Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

TATAROVÁ, Blanka: Koncepce dramatické výchova na nižším gymnáziu

Vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

1. ÚVOD

2. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

3. MOŽNOSTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY V RÁMCI ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
3.1. Vzdělávací oblast Člověk a kultura jako východisko dramatické výchovy
3.2. Potenciál dramatické výchovy v oblasti osobnostně sociálního rozvoje
3.3. Dramatická výchova a rozvoj klíčových kompetencí
3.4. Umělecký a osobnostně-výchovný pilíř oboru
3.5. Dramatická výchova a Osobnostně sociální výchova v RVP
3.6. Argumenty pro prosazení dramatické výchovy jako součásti vzdělání

4. SPECIFIKA PUBESCENTŮ VE VZTAHU K DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ
4.1. Časové vymezení pubescence a její nástup (prepuberta)
4.2. Hlavní úkoly puberty
4.3. Tělesné změny a jejich psychické následky
4.4. Vývoj poznávacích procesů
4.5. Citový vývoj a práce s emocemi
4.6. Estetické prožívání a výchova
4.7. Morální vývoj a výchova
4.8. Socializace a role vrstevníků
4.9. Rozvoj identity

5. DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU DVOŘÁKOVA GYMNÁZIA V KRALUPECH NAD VLTAVOU
5.1. Školní vzdělávací program Dvořákova gymnázia / Směřování školy
5.2. Proces tvorby Školního vzdělávacího programu a vzniku koncepce předmětu dramatická výchova
5.3. Výsledná podoba dramatické výchovy v ŠVP a obhajoba koncepce DV
5.3.1. Charakteristika předmětu
5.3.2. Očekávané výstupy
5.3.3. Žákovské portfolio
5.3.4. Hodnocení

6. REALIZACE
6.1. Tematické plány pro primu
6.2. Pravidla a rituály v hodinách dramatické výchovy
6.3. Ideální podmínky pro výuku
6.4. Reálný průběh v prvním pololetí
6.5. Podrobný popis lekcí

ZÁVĚR

Použitá literatura

PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1: ŠVP - KONCEPCE DRAMATICKÉ VÝCHOVY
PŘÍLOHA 2: DRAMATICKÁ VÝCHOVA V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU
PŘÍLOHA 3: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obr. 1: Logo školy - jak vzniklo a proč jsme si ho vybrali
Obr. 2: Fotografie z Indonésie pro rubriku Zemědělství - sklízení rýže
Obr. 3: Masopustní průvod – příchod na sokoliště
Obr. 4: Medvědí tanec před penzionem pro seniory
Obr. 5: Pošta pro pana starostu
Obr. 6: Kominická sekce s masopustními koblihami