Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Volná ediční řada monografií o dramatické výchově

DVACET LET KATEDRY VÝCHOVNÉ DRAMATIKY DAMU PRAHA (1992-2012)

20 let KVD.jpg

Publikace, kterou sestavili Eva Machková a Jaroslav Provazník, přibližuje vývoj a profil katedry výchovné dramatiky DAMU, jež od počátku 90. let zajišťuje spolu s ateliérem Divadlo a výchova na JAMU komplexní vzdělávání v oboru dramatická výchova. Knihu otevírají příspěvky Radka Marušáka, současného vedoucího katedry, a Evy Machkové, která katedru založila a několik prvních let vedla, o prehistorii, počátcích, prvních etapách a současnosti katedry výchovné dramatiky a celého oboru dramatická výchova. Historie katedry je doplněna faktografií o typech a podobách studia, soupisem pedagogů, kteří na KVD působili a působí, absolventů (včetně úplného soupisu témat obhájených závěrečných prací) a také přehledem inscenací posluchačů, absolventů a pedagogů katedry výchovné dramatiky na celostátních a dalších významnějších festivalech, přehlídkách a dílnách a přehledem publikací z posledního dvacetiletí, na nichž se podíleli pedagogové, absolventi nebo posluchači KVD nebo které vznikly ve spolupráci s KVD. Obraz vývoje katedry výchovné dramatiky DAMU a proměn oboru dramatická výchova v posledním dvacetiletí dokreslují příspěvky více než dvacítky osobností, které absolvovaly studium na KVD.

Cena: 144 Kč

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=230

 

EVA MACHKOVÁ

JAK SE UČÍ DRAMATICKÁ VÝCHOVA: DIDAKTIKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Machkova.jpg

Systematický výklad o výuce předmětu, který je součástí rámcových vzdělávacích programů různých typů škol - od ZŠ, přes střední školy po ZUŠ. Publikaci ocení všichni, kdo pracují s dětmi a mládeží v oblasti dramatické výchovy a divadla.

Z obsahu: Didaktika, učení a vyučování versus dramatická výchova. Principy dramatické výchovy: Zkušenost - Prožívání - Hra - Tvořivost - Psychosomatická jednota - Partnerství - Vstup do role - Zkoumání a experimentace - Improvizace. Plánování a stanovení cílů: Plánování dlouhodobé - Plánování střednědobé - Krátkodobý plán - Postup při plánování - Potřeby žáků - Cíle a jejich formulace - Plánování bloku hodin, projektu - Stavba hodiny. Obsah dramatické výchovy: Didaktická transformace - Exemplární vyučování - Poznání o člověku a o životě - Zdroje obsahu - Vlastní náměty, nebo literatura a umění? - Tematické oblasti obsahu - Osobnostní a sociální rozvoj a výchova umělecká. Proces: Skupina - Prostor - Styly vedení - Metody řízení („třídní management“) - Verbální metody vedení - Učitel v roli - Organizace a stavba lekce - Chování a jednání učitele v lekci - Rušivé chování - Vztahy dramatiky a okolí. Metody: Společné základy různých metod a směrů dramatické výchovy - Typy třídění metod - Modely improvizací - Zadávání námětů a inspirace k improvizacím - Tematické celky - Tematická výstavba dramatického strukturování - Improvizování podle příběhu - Hry a cvičení. Divadelní práce s dětmi a mládeží a problematika veřejného vystupování: Podmínky veřejného vystupování - Hodnoty veřejného vystupování - Psychologie dětského jevištního projevu - Specifika režie v dětském divadle - Dramaturgie dětského a mladého divadla - Proces vzniku inscenace - Dítě v profesionálním divadle a ve filmu - Kritika v dětském a mladém neprofesionálním divadle. Hodnocení. Formy dramatické výchovy: Zájmová dramatická výchova - Dramatická výchova jako vyučovací předmět - Dramatické metody ve vyučování - Dramatická výchova ve speciální pedagogice, zdravotnictví a sociálních službách - Dramatická výchova v přípravě učitelů.

Cena: 135 Kč

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=66

 


IRINA ULRYCHOVÁ

DRAMA A PŘÍBĚH: TVORBA SCÉNÁŘE PŘÍBĚHOVÉHO DRAMATU V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ

 

Ulrychova.jpg

Základní práce o příběhovém (školním, procesuálním, strukturovaném) dramatu a o jeho zákonitostech. Autorka otevírá čtenáři cestu k tomu, jak lze tento specifický typ interní dramatické práce plánovat a vést, a ilustruje ji několika konkrétními příklady dramat pro různé věkové skupiny.

Z obsahu: Od situace k příběhu: Situace - Příběh - Příběhové drama. Problémová situace: Problém - Konflikt - Situace otevřená a uzavřená - Kontinuální a diskontinuální podoba problémové situace. Od tématu ke scénáři - plánování dramatu: Segmentování tématu - Potenciální problémové situace - Učební a výchovné cíle - Volba konkrétní problémové situace - Sběr informací a budování víry - Rámcový příběh - Startovací bod - Stavba dramatu - základní schéma - Napětí a kontrast - Další hlediska výběru dramatických aktivit. Práce s literární předlohou: Informace a mezery - Příprava materiálu - Potenciální problémové situace - Výběr klíčové problémové situace - Příběh „neznámý" a „známý“ - Sběr informací a budování víry - Stavba,dramatu. Závěr: Rozum a cit.

