Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

SEDLÁČEK, Martin: Základy psychologie pro pedagoga dramatické výchovy (Z hlediska ontogeneze)

vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavel Vacek


OBSAH

ÚVOD
Vývojová psychologie v dramatické výchově

NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ

BATOLECÍ OBDOBÍ
Hry v batolecím věku, jejich pojetí a význam
Identita v batolecím období

BATOLECÍ OBDOBÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Vývoj empatie, identifikace a nápodoby, jejich funkce v dramatické výchově

PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ
Myšlení dítěte v předškolním věku
Piagetovy pokusy
Může předškolák převzít roli někoho jiného?
Role fantazie ve vnímání
Hra jako odraz světa dítěte
Rozvoj řeči
Sebepojetí v předškolním věku
Systém sociálních rolí
Pohlavní role
Morálka a seberegulace
Prosociální chování
Význam pohádek
Vztahy ve skupině, školka

PŘEDŠKOLNÍ OBDOBÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

MLADŠÍ (RANÝ) ŠKOLNÍ VĚK
Nástup do školy
Sociální prostředí

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Neúspěch

STŘEDNÍ ŠKOLNÍ VĚK
Škola
Třída jako skupina
Identita dítěte středního školního věku
Ochranitelské chování jako příprava na rodičovství

STŘEDNÍ ŠKOLNÍ VĚK A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Problémoví rodiče
Zlobení dětí
Kamarádství

PUBERTA
Somatické změny a jejich význam pro psychiku pubescenta
Změny v sebepojetí pubescenta
Redefinice sociálních rolí

PUBERTA A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Exkurz
Jak vytvořit bezpečné prostředí
Nedostatek chlapců
Jak správně zacházet se šaškem aneb Msto humoru v dramatické výchově
Co vyvolává smích?...
Několik rad ke konci

ADOLESCENCE
Vztah k vlastnímu tělu
Vztahy k vrstevníkům
Vztahy k rodině

ADOLESCENCE A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

DOSPĚLOST

STÁŘÍ
Identita starého člověka

STÁŘÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Přínos dramatické výchovy pro seniory
Dítě a starý člověk
Dramatická výchova nebo terapie?

ZÁVĚR

Seznam použité literatury