Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Jaroslav Provazník - publikační a tvůrčí činnost

KNIHY A PUBLIKACE

1981

Loutky podněcují, inspirují a baví aneb Loutkářům nepřístupno. Praha:  divadelní oddělení odboru ZUČ ÚKVČ. 20 s. [Spoluautor: Budínská, Hana]

1982

Hry se slovy a příběhy: Metodický list k Národní soutěži dětského literárního projevu. Praha: ÚDPM JF. [Spoluautor: Vobrubová, Jana]

1987

Osm letmých pohledů do labyrintu základních pojmů dramatické výchovy a několika pojmů s nimi souvisejících. Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy. 28 s. [Spoluautor: Machková, Eva]

1991

Písmena-slova-příběhy: (Příloha pro vaši inspiraci). Praha : ÚDDM. [Spoluautorky: Jana Vobrubová, Jana-Strnadová, Olga]

1993

Čítanka 3. Pro třetí ročník základní školy. Praha: SPN-Scientia.384 s. ISBN 80-04-26065-9. [Spoluautorka: Doskočilová, Hana]; [4. vyd.: 2002]

1994

Trénujeme čtení s tátou Klapzubou. Praha: Scientia. 80 s. ISBN 80-85827-72-7. [Spoluautorka: Doskočilová, Hana]

Učíme se číst s mouchou Rudolfínou. Praha: Scientia. 64 s. ISBN 80-85827-53-0. [Spoluautorka: Doskočilová, Hana]

1995

Učíme se číst s medvědem Kubulou. Praha: Scientia. 70 s. ISBN 80-7183-001-1.[Spoluautorka: Doskočilová, Hana]

1996

Čteme si o lovcích mamutů. Praha: Scientia. 88 s. ISBN 80-7183-035-6. [Spoluautorka: Doskočilová, Hana]

1997

Učíme se číst s pejskem Hasanem. Praha : Scientia. 68 s. ISBN 80-7183-084-4. [Spoluautorka: Doskočilová, Hana]

1999

Čteme si s Pučálkovic Aminou. Praha: Scientia. 116 s. ISBN 80-7183-769-7. [Spoluautorka: Doskočilová, Hana]

2008

Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha : AMU, Divadelní fakulta, KVD, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-111-7.

 

VÝZNAMNĚJŠÍ ČLÁNKY, ČASOPISECKÉ CYKLY A PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH

1974

Ofenzíva francouzských kritiků dětské literatury. Zlatý máj, 1974, roč. XVIII, č. 8.

1975

Loutkářská Chrudim ve znamení návratů. Zlatý máj, 1975, roč. XIX, č. 1

Překladatel Jan Akron Albín. Čtení o antice 2. Praha: Nakladatelství Svoboda.

1977

Tvorba pro děti a mládež v akademických Dějinách francouzské literatury. Zlatý máj, 1977, roč. XXI, č. 3.

Kaplické podněty a otazníky. Zlatý máj, 1977, roč. XXI, č. 9.

1978

Kontinuita a perspektiva kaplických přehlídek. Zlatý máj, 1978, roč. XXII, č. 9.

1980

ABC dramatické výchovy 6. Literatura pro děti v práci dětských loutkářských souborů. Československý loutkář, 1980, roč. XXX, č. 10.

1981

Škola - učitelé - drama [série článků o dramatické výchově ve Štrasburku]. Amatérská scéna, 1981, roč. XVIII, č. 1 - 6.

1982

Dramatická výchova dětí na prahu 80. let. Zlatý máj, 1982, roč. XXVI, č. 1.

K problematice vztahů mezi mimoestetickými funkcemi a funkcí estetickou v poezii pro děti Jakuba Jana Ryby. Zlatý máj, 1982, roč. XXVI, č. 10.

Moderně, poutavě, odborně. Několik poznámek na okraj nejnovějších francouzských časopisů o literatuře pro děti a mládež. Zlatý máj, 1982, roč XXVI, č. 9.

Uměleckonaučná literatura pro starší děti. Uměleckonaučná literatura pro děti. Referáty a diskusní příspěvky z pracovní konference Společnosti přátel knihy pro děti, československé sekce IBBY. Praha 23. listopadu 1981. Praha : SPKM.

1984

Dětský hrdina v české literatuře pro mládež. Kaplická čítanka. 16. kaplické divadelní léto, č. 1 - 7.

Metodika režie v loutkářském souboru? Československý loutkář, 1984, roč. XXXIV, č. 1.

