Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: Výuka přednesu na základní umělecké škole (Pokus o postižení dané problematiky)

vedoucí bakalářské práce: Nina Martínková


OBSAH

ÚVOD

Kapitola první - CO JE TO PŘEDNES
Výběr žáků pro výuku přednesu

Kapitola druhá - VÝBĚR TEXTU
Přednes autorských textů

Kapitola třetí - ROZBOR TEXTU

Kapitola čtvrtá - REALIZACE RECITÁTOROVA VÝKONU
a) Zázemí recitátorovy představivosti
b) Technické vybavení recitátora
Mluvní výchova
Tělesné naladění recitátora
Prostorové cítění
Adresnost a sdělnost
c) Mimoslovní prostředky

Kapitola pátá - PŘEDNES NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
a) Přednes a výchovná dramatika
Vztah žáka a učitele
b) Cíle předmětu přednes na základní umělecké škole
Účast v soutěžích a přehlídkách
¨ c) Příklady dramatických her a cvičení
d) Popis práce v hodinách výuky sólového přednesu
Exkurs o tom, jak Jana recitovala báseň “Okamžik”

Kapitola šestá - KOLEKTIVNÍ PŘEDNES A JEHO PODOBY
Několik forem kolektivního přednesu
Výběr literární předlohy pro kolektiv
Příklad scénáře ke kolektivnímu vystoupení

ZÁVĚR

Seznam použité literatury