Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

POKORNÝ, Jiří: Příprava a realizace projektu ateliéru tvořivé pedagogiky na Střední odborné škole specializační v Českých Budějovicích

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

 

OBSAH

1. ÚVOD
1.1. Úvod na úvod

2. PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY
2.1. Školství, soukromé školství
2.2. Postavení soukromých škol v systému vzdělávání – představa a skutečnost

3. VZNIK STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY SPECIALIZAČNÍ PRAHA
3.1. Postavení školy v síti škol
3.2. Filozofie školy a její zaměření – cíl
3.3. Struktura školy – pracoviště, ateliéry
3.3.1. Pobočka – pracoviště Č. Budějovice
3.4. Provoz školy - ekonomické zabezpečení, školné, provoz ateliéru
3.5. Ateliér Tvořivé pedagogiky – ustavení ateliéru
3.6. Geneze ateliéru
3.7. Komu je studium určeno
3.8. Učitelé, tvořivost a dramatická výchova
3.9. Obecné cíle ateliéru TP
3.10. Cíle ateliéru, východiska pro název ateliéru, tvořivost, pedagogika

4. PROVOZ ATELIÉRU TP
4.1. Přijímací řízení, příprava a realizace
4.2. Prostorové podmínky, výběr vyučujících, rozvrh studia
4.3. Podobné typy škol
4.4. Spolupráce ateliéru TP s ostat. ateliéry
4.5. Aktivity škol

5. UČEBNÍ PLÁN
5.1. Skladba předmětů v ateliéru TP
5.2. Dramatické hry a improvizace
5.3. Obsahová náplň jednotlivých profilových předmětů (stručné – v příloze celkové plány)
5.3.1. Psychologie
5.3.2. Aplikovaná pedagogika
5.3.3. Teorie a metodika dramatické výchovy
5.3.4. Alternativní výukové směry
5.3.5. Dramatické hry a improvizace
5.3.6. Literatura pro děti a mládež
5.3.7. Úvod do speciální pedagogiky
5.3.7.1. Logopedie
5.3.7.2. Psychopedie
5.3.7.3. Etopedie
5.3.7.4. Optopedie
5.3.7.5. Somatopedie
5.4. Obsahová náplň ostatních předmětů
5.4.1. Pohybová výchova
5.4.2. Technika řeči a výrazu
5.4.3. Dramaturgie
5.4.4. Práce s předmětem a materiálem
5.4.5. Divadelnost – herecké tvarování
5.4.6. Hudebně rytmická příprava
5.4.7. Úvod do znakové řeči – mimoverbální komunikace
5.4.8. Úvod do arteterapie
5.4.9. Úvod do muzikoterapie
5.4.10. Základy tvorby projektu samostatných tvořivých aktivit
5.4.11. Proseminář interpretace výsledků projektů
5.4.12. Řízená observační praxe
5.4.13. Zvolená praxe specializační
5.4.14. Výuka cizích jazyků

6. ZKUŠENOSTI Z VÝUKY A PROVOZU ŠKOLY
6.1. Propagace školy
6.2. Výběr studentů
6.3. Školné
6.4. Učební plány – změny
6.5. Výběr vyučujících
6.6. Prostorové uspořádání
6.7. Specializační praxe
6.8. Informace od vedení školy
6.9. Příprava na absolutorium

7. ZÁVĚREČNÉ RESUMÉ

8. VIZE

Seznam použité literatury
Přílohy