Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Eva Machková

 

OBSAH


ÚVOD

1.CÍLE A DIAGNOSTIKA SKUPINY
1.1. Cíle přípravných hodin
1.2. Jednotlivé přípravné lekce
1.2.1. Seznámení se skupinou
1.2.2. Druhá hodina
1.2.3. Třetí hodina
1.2.4. Čtvrtá hodina
1.3. Charakteristika skupiny

2. SALONNÍ SPOLEČNOSTI
2.1. Představení tématu salonní společnosti
2.2. Anna Lauermannová–Mikschová
2.3. Možnosti využití tohoto tématu v DV a projektovém vyučování

3. PROJEKT
3.1. Dopis
3.2. Základní myšlenky projektu
3.3. Okolnosti realizace projektu
3.4. Detailní struktura projektu
3.4.1. Reflexe – Den první
3.4.2. Reflexe – Den druhý
3.4.3. Reflexe studentů
3.4.4. Závěry z reflexí

4. ZÁVĚR
4.1. Získané poznatky a výchozí zdroje
4.2. Přínos a otázky
Seznam použitých pramenů a literatury

PŘÍLOHY
Příloha číslo 1: Tematický plán českého jazyka a literatury pro sextu víceletého gymnázia
Příloha číslo 2: Obrazové materiály, s nimiž se pracovalo v úvodní přípravné hodině věnované romantismu.
Příloha číslo 3: Kopie povídky Guy de Maupassanta, která byla stěžejním materiálem při práci v druhé přípravné hodině.
Příloha číslo 4: Kopie některých charakteristik matky, jejichž autory jsou studenti.
Příloha číslo 5: Pracovní materiály ke třetí přípravné hodině věnované práci s dramatem Její Pastorkyňa. Repliky jsou rozděleny na dvě části, první ukazují postavy před narozením dítěte, druhé po jeho narození. Texty se staly indiciemi k hledání linie příběhu, viny a trestu.
Příloha číslo 6: Kopie některých studentských očekávání před projektem.
Příloha číslo 7: Materiály, které sloužily studentům jako inspirace při výstavbě rolí postav nebo autorů při prvním dni projektu.
Příloha číslo 8: Obrazový materiál, jenž sloužil jako inspirace při tvorbě básnických textů věnovaných tématu salonní společnosti.
Příloha číslo 9: Kopie Nerudovy aktovky Ženich z hladu.
Příloha číslo 10: Inspirační materiály pro žurnalistickou skupinu obsahující ukázku reportáže, fejetonu, krátkých zpráv zvaných Zpravodajství minutu po minutě, recenze.
Příloha číslo 11: Ukázka práce žurnalistické skupiny - reportáž.
Příloha číslo 12: Ukázka práce žurnalistické skupiny – fejeton.
Příloha číslo 13: Výsledný produkt žurnalistické skupiny – časopis s názvem Salónek.
Příloha číslo 14: Některé ukázky studentských reflexí k projektu.