISBN 80-85787-83-0.

KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 80-210-1694-9.

LEHÁR, Jan; STICH, Alexandr; JANÁČKOVÁ, Jaroslava; HOLÝ, Jiří. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 1064 s. Česká historie, sv. 4. ISBN 80-7106-308-8.

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I, II. Brno: Host, 2000, 2001. 560, 600 s. Strukturalistická knihovna, sv. sv. 4, sv. 5. ISBN 80-7294-000-7.

NEZKUSIL, Vladimír. Nástin didaktiky literární výchovy (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií): z praxe pro praxi. Praha: UK-PedF, 2004. 168 s. ISBN 80-7290-160-5.

NOVÁK, Jan Václav; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 4., přepr. a rozš. vyd. Olomouc: R. Promberger, 1936-1939. 1804 s.

PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc: Rubico, 2000. 190 s. ISBN 80-85839-44-X.

SEDLÁK, Ján. Epické žánre v literatúre pre mládež. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 272 s.

SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1998. 184 s. ISBN 80-85010-06-2.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 210 s. ISBN 80-86429-40-7.

ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny: Literární adaptace lidových pohádek. Praha: Albatros, 1989. 240 s.

ŠUBRTOVÁ, Milena. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I, II. Brno: CERM, 1998. 16, 16 s. ISBN 80-7204-072-3, ISBN 80-7204-093-6.

URBANOVÁ, Svatava aj. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století: (Reflexe české tvorby a recepce). Olomouc: Votobia, 2004. 464 s. ISBN 80-7220-185-9.

TODOROV, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury. Přeložil Vladimír FIALA. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2010. 168 s. Ed. LIMES. Přel. z: Introductrion à la littérature fantastique [1970]. ISBN 978-80-246-1676-6.

VODIČKA, Felix. Struktura vývoje: Studie literárněhistorické. Praha: Odeon, 1969. 362 s.

VŠETIČKA, František. Podoby prózy: O kompoziční výstavbě české prózy dvacátých let 20. století. Olomouc: Votobia, 1997. 256 s. ISBN 80-7198-262-8.

WELLEK, René; WARREN, Austin. Teorie literatury. Přeložil Miloš CALDA. Olomouc: Votobia, 1996. 560 s. Přel. z: Theory of Literature. ISBN 80-7198-150-8.


VĚDY O ČLOVĚKU A VÝCHOVA

A) Základní literatura


CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Přeložila Nina VANGELI. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 216 s. Přel. z: Les Jeux et les Hommes. ISBN 80-902482-2-5.

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Přeložil Milan KOLDINSKÝ. Praha: Portál, 1994. 296 s. Přel. z: Cooperation in the classroom: Students and teachers together. ISBN 80-7118-022-7.

ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum; Praha: H & H, 1993. 416 s. ISBN 80-7066-534-3.

ČÁP, Jan. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. 302 s. Psychologie. ISBN 80-85866-15-3.

FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Přeložil Miroslav PETŘÍČEK. Praha: Český spisovatel, 1993. 272 s. Přel. z: Spiel als Weltsymbol. ISBN 80-202-0410-5.

FINK, Eugen. Oáza štěstí. Přeložili Jiří ČERNÝ a Věra KOUBOVÁ. Praha: Mladá fronta, 1992. 64 s. Edice Váhy, sv. 6. Přel. z: Oase des Glücks, Der Garten Epikurs. ISBN 80-204-0224-1.

GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Přeložila M. BÍLKOVÁ. Praha: Columbus, 1997. 352 s. Přel. z: Emotional Intelligence. ISBN ISBN 80-85928-48-5.

HLAVSA, Jaroslav; HAVLÍNOVÁ, Miluše; KLICPEROVÁ, Martina; MACHKOVÁ, Eva; BAKALÁŘ, Eduard; HALÍK, Tomáš; HOLEYŠOVSKÝ, Jan; CHALOUPKA, Otakar; SLEPIČKA, Pavel; VIEWEGH, Josef. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 192 s.

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Přeložil Jaroslav VÁCHA. Praha: Mladá fronta, 1971. 228 s. Edice Ypsilon, sv. 13. Přel. z: Homo ludens.

JANOUŠEK, Jaromír aj. Sociální psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 186 s.

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, 1997. 152 s. ISBN 80-7178-167-3.

MAREŠ, Jiří; KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 212 s. ISBN 80-210-1070-3.

MILLAROVÁ, Susanna. Psychologie hry. Přeložila Jarmila MILNEROVÁ. Praha: Panorama, 1978. 360 s. Přel. z: The Psychology of Play. Edice Pyramida.

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995. 336 s. ISBN 80-200-0525-0.

PASCH, Marvin; GARDNER, Trevor G.; SPARKS-LANGER(OVÁ), Georgea; STARK(OVÁ), Alane J.; MOODY(OVÁ), Christella D. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Přeložil Milan KOLDINSKÝ. Praha: Portál, 1998. 424 s. Přel. z: Teaching as Decision Making. ISBN 80-7178-127-4.

PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Přeložil František JIRÁNEK. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 148 s. Knižnice psychologické literatury. Přel. z: La Psychologie de l´intelligence.

PIAGET, Jean; INHELDER(OVÁ), Bärbel. Psychologie dítěte. Přeložila Eva VYSKOČILOVÁ. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 116 s. Klub přátel pedagogické literatury. Přel. z: La psychologie de l´enfant.

SINGULE, František. Americká pragmatická pedagogika: John Dewey a jeho američtí následovníci. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 200 s. Z dějin pedagogiky, sv. 35. ISBN 80-04-20715-4.

VÁGNEROVÁ, Marie; VALENTOVÁ, Lidmila. Psychický vývoj dítěte a jeho variabilita. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 116 s. ISBN 80-7066-384-7.


B) Rozšiřující literatura

ATKINSON, Rita L.; ATKINSON, Richard C.; SMITH, Edward E.; BEM, Daryl J.; NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Psychologie. Přeložili Erik HERMAN, Miroslav PETRŽELA a Dagmar BBREJLOVÁ. 2., aktul. vyd. Praha: Portál, 2003. 752 s. Přel. z: Hilgard‘s Introduction to Psychology. ISBN 80-7178-640-3.

BALCAR, Karel. Úvod od studia psychologie osobnosti. 2., opr. vyd. Chrudim: Mach, 1991. 218 s.

BORECKÝ, Vladimír. Imaginace, hra a komika. 2., rozšířené a opravené vyd. Praha: Triton, 2005.352 s. ISBN 80-7254-503-5.

ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. 656 s. ISBN 80-7178-463-X.

DAMASIO, Antonio R. Descartesův omyl: Emoce, rozum a lidský mozek. Přeložily Lucie MOTLOVÁ a Alžběta HESOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2000. 264 s. Kolumbus, sv. 152. Přel. z: Descartes´Error. Emotion, Reason and Human Brain. ISBN 80-204-0844-4.

DITRICH, Pavel aj. Pedagogika pro učitele: (Aktuální otázky pedagogiky konce 20. století). Plzeň: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1992. 168 s. ISBN 80-7043-055-9.

FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 1997. 304 s. Přel. z: Psychology for Teachers. ISBN 80-7178-063-4.

FRAŇKOVÁ, Slávka; KLEIN, Zdeněk. Úvod do etologie člověka. Praha: HZ, 1997. 194 s. ISBN 80-86009-15-7.

GARDNER, Howard. Dimenze myšlení: Teorie rozmanitých inteligencí. Přeložila Eva VOTAVOVÁ. Praha: Portál, 1999. 400 s. Přel. z: Frames of Mind. ISBN 80-7178-279-3.

GAWAIN, Shakti. Tvůrčí představivost. Přeložil Richard BOROVSKÝ. Praha: Pragma, 1991. 162 s. Přel. z: Creative Visualization. ISBN 80-85213-04-4.

HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Praha: Jiří Budka, 1993. 304 s. ISBN 80-901549-0-5.

HAYES(OVÁ), Nicky. Základy sociální psychologie. Přeložila Irena ŠTĚPANÍKOVÁ. 3. vyd. Praha: Portál, 1998. 168 s. Přel. z: Principles of Social Psychology. ISBN 80-7178-763-9.

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004. 228 s. ISBN 80-7178-888-0.

HERMOCHOVÁ, Soňa. Sociálně psychologický výcvik: Příspěvek sociální psychologie k metodice práce s přirozenou skupinou. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 210 s.

HLAVSA, Jaroslav; LANGOVÁ, Marta; VŠETEČKA, Jiří. Člověk v životních situacích. Praha: Academia, 1987. 206 s.

HRABAL sr., Vladimír. Sociální psychologie pro učitele. [Díl] II: vybraná témata. Praha: Karolinum, 1992. 80 s. ISBN 80-7066-553-X.

HRABAL jr., Vladimír; MAN, František; PAVELKOVÁ, Isabella. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 254 s. Knižnice psychologické literatury.

KASÍKOVÁ, Hana; VALIŠOVÁ, Alena aj. Pedagogické otázky současnosti: (Učební text pro studenty učitelství). Praha: ISV nakladatelství, 1994. 130 s. ISBN 80-85866-05-6.

KLINDOVÁ, Ľuboslava; RYBÁROVÁ, Eva. Psychologie: Vývojová psychologie pro 2. roč. stř. pedagog. škol. Přeložila Isabella PAVELKOVÁ. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 156 s. Přel. z: Psychológia 2.

KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 152 s. ISBN 80-7178-150-9.

KOUKOLÍK, František. Lidský mozek: Funkční systémy. Normy a poruchy. Praha: Portál, 2000. 360 s. ISBN 80-7178-379-X.

