Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

LAUKOVÁ-NOVOTNÁ, Lenka: Dramatická výchova a její přínos v procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na škole

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

1. ÚVOD

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY NAŠEHO ŠKOLSTVÍ A MÍSTO DRAMATICKÉ VÝCHOVY V SYSTÉMU NAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ

3. JAK BY MĚLO VYPADAT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VE 21. STOLETÍ

4. PROBLEMATIKA POSTIŽENÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
4.1. Charakteristika znevýhodnění postižených, především u dětí s parciálními nedostatky a dětí s poruchou v komunikační oblasti
4.1.1. Primární a sekundární příznaky poruchy u dětí s parciálními nedostatky
4.1.2. Děti s parciálními nedostatky ve výchovně vzdělávacím procesu a možnost uplatnění dramatické výchovy v práci s těmito dětmi
4.1.2.1. Metody dramatické výchovy využívané v práci s dětmi s parciálními nedostatky

5. INTEGRACE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍIMI POTŘEBAMI
5.1. Integrace postižených do běžných škol
5.2. Integrace – vysvětlení pojmu, podmínky, výhody a nevýhody
5.3. Efektivní škola nejen pro handicapované žáky

6. MODEL INTEGROVANÉ TEMATICKÉ VÝUKY (ITV) A DRAMATICKÁ VÝCHOVA (DV) V PROCESU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VE 21. STOLETÍ
6.1. Charakteristika ITV naplňující představu efektivní školy pro děti s postižením
6.2. Uplatnění DV jako stylu práce v modelu ITV s ohledem na integraci handicapovaných
6.2.1. Kurikulum ITV a DV
6.2.2. Složky kompatibilního učení
6.3. Učitel jako spolutvůrce procesu výchovy a vzdělávání

7. VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM DV VE VÝUCE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI INTEGROVANÝCH V BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

8. ZÁVĚR

Literatura
Přílohy