Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

* 1954. Studoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na FF UK v Praze, později – v rozšiřujících a postgraduálních studiích aplikovanou sociální psychologii na FFUK a výchovnou dramatiku na DAMU, kde je v tomto oboru též habilitován. Na katedře výchovné dramatiky DAMU působí od roku 1992. Příležitostně spolupracuje též s Ústavem teorie scénické tvorby DAMU, a to v oblasti výzkumu scénologie mimodivadelního chování. Učí rovněž na katedře pedagogiky FF UK v Praze (viz http://pedagogika.ff.cuni.cz, resp. http://pedagogika.ff.cuni.cz/node/15?q=node/15#JV). Spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání (metodiky průřezových témat – osobnostní a sociální výchova) a s Českou školní inspekcí (národní systém inspekčního hodnocení – sociální gramotnost). Pracuje v oblasti dalšího vzdělávání dospělých (semináře pro učitele i jiné profesní skupiny; kurzy pro lektory vzdělávání dospělých; kurzy prezentačních dovedností a veřejného vystupování atd.).

Žije v Polomených horách a částečně též v rodném Polabí.

 

Odborné zaměření: pedagogika a psychologie dramatické výchovy, nespecifická scéničnost, scénologie každodenního chování.

 

Publikační činnost

Předměty na KVD DAMU:  Pedagogika a psychologie dramatické hry; Komunikace; Divadlo ve výchově a vyučování (přednáškové vstupy); Základy metodologie výzkumu; Sémiotika a scénologie chování.