Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Závěrečné práce rozšiřujícího studia dramatické výchovy obhájené na katedře výchovné dramatiky DAMU

1998

ANDREJSKOVÁ, Jana: Dramatická výchova pro střední školy (nejen pedagogické) BÍLKOVÁ, Zuzana: Pohybový rozvoj dětí na prvním stupni základní školy v dramatické výchově)
ČÁSTKOVÁ, Hana: Lze propojit dramatickou a výtvarnou výchovu?
ČERŇANSKÁ, Renata: Lze využít dovedností získaných v dramatické výchově v profesi psychoterapeuta?
ČERNÍK, Roman: Cesta za příběhem aneb Gilgameš, Kršna, Mojžíš a ti druzí (Možnosti výchovného využití nejstarších literárních památek na střední škole prostřednictvím dramatické výchovy)
EBELOVÁ, Kateřina: Využití společných cílů a obsahů v estetickovýchovných předmětech Dramatická výchova a Výtvarná výchova pro pozitivní rozvoj osobností žáka se zřetelem ke specifice technik a metod obou disciplin
GABAŠOVÁ, Jitka: Podíl dramatické výchovy na dramaturgii kurzu PŠL pro rodiče s dětmi Cestou necestou
GREGOROVÁ, Vlasta: Námětová hra předškolního dítěte z hlediska dramatické výchovy
HULÁK, Jakub: Specifika a možnosti dramatické výchovy v období dospívání
KAPSOVÁ, Lenka: Dvě americké publikace o dramatické výchově ve škole [publikováno v rozšířené podobě pod názvem Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří v Tvořivé dramatice X, 1999, č. 3]
KONÍŘ, Richard: Využití dramatické výchovy při formování osobnosti žáka a třídního kolektivu v počátečním období školní docházky
KONÝVKOVÁ, Irena: Kroky a hledání při práci s dětským souborem [publikováno v Tvořivé dramatice IX, 1998, č. 2-3]
KREJZOVÁ, Beata: Diagnostické možnosti metod dramatické výchovy v přijímacím řízení na PdF OU – obor učitelství pro I. stupeň ZŠ
KVAPIL, Martin: Integrace dějepisu a občanské výchovy metodou dramatické výchovy aneb Kouzlo tance masky
NĚMEČEK, Pavel: Zkušenosti s jedním celoročním vzdělávacím cyklem dramatické výchovy pro učitele ZŠ – pohled lektora
PAŠKOVÁ, Věra: Dramatická výchova na 2. stupni ZŠ
PEŠOUTOVÁ, Blanka: Sloh a dramatická výchova
PROCHÁZKOVÁ, Jana: Dramatická výchova ve škole (některé problémy absolventů celoročního kurzu DV v praxi)
PUCHAROVÁ, Jana: Dramatická výchova v obecné škole a její vyučující
TOMÁŠOVÁ, Helena: Vztah hudební a dramatické výchovy ve škole (Propojení předmětů na 2. stupni ZŠ)
VELIČKOVÁ, Lucie: Souborová práce v literárně dramatickém oboru na základní umělecké škole
VESELÁ, Jana: Zapojení dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí do kroužku dramatické výchovy
WORTNEROVÁ, Pavla: Metody dramatické výhovy s ohledem na žáky, kteří se hlásí na uměleckou školu – obor herectví

 

1999

HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy
HRBÁČKOVÁ, Ivona: Námět v hodinách dramatické výchovy
JINDŘICHOVÁ, Radka: Dramatická výchova jako prostředek integrace handicapovaných dětí
LÁSKOVÁ, Dagmar: Práce s chlapci v dramatické výchově
KARAFFOVÁ, Jana: Využití vybraných metod dramatické výchovy v hodinách českého jazyka - slohová cvičení ve 2. ročníku ZŠ
KRÁLIKOVÁ, Ludmila: Myšlení, cítění, vůle (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LIEDERHAUSOVÁ, Lenka: Dramatická výchova a psychoterapie. Cíle, metody, techniky
NOVÁ, Martina: Příprava projektu Poetická kavárna Miroslava Holuba
NOVOTNÁ, Dana: Spojitosti hudební a dramatické výchovy. Využití metod a technik dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy na základní škole
ŠTOLBOVÁ, Eva: Získávání dovedností a schopností potřebných pro život