Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MANUÁL DIPLOMANTA V OBORU DRAMATICKÉ VÝCHOVY - BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Bakalářská diplomová práce má prokázat schopnost koncepční pedagogické činnosti v oboru dramatické výchovy, schopnost cílevědomě plánovat práci na základě rozboru potřeb skupiny, tj. formulovat dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé cíle, volit obsah (látku), metody a organizační formy práce, hodnotit míru dosažení stanovených cílů a zhodnotit svůj vlastní podíl na výsledku práce. Uplatnit přitom poznatky z praktických a teoretických a vědomostních předmětů studia a vědomě je aplikovat v praxi. Základem práce je zpravidla pracovní projekt, určený pro jasně stanovenou skupinu, jeho zdůvodnění a reflexe.
Rozsah bakalářské diplomové práce je minimálně 40 normovaných stran. Diplomant má bakalářskou prací prokázat svou schopnost vyjadřovat se písemně a svoje myšlenky a poznatky sdělovat jasně a jednoznačně. Prokazuje v ní, co se v průběhu studia naučil a jak s tím umí naložit. Účelem práce tedy je dokumentovat svou kompetenci a ukončit s úspěchem studium.
Bakalářské diplomové práce mají charakter praktický a jsou založeny na pracovním projektu pedagogické práce v oboru dramatické výchovy, a to na projektu původním, nepřevzatém. Typy projektů: i další podmínky zadání jsou uvedeny ve zvláštním manuálu (viz Závěrečný samostatný tvůrčí projekt posluchače bakalářského studia dramatické výchovy).
Student si má volit typ projektu a námět, o němž něco ví - zná literaturu, má praktické zkušenosti z dané oblasti, má rámcovou představu, jak a s kým jej může realizovat.
Pokud se student chce hlásit do magisterského programu časově navazujícího na bakalářský program, musí bakalářskou práci obhájit v červnovém nebo  zářijovém termínu v roce, kdy uzavře poslední semestr bakalářského programu, jinak by jeho přijetí k magisterskému studiu přicházelo v úvahu až v příštím vypsaném termínu (tj. např. za dva až pět let).
Bakalářská práce zachycuje a analyzuje celý proces vzniku projektu od úvah o volbě typu projektu, jeho námětu, látky či předlohy, cíle a prostředky (metody), průběh práce a její výsledky, hodnocení jak vlastního přínosu a problémů, s nimiž se autor projektu setkal, tak zhodnocení účastníků, zejména pokud jde o to, co se v projektu naučili, jak se změnili, jaké schopnosti a dovednosti si osvojili atp. Do bakalářské práce je možné včlenit (zpravidla po úpravách provedených v dohodě s vedoucím práce) i zprávu, kterou posluchači předkládají na konci zimního semestru posledního ročníku bakalářského studia (viz manuál). Ty části bakalářské práce, které zachycují průběh projektu, se nemohou omezit jen na heslovitý záznam, ale obsahují i analýzu, zdůvodnění a zhodnocení průběhu.


Co v bakalářské práci nesmí chybět

1. Informace o skupině, která se projektu zúčastnila:
- základní pedagogická situace, tj. dramatická výchova zájmová nebo školní, pravidelná práce či jednorázová dílna, účast dobrovolná nebo povinná, v které instituci atp.;
- věk nebo věkové rozpětí klientů/žáků/diváků;
- jejich zkušenost, návaznost projektu na jinou činnost (předchozí, následující...);
- složení skupiny, tj. chlapci/děvčata či jiné rozdílnosti (např. sociální, mentální atp.).

2. Pasáže o tematickém východisku, obšírněji zejména v případě, že jde o literární předlohu:
- autor, informace o něm, jeho další dílo;
- publikace, z níž je předloha převzata - charakter, žánr, překlad, ilustrace, literární tradice atp.;
- rozbor zvoleného díla ve vztahu k projektu, dramatické situace, děj, postavy, prostředí, jazyk;
- téma předlohy a téma projektu;
- proč právě tato předloha, význam tématu pro danou skupinu nebo skupiny;
- jaké dovednosti umožňuje předloha osvojovat.
U učební látky její kontext (nač projekt navazuje, jak bude dále využit, případně jakými metodami se učí ostatní látka...).
U témat původních, která nemají literární předlohu, uvést, z jaké jiné inspirace se vychází.

3. Vlastní projekt musí obsahovat:
- cíle projektu, cíle jeho jednotlivých částí;
- časový rozvrh práce, jeho části, trvání;
- metody, jejich výčet a pojmenování;
- reflexe - jejich zařazení za jednotlivé části projektu;
- způsob hodnocení výsledků (zda bylo cílů dosaženo, v jaké míře).
U divadelních produkcí je těžiště v popisu procesu práce na inscenaci.

