Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

OPLATEK, František: Inscenační proces se skupinou dívek dramatického kroužku (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Irina Ulrychová

OBSAH

1. Úvod

2. Informace o výuce dramatické výchovy na ZŠ Bechyně ulice Školní
2.1. Výuka dramatické výchovy zakotvená v rozvrhu
2.2. Činnost dramatických kroužků

3. Informace o skupině
3.1. Vznik a formování skupiny
3.2. Charakteristika členek skupiny

4. Tematické východisko, literární předloha
4.1. Inspirace Aškenazyho básní a ujasnění tématu
4.2. Výběr literární předlohy a údaje o autorovi
4.3. Rozbor předlohy a stanovení příběhů obsahujících „naše“ téma

5. Představa časové koncepce

6. Definitivní výběr předlohy - konkrétního příběhu

7. Prvotní dramaturgicko – reţijní úvahy vycházející z analýzy předlohy

8. Aktivity směřující k ujasnění dramaturgické a scénografické koncepce
8.1. Sběr informací
8.2. Možnost vzniku školního výukového projektu
8.3. Stanovení klíčových bodů a postav

9. Realizace scénografické koncepce
9.1. Výroba masek a totemů
9.2. Další scénografické prvky

10. Hudební sloţka inscenace
10.1. Využití rytmických nástrojů
10.2. Využití hudby reprodukované

11. Vznik scénáře
11.1. Obecná východiska pro vznik scénáře
11.2. Problematické pasáže scénáře

12. Tvarování inscenace
12.1. Práce s maskou
12.2. Hledání scénického řešení některých situací
12.3. Fixace tvaru
12.4. Změna názvu inscenace

13. Premiéra
13.1. Průběh vystoupení
13.2. Hodnocení poroty
13.3. Reflexe premiéry a realizace některých připomínek

14. Hodnocení inscenačního procesu
14.1. Vliv inscenačního procesu na skupinu
14.2. Vliv inscenačního procesu na mě jako vedoucího dramatického kroužku

Závěr

Bibliografie
Přílohy