Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

TURČANOVÁ, Jana: Výuka dramatické výchovy v rámci tematických celků ve 2. ročníku na Střední pedagogické škole

Vedoucí: doc. Radek Marušák
Oponent: doc. Irina Ulrychová

 

OBSAH

ÚVOD

1. Předmět Dramatická výchova v českém vzdělávacím systému
1.1. Předmět Dramatická výchova v kurikulu střední pedagogické školy
1.1.1. Mezipředmětové vztahy
1.1.2. Průřezová témata
1.2. Pojetí předmětu dle Školního vzdělávacího programu pro SPgŠ Přerov

2. Faktory ovlivňující výuku předmětu Dramatická výchova
2.1. Klima školy
2.2. Osobnost učitele
2.3. Osobnost studenta v rámci výuky dramatické výchovy
2.4. Podmínky pro realizaci výuky předmětu Dramatická výchova

3. Didaktická transformace ve čtyřech fázích, využití tematických celků
3.1. Didaktická transformace, její možnosti a omezení
3.2. Didaktická transformace na SPgŠ
3.3. Moje ideální představa didaktické transformace ve čtyřech fázích
3.3.1. První fáze didaktické transformace
3.3.2. Druhá fáze didaktické transformace
3.3.3. Třetí fáze didaktické transformace
3.3.4. Čtvrtá fáze didaktické transformace

4. Projektová výuka
4.1. Teoretická východiska projektového vyučování
4.2. Praktická realizace na SPgŠ v Přerově

ZÁVĚR

Použitá literatura

Přílohy