Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití DV v průřezových tématech v základní škole praktické

Vedoucí práce: doc. Jaroslav Provazník

OBSAH

Seznam použitého označování a zkratek

Úvod

1. Základní škola praktická a dramatická výchova
1.1. Základní škola praktická a její specifika
1.2. Dramatická výchova na základní škole praktické
1.2.1. Význam dramatické výchovy ve výchovně vzdělávacím procesu na základní škole praktické
1.2.2. Úkoly dramatické výchovy na základní škole praktické
1.2.3. Organizace dramatické výchovy na základní škole praktické

2. Dramatická výchova a žáci s postižením
2.1. Obecné zákonitosti při práci s dětmi s postižením
2.2. Žáci s postižením na základní škole praktické
2.2.1. Mentálně postižení a dramatická výchova
2.2.2. Žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (oblast etopedie) a dramatická výchova
2.2.3. Žáci s dětskou mozkovou obrnou a dramatická výchova
2.2.4. Řečově postižení a dramatická výchova

3. Vyučování dramatické výchovy u dětí s postižením
3.1. Metody a techniky (využívající hru v roli) využitelné u postižených dětí
3.1.1. Hra v roli, improvizace
3.1.2. Strukturované drama a větší tématické celky a projekty
3.2. Hry a cvičení
3.2.1. Pomocná cvičení
3.2.2. Cvičení a hry zaměřené na pohyb, rytmus a pantomimu
3.2.3.  Objevování sebe a okolního světa, sounáležitost s partnerem, se skupinou
3.2.4. Rozvoj tvořivého myšlení
3.2.5. Slovní komunikace
3.3. Práce s předmětem
3.4. Zásady výstavby dramatické lekce u dětí s postižením

4. Průřezová témata vymezená v etapě základního vzdělávání
4.1. Osobnostní a sociální výchova
4.2. Výchova demokratického občana
4.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
4.4. Multikulturní výchova
4.5. Enviromentální výchova
4.6. Mediální výchova

5. Projekty s využitím DV v průřezových tématech na základní škole praktické
5.1. Enviromentální výchova
5.2. Mediální výchova
5.3. Osobnostní a sociální výchova

Závěr

Seznam použitých pramenů a literatury

Příloha