Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove

vedúci diplomovej práce: Jaroslav Provazník

OBSAH

ÚVOD

1.  TEORETICKÁ  ČASŤ
1.1. Dieťa a predmet
1.2. Prednet a zmyslové vnímanie dieťaťa
1.3. Predmet a jeho využitie v pohybových a estetických činnostiach
1.4. Predmet a priestor
1.5. Výrazové prostriedky predmetu
1.6. Predmet a jeho funkcie v dramatickej hre
1.7. Predmet ako bábka

2.  PRAKTICKÉ  VYUŽITIE  PREDMETU  A  PRÁCA  S NÍM V DRAMATICKEJ  VÝCHOVE
2.1. Hry a cvičenia s reálnym (skutočným) predmetom
2.1.1. Rozvíjanie zmyslového vnímania pomocou predmetu
2.1.2. Cvičenia a hry s predmetom na rozvíjanie pohybových zručností a priestorového cítenia
2.1.2. Cvičenia a hry s predmetom na rozvíjanie tvorivosti a fantázie
2. 2. Hry s imaginárnym predmetom
2.2.1. Cvičenia a hry s imaginárnym predmetom na rozvíjanie tvorivosti a fantázie
2.2.2. Cvičenia a hry s imaginárnym predmetom zamerané na pohyb
2.3. Hry s predmetom ako bábkou
2.4. Ukážky hodín dramatickej výchovy so zameraním na predmet                    

ZÁVER

Použitá literatúra