Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PROCHÁZKA, Aleš: Srovnání požadavků hlasové a mluvní průpravy učitelů, školních dětí a herců

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Jiřina Hůrková


OBSAH

Úvod
1. Významní pedagogové a jejich přínos dnešku
2. Učitel jako mluvní vzor
3. Tvorba hlasu a hlasová hygiena
4. Praktická cvičení pro osvojování hlasové hygieny učitele
5. Artikulační podmínky srozumitelnosti řeči
6. Hry a cvičení pro mluvní výchovu učitelů
7. Výslovnost hláskových spojení, slovní a větný přízvuk, frázování , intonace, mluvní tempo, a výběr jazykových prostředků
8. Učitel dramatické výchovy a řeč
9. Školní dítě a řeč
10. Rozvoj dětského mluveného projevu
11. Slovní zásoba v dětské řeči a vliv výchovného prostředí
12. Hry k procvičování a rozvoji dětské řeči a k obohacování slovní zásoby
13. Specifika jevištní řeči

Příloha k 12. kap. Říkanky k procvičování slovní zásoby
Použitá literatura