Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

PINTÍŘOVÁ, Ivana: Dramatická výchova a katecheze

Vedoucí práce: doc. Josef Valenta


OBSAH

1. ÚVOD – SMYSL A CÍL PRÁCE

2. KATECHEZE
2.1. Význam katecheze v dnešní společnosti
2.2. Co je katecheze
2.3. Cíl katecheze - zralá víra
2.4. Formy a metody katecheze
2.5. Katecheze v dnešní době

3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA
3.1. Charakteristika dramatické výchovy a její principy
3.2. Cíle dramatické výchovy
3.3. Typy dramatické výchovy

4. VZTAH TEOLOGIE A DIVADLA
4.1. Rovina dogmatická
4.2. Theatrum mundi
4.3. Triáda autor – herec - režisér a její teologické analogie
4.4. Stát se skrze roli plně sám sebou
4.5. Triáda: představení – publikum- horizont
4.6. Rovina praktického křesťanského života
4.7. Hledání pravdy
4.8. Přesah
4.9. Modlitba
4.10. Divák
4.11. Souhrn

5. POROVNÁNÍ KATECHEZE A DV, JEJICH STYČNÉ BODY

6. ESTETIČNO
6.1. Podstata a vznik uměleckého díla
6.2. Význam umění
6.3. Význam umění pro křesťanský rozměr člověka
6.4. Existuje nějaký obraz Boha?
6.5. Jak tedy umění napomáhá růstu víry?
6.6. Význam estetického rozměru DV ve vztahu ke katechezi

7. VYJADŘOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYMBOLŮ
7.1. Souvztažnost uměleckého a symbolického vyjadřování
7.2. Charakteristika a funkce symbolu
7.3. Symbolický jazyk v katechezi
7.4. Cesty k rozvíjení smyslu pro symbol v katechezi
7.5. Možnosti využití DV v katechezi pro systematickou práci se symboly
7.6. Rozvoj symbolična při práci na divadelním tvaru
7.7. Rozvoj symbolična dramatickou hrou

8. HRA
8.1. Obecná charakteristika hry
8.2. Hra dramatická, její podstata a podmínky fungování
8.3. Význam (dramatické) hry pro osobnost člověka
8.4. Hra ve vztahu k Bohu

9. PŘÍBĚH
9.1. Příběh - jeho  podstata a význam
9.2. Specifika biblického příběhu
9.3. Práce s příběhem v DV
9.4. Vhodnost textů pro dramatickovýchovnou práci
9.5. Způsoby práce s příběhem v DV
9.6. Práce s příběhem v katechezi metodami DV
9.7. Biblické příběhy
9.8. Porozumění jazyku Bible
9.9. Praxe křesťanského života

10. ZÁVĚR - CO TEDY MŮŽE DV KATECHEZI NABÍDNOUT
10.1. Pro poznání Boha a vztah k němu
10.2. Ve vztahu k sobě
10.3. Ve vztahu k ostatním
10.4. Otázky dalšího zkoumání

PŘÍLOHA – SHRNUJÍCÍ TABULKA

Ppoužitá literatura