Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

WERTIGOVÁ, Jana: Projekt „K 3 - Dramatická výchova ve škole“: Rozbor projektu s ohledem na uplatnění prvků dramatické výchovy

Vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

1. ÚVOD

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROJEKTU
2.1. K3 – terminologické východisko
2.1.1. Komunikace
2.1.2. Kooperace
2.1.3. Kreativita
2.2. Legislativní a koncepční východiska
2.2.1. Vývoj klíčové legislativy
2.2.2. Rámcové vzdělávací programy
2.2.2.1. Klíčové kompetence
2.2.2.2. Průřezová témata
2.2.2.3. Dramatická výchova v RVP
2.2.2.4. Závěrečné poznámky
2.2.3. Primární prevence sociálně patologických jevů
2.3. Pedagogická východiska
2.3.1. Dramatická výchova
2.3.1.1. Trocha osobních poznámek na úvod
2.3.1.2. Pojem dramatická výchova
2.3.1.3. Cíle dramatické výchovy
2.3.1.4. Principy dramatické výchovy
2.3.1.5. Metody a techniky dramatické výchovy
2.3.1.6. Metody vedení v dramatické výchově
2.3.2. Osobnostní a sociální výchova
2.3.3. Konstruktivistická pedagogika
2.3.4. Zážitková pedagogika

3. VZNIK A VÝVOJ PROJEKTU
3.1. Chronologie projektu
3.2. Úvodní koncepce projektu
3.3. Název projektu
3.4. Cílová skupina, geografické pokrytí
3.5. Struktura projektu
3.6. Obsah programů
3.7. Oslovení škol
3.8. Finanční zajištění projektu
3.9. Personální zajištění projektu
3.10. Trocha statistických dat

4. OBSAH PROJEKTU
4.1. Používané pojmy
4.2. Cíl projektu
4.3. Výukové programy
4.3.1. Základní přehled
4.3.2. Rozbor některých programů projektu
4.3.2.1. Úvodní setkání
4.3.2.2. Námořníci / Kapitánská škola
4.3.2.3. Referendum
4.4. Dokumentace projektu

5. ODEZVY NA PROJEKT
5.1. Odezvy od žáků (cílové skupiny)
5.2. Odezva od učitelů a škol
5.3. Odezva od lektorů
5.4. Odezva od dalších aktérů

6. POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ ASPEKTY PRŮBĚHU PROJEKTU
6.1. Pozitivní aspekty projektu
6.2. Negativní aspekty projektu
6.3. Problémové oblasti z hlediska škol
6.4. SWOT analýza projektu

7. MOŽNOSTI BUDOUCÍHO VÝVOJE PROJEKTU
7.1. Projekt K3 – realistický (setrvačný) scénář
7.2. Projekt K3 – optimistický scénář
7.3. Projekt K3 – pesimistický scénář

8. ZÁVĚR

SEZNAM TABULEK
Tabulka 1 - Významnost způsobu sdělení v procesu komunikace
Tabulka 2 - Klíčové kompetence v jednotlivých RVP
Tabulka 3 - Základní chronologie projektu K3
Tabulka 4 - Chronologie projektu K3 v číslech
Tabulka 5 - Získané grantové prostředky (v Kč, od všech subjektů)
Tabulka 6 - Přehled programů projektu K3 a počet realizací v letech 2006 - 2011
Tabulka 7 - SWOT analýza projektu K3

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1 – Seznam lektorek a lektorů projektu K3
Příloha 2 – Stručná charakteristika jednotlivých programů projektu K3
Příloha 3 – Detailní průvodce realizací úvodního setkání (materiál pro lektory)
Příloha 4 – Detailní průvodce realizací programu „Námořníci / Kapitánská škola“

(materiál pro lektory)
Příloha 5 – Detailní průvodce realizací programu „Referendum“ (materiál pro lektory)