Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. LITERATURA, LITERÁRNÍ VÝCHOVA NA DRUHÉM STU/NI ZŠ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA

2. VÝBĚR TEXTU
2.1. Pedagogický cíl
2.2. Charakteristika věkové skupiny
2.2.1. Charakteristika věkové skupiny
2.2.2. Tematická orientace
2.3. Aktuální stav skupiny
2.4. Složení skupiny a její potřeby a zájmy
2.5. Čtenářská zkušenost jednotlivých dětí a skupiny
2.6. Osobní zaujetí pedagoga
2.7. Umělecká hodnota díla
2.8. Možnost spojení literárního textu s vhodnými metodami a technikami dramatické výchovy

3. VOLBA METOD DV
3.1. Volba metody vzhledem k cíli
3.2. Volba metody vzhledem k tématu
3.3. Volba metody vzhledem k věku dětí
3.4. Volba metody a počet dětí ve skupině - třídě
3.5. Volba metody a zkušenosti skupiny - třídy s dramatickou výchovou

4. ETAPIZACE PRÁCE UČITELE PŘI PŘÍPRAVĚ HODINY VYUŽÍVAJÍCÍ PROSTŘEDKŮ DV
4.1. Stanovení cíle
4.2. Určení tématu
4.3. Text, jeho zhodnocení
4.3.1.Kontextové začlenění textu
4.3.1.1. Doba vzniku
4.3.1.2. Začlenění textu do souvislosti s jinými texty stejné ho žánru, tématu, doby či autora
4.3.2. Povědomí o autorovi
4.3.3. Posouzení struktury textu
4.3.3.1. Tematická výstavba
Koherence textu
Jednotky tematické výstavby
4.3.3.2. Jazyková výstavba textu
4.3.3.3. Kompozice textu
4.4. Určení strategie práce s textem
4.5. Příprava plánu hodiny
4.6. Zhodnocení problémových míst
4.7. Posouzení a příprava variantních činností
4.8. Stanovení rolí dětí a role učitele
4.8.1. Několik teoretických poznámek k pojetí role
4.8.2. Několik praktických poznámek ke stanovení rolí žáků a učitele
4.9. Zvážení prostorového uspořádání
4.10. Příprava pomůcek a materiálů

5. PRÁCE S TEXTEM METODAMI DV
5.1. Aktivity zprostředkované metodami DV předcházejí textu
5.2. Aktivity zprostředkované metodami DV jsou souběžné s odkrýváním textu
5.2.1. Práce s menšími textovými celky
5.2.2. Práce s většími textovými celky, s knihou
5.3. Aktivity zprostředkované metodami DV následují po textu

ZÁVĚR

Poznámky
Seznam literatury