Kniha obsahuje také scénáře těchto školních dramat: Maturitní tablo, Marionety (podle R,. Bradburyho), Adam v nesnázích, Čaroděj a jeho učeň (podle P. Šruta), Faustův dům (podle A. Jiráska).

Cena: 106 Kč

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=100

 

JAROSLAV PROVAZNÍK

DĚTI A LOUTKY: CHRUDIMSKÉ KAPITOLY MODERNÍHO DĚTSKÉHO DIVADLA

Provaznik.jpg

Publikace mapuje zrod a proměny moderního dětského loutkového divadla od 50. do 70. let 20. století. Autor podrobně zkoumá loutkářskou větev moderní české dramatické výchovy, věnuje se metodice významných osobností, souvislostem s kontextem, v němž jejich inscenace vznikaly, a sleduje její vliv na autorské divadlo 70. a 80. let 20. století. Práce se opírá o studium periodik (včetně přehlídkových zpravodajů), archivních materiálů, svědectví pamětníků i vlastní zkušenosti účastníka těchto loutkářských přehlídek. Součástí publikace je bohatá obrazová příloha, která je sestavena z dnes už obtížně dostupných fotografií z inscenací dětských loutkářských souborů z 50. - 90. let 20. století, a také soupis loutkářských inscenací dětských a středoškolských souborů na Loutkářských Chrudimích a na dalších celostátních a českých národních přehlídkách a dílnách a jmenný rejstřík.

Z obsahu: Loutkové divadlo a děti v 50. letech - léta přešlapování a první vykročení k tvořivému dětskému loutkovému divadlu. Nové obzory, nové cesty - počátek 60. let - první vlna moderních dětských loutkářských inscenací - hledání specifiky dětského loutkářského projevu. „Zlatá šedesátá“ - léta dozrávání a polarizace, rozvíjení a prohlubování podnětů první vlny. Diferenciace názorů a konceptů - metodika, dramaturgie, inscenační tvorba.

Cena: 198 Kč.

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=79

 

RADEK MARUŠÁK

LITERATURA V AKCI: METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY PŘI PRÁCI S UMĚLECKOU LITERATUROU

RM.jpg

Publikace je určená nejen těm, kteří učí dramatickou výchovu, ale i učitelům literatury, kteří při práci s uměleckým textem využívají metod dramatické výchovy. Autor ukazuje čtenářům cestu k hlubšímu zažití a pochopení témat, jež umělecké příběhy přinášejí. Čtenáři jsou přehledně představeny jednotlivé etapy přípravy lekce: od volby cíle a vhodného textu přes průzkum různých rovin textu a tvorby příběhu pro lekci až ke komponování lekce a tvorbě scénáře. Speciální pozornost autor věnuje metodice rolové hry, a to jak hře, do níž vstupují účastníci dramatických lekcí (žáci, studenti), tak učitelově hře v roli. V závěrečné části může čtenář získat inspiraci v konkrétních scénářích lekcí, které autor realizoval s věkově různými skupinami účastníků - od dětí mladšího školního věku po středoškolské a vysokoškolské studenty. Podrobně jsou tu popsány tyto lekce: Perníková chaloupka (předloha: pohádka B. Němcové), Malá lombardská hlídka (předloha: jedna kapitola z knihy E. De Amicis Srdce), Útěk (předloha: úryvek z knihy O. Hofmana), Ovčák Jíra (předloha: pohádka ze sbírky Český rok), Urašima (inspirace: různé verze japonské pohádky), Celé léto v jediném dni (předloha: povídka R. Bradburyho) a Antigoné (předloha: Sofokleovo drama).

Cena: 214 Kč.

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=180

 

EVA MACHKOVÁ

VOLBA LITERÁRNÍ LÁTKY PRO DRAMATICKOU VÝCHOVU ANEB HLEDÁNÍ DRAMATIČNOSTI

 Machkova_Volba.bmp

Již třetí, aktualizované vydání monografie, která je určena těm, kteří hledají vhodné literární látky jako tematické východisko pro dramatickou výchovu. Literární předloha v dramatické výchově se volí nejčastěji tehdy, kdy je literární text určen pro přednes anebo pro divadlo, tj. zpravidla pro dramatizaci nebo dramatickou adaptaci či montáž. Hlavním tématem této práce však je interní práce ve skupině, která nebývá určena k veřejnému předvádění. Může k němu za jistých okolností přerůst, není to však jejím prvotním účelem. Úvodní kapitoly jsou věnovány základním pojmům a termínům, jako jsou téma, námět, látka, dramatičnost, jednání, dramatická situace, příběh, konflikt aj., a výstavbě dramatického i epického textu, ale také osobnosti učitele dramatické výchovy, který se rozhodne pracovat s literárním textem. Těžištěm práce jsou kapitoly, které pojednávají o tom, kde hledat látky, o kritériích výběru látky, o jednotlivých fázích práce od analýzy literární předlohy přes hledání témat, výběr variant příběhu a úpravy textu, o plánování práce s literární předlohou a konečně o různých typech práce (improvizace příběhu, dramatické strukturování podle literární předlohy, cvičení, hry a etudy). Práce obsahuje seznam odborné literatury a obsáhlý soupis zdrojů literárních předloh.

Cena: 177 Kč

Knihu si lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=215