Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HRNEČKOVÁ, Anna: Příprava herce k pedagogické činnosti: Příprava studentů hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře na roli učitele dramatické výchovy (magisterská práce)

Vedoucí práce: doc. Irina Ulrychová

OBSAH

1. ÚVOD
1.1. Můj život na konzervatoři

2. HEREC UČITELEM DRAMATICKÉ VÝCHOVY

3. SOUČASNÝ STAV – ZÁKLADNÍ PROBLÉMY
3.1. Malá časová dotace
3.2. Časté absence studentů
3.3. Nedostatečná motivace studentů
3.4. Nevhodná forma praktické absolventské zkoušky
3.5. Nepoučený přístup veden školy i oddělení

4. RVP A MOŽNÉ ZMĚNY
4.1. Proč vůbec dramatická výchova?
4.2. Cíle výuky vzhledem k požadavkům RVP
4.2.1. Široké možnosti uplatnění
4.2.2. Rozdíl mezi dramatickou výchovou a divadlem
4.2.3. Obor a jeho smysl
4.2.4. Důvěra ve vlastní kompetence
4.2.5. Práce se strachem
4.2.6. Epické divadlo, chudé divadlo, experiment
4.2.7. Motivace k dalšímu studiu
4.3. Metodika výuky vzhledem k požadavkům RVP
4.3.1. Frontální vyučování
4.3.2. Kooperativní vyučování
4.3.3. Dramatická výchova jako metoda výuky
4.3.4. Pestrost výuky
4.3.5. Samostatná práce studentů
4.3.6. Zábava a smysl
4.3.7. Smysluplné úkoly
4.3.8. Hodnocení
4.3.9. Organizace a komunikace
4.4. Přístup učitele a požadavky RVP
4.4.1. Vztah učitele a studenta na konzervatoři
4.4.2. Respektovat a být respektován
4.4.3. Pedagogické předměty a vzájemný respekt

5. SLOŽENÍ PŘEDMĚTŮ VZHLEDEM K RVP
5.1. Složení předmětů na jiných školách
5.1.1. Konzervatoř Jaroslava Ježka
5.1.2. Janáčkova konzervatoř v Ostravě
5.2. Navrhované složení předmětů pro HDD Pražské konzervatoře
5.3. Pedagogika/psychologie
5.4. Didaktika dramatické výchovy
5.5. Metodika dramatické výchovy
5.6. Vyučovací praxe
5.6.1. Dětské studio Pražské konzervatoře

6. NÁVRH ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
6.1. Didaktika dramatické výchovy
6.2. Metodika dramatické výchovy
6.3. Vyučovací praxe

7. ABSOLUTORIUM
7.1. Praktická absolventská zkouška
7.2. Teoretická absolventská zkouška
7.2.1. Témata k teoretické zkoušce z umělecko-pedagogické přípravy

8. ZÁVĚR

POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY

PŘÍLOHY
Příloha Č. 1: MATERIÁLY KE STUDIU
Didaktika dramatické výchovy
Metodika dramatické výchovy a vyučovací praxe

Příloha Č. 2: SOUČASNÝ UČEBNÍ PLÁN HDO PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE PLATNÝ OD 3. 9. 2012

Příloha Č. 3: DOTAZNÍK: PEDAGOGICKÉ PŘEDMĚTY NA HDO PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

Seznam používaných zkratek