Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

JIRSOVÁ, Zuzana: Dramatická výchova jako cesta k literatuře [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku DS´98, Ústí nad Orlicí 1998, a v 50., zvláštním čísle Tvořivé dramatiky, Praha 2007]

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník

OBSAH

ÚVOD

I. ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ DĚTSKÉHO VNÍMATELE LITERATURY, ČTENÁŘE
Činitelé přivádějící dítě přirozeným a zprostředkovaným způsobem k literatuře
Okolnosti působící nepříznivě na vývoj vztahu k literatuře a na rozvoj čtenářství

II. LITERATURA, LITERÁRNÍ VÝCHOVA, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

III. DRAMATICKÁ VÝCHOVA JAKO PROSTŘEDEK CESTY K LITERATUŘE
A) Jádro dramatické výchovy - zobrazovací techniky a proces
B) Principy, metody, techniky DV využívané na cestě k literárnímu textu
Struktura metod a technik dramatické výchovy
Psychofyzické uvolnění, soustředění, kontakt
Prostor
Smyslové vnímání
Představivost, fantazie, tvořivost
Rytmus, tempo, dynamika, gradace
Technika řeči a výrazu, pohybové dovednosti

IV. KRITÉRIA PRO VÝBĚR LITERATURY A VOLBU PROSTŘEDKŮ A METOD DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Kritéria pro výběr literatury:
Kritéria pro výběr prostředků a metod dramatické výchovy při směřování k literárnímu dílu
Souvislost tématu literárního díla s aktuálním problémem skupiny, jednotlivce
Souvislost atmosféry, místa, času literárního díla s aktuální atmosférou, reálným prožitkem
Učitelův vztah k dílu

V. ZPŮSOBY A MÍRA VYUŽITÍ LITERÁRNÍHO TEXTU V KOMBINACI
S PROCESEM DRAMATICKÉ VÝCHOVY
Co z díla bude nabídnuto k četbě, poslechu, co bude převedeno do situací a prožito v procesu DV?
Kdy v rámci celku k setkání s textem dojde?
Jak bude toto setkání realizováno?
V jakém poměru bude využito textu a procesu DV?
Výběr metod a technik DV ke konkrétnímu literárnímu dílu
Dílo je zúčastněným známo (proces dramatické výchovy následuje po seznámení textem):
Dílo je známo částečně
Proces dramatické výchovy předchází seznámení s dílem - četbě či poslechu.

VI. PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNÉ VYUŽITÍ PROCESU DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA CESTĚ K LITERATUŘE
Profesní a osobnostní předpoklady a povinnosti učitele, který využívá metod dramatické výchovy jako prostředku výchovy literární
Vytváření podmínek pro aktivní a pravdivou účast dětí v procesu DV
Důvěra v učitele
Důvěra v sebe a skupinu
Důvěra v obor a proces
Víra ve fikci dramatu

ZÁVĚREM

Odborná literatura
Přílohy