KOUKOLÍK, František; DRTILOVÁ, Jana. Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Praha: Makropulos, 1996. 304 s. ISBN 80-901776-8-9.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme: Kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988. 236 s. Členská knižnice.

LE BON, Gustave. Psychologie davu. Přeložil Zdeněk ULLRICH. Praha: Samcovo knihkupectví, 1946. 152 s. Přel. z: Psychologie des foules. Edice Ozvěny, sv. 3.

MACEK, Petr. Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999. 208 s. ISBN 80-7178-348-X.

MÍČEK, Libor. Duševní hygiena. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 208 s.

NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. 2., rozš. vyd. Praha: Academia, 1997. 438 s. ISBN 80-200-0625-7.

NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Praha: Academia, 2000. 336 s. ISBN 80-200-0763-6

PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. Dědictví Komenského; sv. 4. ISBN 80-85498-27-8.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Přeložil Štěpán KOVAŘÍK. Praha: Portál, 1996. 380 s. Přel. z: Teaching Today: A Practical Guide. ISBN 80-7178-070-7.

PIKE, Graham; SELBY, David. Globální výchova. Přeložili Monika CAHOVÁ a Milan CAHA. Praha: Grada, 1994. 328 s. Přel. z: Global teacher, global learner. ISBN 80-85623-98-6.

POHNEROVÁ, Marta. Duchovní a smyslová výchova. Polička: Fantisk, 1992. 72 s. ISBN 80-901438-2-2.

PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1998. 336 s. ISBN 80-7178-252-1.

PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky I: Vývoj člověka do patnácti let. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 464 s.

PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky II: Vývoj člověka od patnácti do třiceti let. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 236 s.

ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990. 436 s. ISBN 80-7038-078-0.

ROGERS, Carl Randím. Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Přeložil Jiří KREJČÍ. Praha: Portál, 1998. 292 s. Přel. z: Way of being. ISBN 80-7178-233-5.

SINGULE, František. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 336 s.

TONUCCI, Francesco. Vyučovat, nebo naučit? Přeložil Stanislav ŠTECH. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Středisko vědeckých informací, 1991. 66 s. Přel. z: Insegnare o imparare? ISBN 80-901065-1-X.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí: Metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Protál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-986-4.

VALENTA, Josef. Učit se být: témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ. Praha: Agentura STROM, 2000. 96 s. ISBN 80-86106-08-X.

VÁVRA, Vlastimil V. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990. 312 s. ISBN 80-7038-128-0.

WILSON, Edward Osborne. O lidské přirozenosti: máme svobodnou vůli, nebo je naše chování řízeno genetickým kódem? Přeložili Eduard BAKALÁŘ a Zdeněk URBAN. Praha: Lidové noviny, 1993. 248 s. Edice 21, sv. 2. Přel. z: On Human Nature. ISBN 80-7106-076-3.


HUDBA A POHYB
(kromě titulů uvedených v oddíle Divadlo a umělecký přednes)

DIMÉNY, Judit. Zvuk jako hra. Přeložila Nadja JASANOVÁ. Praha: Panton, 1992. 184 s. ISBN 80-7039-152-9.

HURNÍK, Ilja; EBEN, Petr; KRÖSCHLOVÁ, Eva aj. Česká Orffova škola I: Začátky. Praha: Supraphon, 1969. 100 s.

KOLAFA, Jiří. O dětské hudbě, hudbě pro děti, divadelní a loutkové zvláště. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1989. 16 s.

KOLAFA, Jiří. Hudební nauka pro nehudebníky. 2., rev. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta / Filmová a televizní fakulta, 1999.108 s. ISBN 80-85883-47-3.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

VÁŇOVÁ, Hana. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha: Supraphon, 1989. 200 s. Comenium musicum, sv. 19. ISBN 80-7058-149-2.


PERIODIKA

A) Základní


Tvořivá dramatika: časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež. Praha: NIPOS-pracoviště ARTAMA, 1990–, roč. 1, č. 0–. ISSN 1211-8001. Vychází ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU. Dostupné také z: http://www.drama.cz/periodika/index.html

B) Rozšiřující

Bibiana: revue o umení před deti a mládež. Vydáva BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bratislava: Bibiana, 1994- , roč. 1, č. 1-. ISSN 1335-7263.

DISK: časopis pro studium dramatického umění. Připravuje Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT - Karel Kerlický, 2002-2012. ISSN 1213-8665.

Divadelní revue. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 1990-, roč. 1, č. 1-. ISSN 0862-5409.

Divadelní výchova. Praha: ÚDLUT, později ÚKVČ, 1964-1974.

Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav literatury pro mládež, 1996-2012.

Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance. Abingdon (UK): Routledge Journals, Taylor & Francis, 1996–, vol. 1, no. 1–. ISSN 1356-9783.