Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

KLECHOVÁ, Věra: Výchovná dramatika jako vyučovací předmět na SPgŠ

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

1. ÚVOD

2. POSTAVENÍ VD V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ
2.1. Charakter vzdělávání
2.2. VD, její zařazení do školského systému
2.3. VD zájmová a povinná

3. PROBLEMATIKA PŘEDMĚTU VD NA SPgŠ
3.1. VD na SPgŠ jako předmět povinný
3.2. Pojetí osnov VD
3.2.1. Cíl a obsah předmětu
3.2.2. Začlenění teorie a metodiky do VD
3.3. Problémy spojené s realizací úkolů předmětu VD
3.3.1. Jak efektivně uspořádat v průběhu dvou let práci na procesu a na produktu
3.3.2. Jak umožnit žákům, aby se mohli podílet na vedení lekce, na zodpovědnosti za její průběh
3.3.3. Jak zajistit propojení osobnostního rozvoje žáka s přípravou učitele
3.3.4. Vytváření vlastní dokumentace
3.4. Klima, výchovný styl, podmínky – vnější činitelé ovlivňující kvalitu výchovy
3.5. Učitel a žák – vnitřní činitelé ovlivňující kvalitu výuky
3.6. Pohled žáků na výuku
3.7. Hodnocení ve VD

4. NÁVRH KONCEPCE ČTYŘLETÉHO STUDIA VÝCHOVNÉ DRAMATIKY NA SPgŠ

5. ZÁVĚR

Seznam použité literatury

TEXTOVÁ PŘÍLOHA
1. Profil absolventa
2. Osnovy VD
3. Příklady využití VD v mateřské školce