Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŠVEJDOVÁ, Hana: Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku

vedoucí diplomové práce: Irina Ulrychová


OBSAH

ÚVOD
V čem vidím poslání mateřské školy a její smysl pro další vývoj dítěte

I. CESTA HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO MODELU PRÁCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V čem spatřuji přínos dramatické výchovy při práci s dětmi předškolního věku

II. POSTAVENÍ A VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY V PROGRAMU MŠ A PLASTIČNOST JEJÍHO UPLATNĚNÍ V KAŽDODENNÍM KONTAKTU S DĚTMI

III. OD SPONTÁNNÍ HRY K ŘÍZENÉ DRAMATICKÉ HŘE V MŠ
1. Hra jako vyjádření vývojových stadií života dítěte a jako specifický způsob sociální interakce
2. První náznaky spontánní dramatické hry
3. Místo a opodstatněnost průpravných her a cvičení při aplikování principu DV v MŠ
4. Čím podmiňuji činnost s dětmi PV směřovanou k dobrání se jádra DV – dramatické rolové hry
5. Všechno chce svůj čas aneb posloupnost kroků na cestě k dramatické hře při práci s dětmi 4 – 6letými

ZÁVĚR

Poznámky
Přehled použité literatury