4. Celkové hodnocení výsledků:
- zda realizace odpovídala původním záměrům a plánům;
- nakolik se účastníci zapojili předpokládaným způsobem;
- co bylo nutno v průběhu práce změnit;
- co se zúčastnění hráči naučili;
- jak autor hodnotí svůj vlastní podíl;
- jaké další úkoly si klade, jaké poznatky o sobě získal na základě tohoto projektu.

5. V příloze má být zejména:
- text nebo texty, které byly východiskem (pokud nejde o text notoricky známý a běžně dostupný);
- text dramatizace, scénář, příprava na lekci;
- fotodokumentace projektu;
- kopie divadelních programů, plakátů, kritik apod.;
- výtvarné nebo literární výtvory, které v průběhu práce vznikly;
- návrhy scény, kostýmů;
- ostatní materiály, které se týkají východiska práce, pomocných materiálů a konečné podoby projektu.

Bakalářská práce je psána odborným stylem jehož všeobecným jazykovým základem je jazyk spisovný. Nepatří do ní obecná čeština, dialektismy, slangy, žargony, ale ani styl umělecký nebo publicistický. V bakalářské práci půjde o odborný styl praktický, jehož hlavními znaky jsou určitost, věcnost, přehlednost a stručnost.
Do odborného stylu nepatří:
- osobní city a dojmy autora ani jiné subjektivní prvky, které nedokládá věcně,
- expresiva, slova lichotná, mazlivá, zdrobnělá, hanlivá, vulgární, ironická,  žertovná, familiární, dětské výrazy, eufemismy nebo individuální metafory, které nejsou obecně známé a jednoznačně vyložitelné,
- v syntaxi některé druhy jednočlenných vět a všechny další odchylky od pravidelné stavby větné,
- výrazy vázané na nějakou uzavřenou skupinu,
- tvrzení věcně nedoložená nebo nedoložitelná.
Profesní slangové výrazy se v odborné práci mohou užít jen v případě, že nemají spisovný ekvivalent (např. štronzo), nebo na dokreslení např. reakcí dětí se uvádějí v uvozovkách, nebo zkratkou “tzv.”
Lexikálním základem odborného stylu je odborná terminologie. Pojmenování terminologická jsou jednoznačná, neterminologická mají více významů, mnohdy i hodnotících. V odborné práci mají např. termín "drama, dramatický" definovaný význam, v hovorové češtině se jimi mohou označovat i události a jevy, které s dramatem nemají nic společného, termín "cit" v psychologii označuje vztah člověka k jeho prostředí, konání dění a prožívání, pozitivní i negativní, v běžném hovoru má toto slovo často hodnotící význam a označuje emoci pozitivní, společností schvalovanou apod. a může mít i další, často přenesené významy (např. "cit pro atmosféru").
O odborném psaní existuje i specializovaná literatura. Doporučuji knihu Světly Čmejrkové, Františka Daneše a Jindry Světlé Jak napsat odborný text (ČMEJRKOVÁ, Světla; DANEŠ, František; SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1.). Je tam vše, co potřebujete - od dovednosti odborného vyjadřování a stylu až po vytváření kapitol a odstavců a grafickou úpravu textu.
V bakalářské práci bude autor pracovat i s odbornou literaturou a musí dodržovat pravidla práce s ní i citací. Odborná literatura při práci na odborném textu slouží k tomu, aby ji člověk přečetl, promyslel, pochopil, osvojil si ji (nejen zapamatoval) a poznatky z ní proměnil ve svoji vědomost, tu pak konfrontoval s ostatními svými vědomostmi a zkušenostmi a aplikoval ji na praxi. Není určena k přepisování a opisování, nemá nahradit vědomosti a myšlení autora. Proto je třeba citovat s mírou a jen v odůvodněných případech.
Každý citát je opatřen uvozovkami na začátku i na konci a odkazem, v němž je uvedeno jak dílo, tak stránka, z níž je citováno. Odkaz může následovat rovnou za citátem v závorce nebo pod čarou. V odkazu se uvádí jen příjmení autora a rok vydání (další údaje jsou v seznamu literatury) a stránka. Je to věc morálky - netvářit se, že to je moje myšlenka, když je to převzato. Ale odkaz také slouží k tomu, aby se přesnost a správnost citace dala zkontrolovat a aby se čtenář dobře orientoval, jestliže ho daná myšlenka zvlášť zajímá a chce se dozvědět víc.
Pro poznání je třeba jít k pramenům, to jest také vědět a rozeznat, nač je kdo odborník. Metodické příručky, práce praktiků a speciální práce z oblasti dramatické výchovy přebírají poznatky z jiných oborů a věd, protože je potřebují uvést kvůli souvislosti výkladu. Ale o psychologii citujte z prací psychologů, o dramaturgii z prací dramaturgů atd. V těch výše zmíněných publikacích najdete zpravidla odkazy na literaturu, v níž máte hledat odpovědi na své otázky. Encyklopedie a slovníky, učebnice a skripta jsou dobrý zdroj, ale až na výjimky jsou jen první orientací v problematice a nelze u nich skončit.
Nenechávejte text v první verzi, to je většinou jen polotovar, který je nutné opracovat a někdy zcela přepracovat. Přepisujte, přepisujte, přepisujte - opravujte, opravujte, opravujte. Využívejte počítač, který vám umožňuje snadno mazat, vpisovat, přesunovat, řadit.
Graficky upravujte práci podle pravidel řádkování, zarovnávání, úpravy odstavců, využívejte různých typů písma, čleňte text tak, aby nebyl ani nudně stejný a "tekoucí", ale ani příliš roztříštěný a rozdrobený.
Do bakalářské práce patří i bibliografie, to jest seznam citované literatury, ale i té, kterou autor během práce použil, která ho inspirovala, ale přímo z ní necituje nebo ji volně reprodukuje. Bibliografie (nebo též literatura) se zařazuje za text práce, obvykle na novou stránku. Řadí se abecedně podle příjmení autora, což se týká i článků v časopisech nebo příspěvků do sborníků.