1986

Příjemný neklid aneb Dramatická výchova dětí v polovině 80. let. Zlatý máj, 1986, roč. XXX, č. 1.

1987

Pohled do pravěku, který stále ještě nepatří minulosti. Čs. loutkář, 1987, roč. XXXVII, č. 4.

1989

Nadějná prehistorie, rozpačitá přítomnost. Několik poznámek o dětských loutkářských souborech. In PROVAZNÍK, Jaroslav a HOROVÁ, Eva (ed.). 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha : Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-STD, s. 21-28.

Patnáct kaplických let. In PROVAZNÍK, Jaroslav a HOROVÁ, Eva (ed.). 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha : Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-STD, s. 5-11.

Profesionalita = odpovědnost. Čs. loutkář, 1989, roč. XXXIX, č. 7.

1991

Dramatická výchova s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí. Tvořivá dramatika, 1991, roč. II, č. 4. ISSN 1211-8001.

Návrh alternativních osnov vyučovacího předmětu Občanská výchova. Tvořivá dramatika, 1991, roč. II, č. 2-3. ISSN 1211-8001. [Spoluautoři: Bláha, Jiří-Žák, Petr-Konývková, Irena-Hulák, Jakub-Zajícová, Eva-Svozilová, Dana]

1992

Dvacetiletí ztrát a nálezů. Několik poznámek o české poezii pro děti 70. a 80. let. Tvořivá dramatika, 1992, roč. III, č. 5. ISSN 1211-8001; přetištěno in Československý loutkář, 1992, roč. XLIII, č. 5.

What can Theatre teach pedagogy? / Was kann Theater die Pädagogik lehren?. In RUPING, Bernd (ed.), Theaterkunst und Kinderspiel. Münster-Hamburg : LIT Verlag.

1993

Dramatická výchova. In Návrh učebních osnov obecné školy. Praha: Portál. 196 s. ISBN 80-85282-51-8. [Spoluautor: Ulrychová, Irina]

1994

Nadešel čas konstruktivních otřesů. Tvořivá dramatika, 1994, roč. V,  č. 2. ISBN 1211-8001.

Dětské divadlo v zrcadle světového festivalu v LIngenu. Tvořivá dramatika, 1994, roč. V, č. 2. ISBN 1211-8001.

1995

Co je a co není dramatická výchova. Tvořivá dramatika, 1995, roč. VI, č. 1. ISBN 1211-8001.

Dramatická výchova. In Návrh učebních osnov volitelných předmětů občanské školy. Praha : Portál. 126 s. ISBN 80-7178-037-5. [Spoluautoři: Svozilová, Dana-Macková, Silva-Ulrychová, Irina]

1996

Procházka knížkami veršů Josefa Bruknera. Deník DS`96 - příloha. Ústí nad Orlicí : OŠ DS 1996.

1998

Dramatická výchova na základní škole. In RAABík : Náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. Praha : Josef Raabe. ISBN 80-902189-6-2. [Soluautor: Ulrychová, Irina]

K některým otázkám teorie a didaktiky dramatické výchovy. In KOŤÁTKOVÁ, Soňa aj. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

1999

Nevyužitý diagnostický potenciál dramatické výchovy. In Pedagogická diagnostika ´99. Ostrava : sborník referátů z mezinárodní konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 500 s. ISBN 80-7042-160-6; přetištěno v časopise Tvořivá dramatika, 1999, roč. XI, č. 1. ISSN 1211-8001.

2000

Vrcholy a propady české literatury pro děti posledního desetiletí. Tvar, 2000, roč. XI, č. 7. ISSN 0862-657 X.

Pohádka mezi dětským a dospělým světem. In FISCHEROVÁ, Daniela. Pták Ohnivák : Nová pohádka na věčné téma. Praha: Národní divadlo, s. 42-51. ISBN 80-7258-054-X.

Pozvánky na setkání s literárními postavami. In RAABík : Náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. Praha: Josef Raabe. ISBN 80-902189-6-2. [spoluautor: Doležalová, Jarmila]

2001

O specifičnosti dramaturgie a inscenačních postupů dětského divadla a o jeho proměnách v posledních letech. In PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 164 s. ISBN 80-901660-4-0.

