Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MALÁ, Klára: Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence sociálně patologických jevů

Vedoucí diplomové práce: doc. Radek Marušák


OBSAH

1. Úvod

2. Primární prevence
2.1. Vymezení pojmů a dělení
2.1.1. Pojem primární prevence a sociálně patologické jevy
2.1.2. Dělení prevence
2.1.3. Osobnostní a sociální výchova a primární prevence
2.1.4. Zkušenostní učení
2.1.5. Reflexe
2.2. Charakteristika programů primární prevence
2.2.1. Typy programů primární prevence
2.2.2. Programy prevence, využívající metody dramatické výchovy
2.2.3. Charakteristika dlouhodobých a jednorázových programů
2.2.4. Popis dlouhodobého programu primární prevence o.s. Prospe

3. Dramatická výchova
3.1. Co je dramatická výchova
3.1.1. Charakteristika dramatické výchovy
3.1.2. Cíle dramatické výchovy
3.1.3. Metody dramatické výchovy a jejich dělení
3.1.4. Metoda strukturovaného (příběhového) dramatu
3.2. Co nabízí dramatická výchova primární prevenci

4. Jak pracovat s metodami dramatické výchovy
4.1. Vedení dramatickovýchovných programů
4.1.1. Specifika práce se skupinou, která nemá zkušenosti s metodami dramatické výchovy
4.1.2.     Požadavky na lektora
4.1.3.     Práce s reflexí
4.2. Předchozí zkušenosti s vedením programů
4.2.1. Strukturované drama na téma Pomluva
4.2.2. Strukturované drama na téma tolerance k odlišnosti druhých
4.2.3. Strukturované drama na téma Šikana
4.2.4. Strukturované drama „Dvě party“ na téma konfliktu dvou skupin
4.2.5. Závěr z předchozí praxe

5. Proces tvorby programů
5.1. Výběr témat a specifikace podtémat programů
5.2. Postup při vytváření programů (od tématu k situaci)
5.2.1. Tvorba programu „Nick“
5.2.2. Tvorba programu „Horňáci a dolňáci“
5.3. Doporučená literatura k jednotlivým tématům
5.3.1. Literatura k tématu Šikany
5.3.2. Literatura k tématu Rasismu

6. Návrh struktury programů
6.1. Program na téma Šikana – „Nick“
6.1.1. Témata a cíle programu
6.1.2. Podrobný popis setkání
6.2. Program na téma Rasismus – „Horňáci a dolňáci“
6.2.1. Témata a cíle jednotlivých setkání
6.2.2. Podrobný popis jednotlivých setkání

7. Zkušenosti z realizace programů
7.1. Program na téma Šikana
7.1.1. Popis průběhu, reflexe
7.1.2. Přepracovaný scénář
7.1.3. Hodnocení účastníků programu
7.2. Program na téma Rasismus
7.2.1. Popis průběhu, reflexe
7.2.2. Přepracovaný scénář třetí lekce
7.2.3. Hodnocení účastníků programu
7.3. Závěr zkušeností z programů

8. Závěr

9. Seznam použité literatury