Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HRADÍLKOVÁ, Klára: Česká folklorní pohádka a její využitelnost v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

1. ÚVODEM
1.1. Dramatická výchova a literatura
1.2. Dramatická výchova a pohádka

2. FOLKLÓR
2.1. Termín folklór a vědecké studium folklóru
2.1.1. Termín folklór
2.1.2. Věda o folklóru
2.1.3. Folklór versus folklorismus
2.2. Vlastnosti folklorního díla
2.2.1. Autor folklorního díla
2.2.2. Další charakteristické rysy folklorního díla
2.2.3. Folklór jako umění interpretační
2.2.4. Poetika folklóru
2.3. Folklór a dramatická výchova

3. FOLKLÓR A LITERATURA
3.1. Vztah folklóru a literatury
3.2. Vztah folklóru a literatury v čase

4. POHÁDKA
4.1. Termín „pohádka“
4.1.1. Pohádka jako součást lidové prózy
4.1.2. Vymezení termínu „pohádka“
4.1.3. Termín „pohádka“ ve staré češtině a v českém jazykovém povědomí
4.1.4. Pohádka jako literárněvědný termín
4.2. Pohádka jako žánr
4.2.1. Pohádkové žánry
4.3. Vědecký zájem o pohádku
4.3.1 Dílo bratří Grimmů
4.3.2. Vědecké pohádkové teorie
4.3.2.1. Migrační teorie
4.3.2.2. Mytologická teorie
4.3.2.3. Teorie polygeneze: antropologická škola
4.3.2.4. Další vědecké teorie
4.3.3. Vědecké studium české pohádky
4.3.3.1. Původ české pohádky
4.3.3.2. Šíření české pohádky
4.3.3.3. Česká pohádka v evropském kontextu
4.4. Literární prameny českých folklorních pohádek
4.4.1. Předobrozenecké záznamy pohádek
4.4.2. Období obrozenců
4.4.2.1. Začleňování folklóru do literatury
4.4.2.2. Obrozenecké literární zpracování pohádek
4.4.3. Vědecký přístup ke sběru české pohádky
4.4.4. Další zpracování pohádkových látek
4.5. Dítě a pohádka
4.5.1. Dítě jako adresát pohádky
4.5.1.1. Pohádka se stává dětskou četbou
4.5.1.2. Tzv. boj o pohádky v časopise Úhor
4.5.2. Pohádka jako žánr pro dítě „vhodný“
4.5.2.1. Pohádka a jazyková výchova
4.5.2.2. Pohádka a dětská specifika
4.6. Dvě cesty k interpretaci pohádky
4.6.1. Motivace interpretací pohádek
4.6.2. Archetyp a funkce
4.6.2.1. Proppova funkce
4.6.2.2. Jungovský archetyp
4.6.2.3. Souhrnem
4.6.3. Inspirace pro dramatickou výchovu
4.7. Praktické příklady využitelnosti pohádek v dramatické výchově
4.7.1. Dvojí výběr folklorních pohádek
4.7.2. Dramatická výchova a způsoby práce s literaturou (potažmo s pohádkou)
4.7.3. Pohádkové motivy a témata inspirativní pro práci v hodinách dramatické výchovy
4.7.3.1. Pohádkové postavy
4.7.3. - 1a. hlavní hrdina
4.7.3. - 1b. rodinná vztahová konstelace
4.7.3 - 1c. postava pomocníka
4.7.3. - 1d. další nekouzelné postavy
4.7.3. - 1e. další kouzelné postavy
4.7. 3 - 1f. postavy s nadpřirozenými/mimořádnými schopnostmi/vlastnostmi
4.7.3 - 1g. proměny postav
4.7.3 - 1h. kouzelná zvířata
4.7.3 2. Prostředí
4.7.3 - 2a. nekouzelné
4.7.3 - 2b. kouzelné
4.7.3 - 2c. Kouzelné předměty
4.7.3 - 3. Témata

5. ZÁVĚREM

Seznam zařazených pohádek
Seznam použité literatury