2002

Dramatická výchova v RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání. Tvořivá dramatika, 2002, roč. XIII, č. 2. ISSN 1211-8001. [Spoluautoři: Cejpek, Václav-Hrubá, Jana-Hulák, Jakub-Macková, Silva-Pelán, Jiří-Svozilová, Petra-Ulrychová, Irina-Valenta, Josef]

K čemu byla Dětská scéna ´02? Tvořivá dramatika, 2002, roč. XIII, č. 2. ISSN 1211-8001.

Literatura pro české děti v posledním desetiletí. Duha, 2002, roč. 16,  č. 1.

2003

Pět trutnovských dnů. V českém dětském divadle se začíná prosazovat nová generace. Tvořivá dramatika, 2003, roč. XIV, č. 2. ISSN 1211-8001.

2004

Dramatická výchova a školní inspektoři. Tvořivá dramatika, 2004, roč. XV, č. 1. ISSN 1211-8001.

Dramatoterapie Kataríny Majzlanové. Tvořivá dramatika, 2004, roč. XV, č. 3. ISSN 1211-8001.

Harry Potter - móda, nebo fenomén?: K problematice vypravěče a fiktivního adresáta v příbězích o Harrym Potterovi. Tvar, 2004, roč. XV, č. 10. ISSN 0862-657 X.

Obrázkové knihy pro nejmenší - zneužívaná klišé a ambiciózní impulzy. Tvořivá dramatika, 2004, roč. XV, č. 2. ISSN 1211-8001.

Varšavská konference o dramatu ve výchově. Tvořivá dramatika, 2004, roč. XV, č. 2. ISSN 1211-8001.

2005

Cenný příspěvek k historii dramatiky pro děti. Tvořivá dramatika, 2005, roč. XVI, 2005, č. 2. ISSN 1211-8001.

Setkávání, křižovatky, rozcestí : Ohlédnutí za dvanácti ročníky celostátní dílny Tvorba-tvořivost-hra. Tvořivá dramatika, 2005, roč.  XVI, č. 3. ISSN 1211-8001.

Výzva Zařazení dramatického oboru do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Tvořivá dramatika, 2005, roč. XVI, č. 1. ISSN 1211-8001. [Spoluautor: Macková, Silva]

2006


Splněný sen zavazuje: 8. října 2005 se konala první republiková přehlídka divadelních skupin z dětských domovů. Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, č. 1. ISSN 1211-8001.

Dítě na jevišti - kdy? jak? proč? Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, č. 2. ISSN 1211-8001.

Literatura zvaná FANTASY. Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, č. 2. ISSN 1211-8001.

Dramatická výchova a klíčové kompetence : Několik poznámek o dramatické výchově a jejím místě v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Tvořivá dramatika, 2006, roč. XVII, č. 3. ISSN 1211-8001.

2007

Divadlo a drama jsou cesta, na které objevujeme, co nás spojuje: Zpráva o washingtonské konferenci Americké aliance pro divadlo a výchovu v červenci 2006. Tvořivá dramatika, 2007, roč. XVIII, č. 1. ISSN 1211-8001.

2008

Pohádka - ring volný. Lidové noviny, 14. 6. 2008. ISSN 0862-5923.

Pohádka - ring volný? Tvořivá dramatika, 2008, roč. XIX, č. 2. ISSN 1211-8001.

2010

Ohlédnutí do historie dětského divadla, ale také inspirace pro součanost. Tvořivá dramatika, 2010, roč. XXI, č. 2. ISSN 1211-8001.

2011

Dětské divadlo, přednes a dramatická výchova dnes. Tvořivá dramatika. 2011, roč. XXII, č. 3. ISSN 1211-8001. [Spoluautor: Hana Cisovská]

Současná poezie pro děti: nová zlatá éra? Pandora: kulturně-literární revue. 2011, č. 22-23. ISSN 1801-6782.

2014

Ambice a řemeslo: Několik poznámek o situaci literatury pro děti a mládež v roce 2013. Host. 2014, roč. XXX, č. 1. ISSN 1211-9938.

Obrázková knížka, její podoby a proměny. In KOUDELKOVÁ, Eva (ed.). Současnost literatury pro děti a mládež: Liberec 15.-16. října 2013. Liberec: Dr. Eva Koudelková-Nakladatelství Bor, 2014, s. 23–60. ISBN 978-80-87607-26-8.

2015

Dětská literatura přitahuje nové autory: Pokus o bilanci literatury pro děti a mládež v roce 2014. Host. 2015, roč. XXXI, č. 1. ISSN 1211-9938.