Příklady:
MAŠATOVÁ, Milada. Cesty k metafoře: (Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice). 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004. 54 s. ISBN 80-7331-922-5.

PROVAZNÍK, Jaroslav. K některým otázkám teorie a didaktiky dramatické výchovy. In: KOŤÁTKOVÁ, Soňa aj. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

SVOZILOVÁ, Dana. Strukturovaná dramatická hra v kontextu dramatické výchovy. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 3. ISSN 1211-8001.

K bakalářské zkoušce mohou  být připuštěni studenti, kteří vykonali všechny dílčí zkoušky a splnili všechny náležitosti související s ukončením studia.

Pozn.: U obhajoby a bakalářské zkoušky má posluchač právo předložit komisi také své portfolio, obsahující vše, co může dokumentovat jeho osobní profesní vývoj za dobu studia na KVD DAMU (seminární práce, výpisky z odborné literatury, reflexe praxe, různé typy dokumentace vlastního působení v oboru apod.).


 

Pár dobrých rad a doporučení na závěr

Vyhněte se zbytečným chybám a omylům, proto:
Nepokoušejte se naplánovat a realizovat projekt i napsat bakalářskou práci úplně sami, bez konzultace se svým vedoucím. Jestliže mu přinesete "hotovou" práci krátce před termínem, bude se cítit zaskočen, protože za vaši práci do značné míry nese odpovědnost - neuvádějte ho do trapné situace. Vedoucího vyhledávejte, nečekejte, že vás ke konzultaci vyzve.
Nepište práci naráz, v jednom zátahu, ale dejte nejdřív její část vedoucímu, abyste se ujistili, že "je to ono" po všech stránkách včetně jazyka (odborný styl apod.) a že to, co jste načali, opravdu odpovídá pojetí práce a nárokům, které klade na bakalářské práce katedra výchovné dramatiky.
Dojdete-li v průběhu práce k poznání, že jste si vedoucího vybrali špatně a nerozumíte si s ním nebo že jste zvolili špatně téma práce, řekněte to nejdřív svému vedoucímu, pak teprve žádejte o změnu. Je možné se domluvit, ale je nutné brát ohled na druhé. Není ostatně tak těžké pochopit, že člověk změní své záměry, změny možné jsou. Ale jakmile máte potřebu změny, neodkládejte to zbytečně.
Vězte, že i pedagogové naší katedry mají nárok na dovolenou, nepovažujte za jejich povinnost pracovat v červenci a srpnu, o Vánocích a podobně. Jestliže vám někdo nabídne, že se vám bude věnovat i ve svém volnu, je to jen a jen jeho dobrá vůle.


PŘEDEPSANÁ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Viz www.amu.cz/amu/predpisy/vynosy-rektora/platne/vynos-rektora-c-4-2006-pokyn-pro-tvorbu-a-jednotnou-upravu-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci-na-amu-1.

 

Eva Machková