Jičín a jeho místo na mapě dramatické výchovy. Tvořivá dramatika. 2015, roč. XXVI, č. 3. ISSN 1211-8001.

2016

Tvůrčí psaní v literární výchově. Tvořivá dramatika. 2016, roč. XXVII, č. 2. ISSN 1211-8001.

Procházka nevábnou krajinou českých časopisů pro děti a mládež. Tvořivá dramatika. 2016, roč. XXVII, č. 3. ISSN 1211-8001.

 

 

PŘEKLADY

1983

LEENHARDT, Pierre. Dramatická hra a její rozvíjení: ukázky z knihy Pierre Leenhardt, L´Enfant et l´expression dramatique. Paris : Casterman, 1973. Kaplická čítanka, 1983, č. 5.

2001

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu : hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha : STD, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders. ISBN 80-901660-2-4. [Spolupráce na překladu; hlavní překladatel: Helena Zymonová]

2015

PAGE, Christiane. Divadelní aktivity ve francouzské škole včera a dnes. Několik dílčích poznatků z komplikované historie. Tvořivá dramatika. 2015, č. 2. ISSN 1211-8001.

 

EDITORSKÁ ČINNOST, REDIGOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE PŘI REDIGOVÁNÍ RUBRIK

1979-1988

Kaplická čítanka (redaktor, v letech 1980-1987 vedoucí redaktor)

1980

Dětské loutkové divadlo : Repertoárový sborník pro dětské loutkářské soubory. Praha : Albatros. [Spoluautoři: Oudes, Jiří-Budínská, Hana]

1983

Dětské loutkové divadlo 2 : Repertoárový sborník pro dětské loutkářské soubory. Praha : Albatros. [Spoluautor: Budínská, Hana]

1985-1990

Děti - hry - divadlo (rubrika). Československý loutkář, 1985-1990, roč. XXXV-XL.

1985

Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru : (Postřehy, názory, zkušenosti). Praha : Kulturní dům hl. m. Prahy.

Listování Kaplickou čítankou : Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1979-1984. Praha-Kaplice : ÚKVČ. [Spolupráce: Horáková, Eva]

1985-1988

Zpravodaj Loutkářské Chrudimi (redaktor, šéfredaktor)

1986-1989

Československý loutkář. Praha: Panorama. (redaktor)

1986

Co recitovat?: Metodický materiál pro potřeby dětské recitace v okrese Mělník. Mělník: OKS Mělník.

1987
Mělnické první čtení. Mělník: OKS Mělník.

Proč píšete pro děti? Děti, proč čtete?: Sborník referátů a diskusních příspěvků na 20. kongresu IBBY. Tokio 18.-23. srpna 1988. Praha: Společnost přátel knihy pro mládež, československá sekce IBBY.

1988
Co recitovat?: Metodický materiál pro potřeby dětské recitace v okrese Mělník. Mělník: OKS Mělník.

1988-1990

Místo pro mateřinky (rubrika). Československý loutkář, 1988-1990, roč. XXXVIII-XL.

1989

20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-STD [Spolupráce: Horová, Eva]

1989

Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře: Referáty a diskusní příspěvky z pracovní konference SPKM, čsl. sekce IBBY. Praha : Společnost přátel knihy pro mládež.

1989

Co recitovat?: Metodický materiál pro potřeby dětské recitace v okrese Mělník. Mělník: OKS Mělník.

1990

Co recitovat?: Metodický materiál pro potřeby dětské recitace v okrese Mělník. Mělník: OKS Mělník.

1990 - dosud

Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA-STD-KVD DAMU ISSN 1211-8001 (vedoucí redaktor)

1999 - 2002

LUPA. Učitelské listy. Praha : Agnetura STROM (redigování rubriky o umění pro děti a mládež)

2000 - dosud

Dětská scéna. Textová příloha Tvořivé dramatiky. Praha: STD-KVD DAMU-NIPOS-ARTAMA (vedoucí redaktor)

2001

Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa: Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou v rámci projektu Praha - evropské město kultury roku 2000 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění Praha a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 164 s. ISBN 80-901660-4-0.


2007

Tvořivá dramatika 50/2007. Praha: STD-NIPOS-ARTAMA.

2008

Dítě mezi výchovou a uměním: Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. 220 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

2012

Dvacet let katedry výchovné dramatiky DAMU Praha (1992-2012). Praha: Nakladatelství AMU, 2012. 166 s. ISBN 978-80-7331-240-4. [Spoluautor: Machková, Eva]