Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod

Vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková

OBSAH

Úvod
1. Průřezová témata
2. Projektová výuka jako aktivní metoda učení i způsob organizace vyučování
3. Dramatická výchova jako vyučovací metoda
4. Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
4.1. Osobnostní a sociálnívýchova
4.1.1. Charakteristika průřezového tématu
4.1.2. Jak lze osobnostní a sociální výchovu včlenit do pedagogické práce školy?
4.1.3. Tematické okruhy průřezového tématu
4.1.4. Projekt OSV Vzhůru do hor
4.2. Výchova demokratického občana
4.2.1. Charakteristika průřezového tématu
4.2.2. Jak včlenit Výchovu demokratického občana do pedagogické práce školy
4.2.3. Tematické okruhy průřezového tématu
4.2.4. Projekt výchovy demokratického občana Volby
4.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
4.3.1. Charakteristika průřezového tématu
4.3.2. Jak lze začlenit Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech do pedagogické práce školy
4.3.3. Tematické okruhy průřezového tématu
4.3.4. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - projekt Razia
4.4. Multikulturní výchova
4.4.1. Charakteristika průřezového tématu
4.4.2. Jak lze začlenit multikulturní výchovu do pedagogické práce školy
4.4.3. Tematické okruhy průřezového tématu
4.4.4. Projekt multikulturní výchovy Azylanti
4.5. Enviromentální výchova
4.5.1. Charakteristika průřezového tématu
4.5.2. Jak lze ekologickou výchovu včlenit do pedagogické práce školy
4.5.3. Tematické okruhy průřezového tématu
4.5.4. Projekt enviromentální výchovy Peklo
4.6. Mediální výchova
4.6.1. Charakteristika průřezového tématu
4.6.2. Jak lze mediální výchovu včlenit do pedagogické práce školy?
4.6.3. Tematické okruhy průřezového tématu
4.6.4. Projekt mediální výchovy Dům
5. Hodnocení lekcí na základě kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
5.1. Analýzy skupin, které se účastnily kurzů dalšího vzdělávání dagogických pracovníků Moderní učitel
5.1.1. Analýza Základní školy a Mateřské školy Klíč, s. r. o., v České Lípě
5.1.2. Analýza Základní školy Lesní v Liberci
5.2. Projekt osobnostní a sociální výchovy Vzhůru do hor
5.2.1. Datum a místo realizace projektu
5.2.2. Průběh projektu
5.2.3. Hodnocení projektu účastníky a lektorem
5.2.4. Didaktické poznámky lektora, navrhované změny
5.3. Výchova demokratického občana a projekt Volby
5.3.1. Datum a místo realizace projektu
5.3.2. Průběh lekce
5.3.3. Hodnocení lekce účastníky a lektorem
5.3.4. Didaktické poznámky lektora, navrhované změny
5.4. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a projekt Razia
5.4.1. Datum a místo realizace projektu
5.4.2. Průběh lekce
5.4.3. Hodnocení lekce účastníky a lektorem
5.4.4. Didaktické poznámky lektorky, navrhované změny
5.5. Multikulturní výchova a projekt Azylanti
5.5.1. Datum a místo realizace projektu
5.5.2. Průběh lekce
5.5.3. Hodnocení lekce účastníky a lektorem
5.5.4. Didaktické poznámky, navrhované změny
5.6. Enviromentální výchova a projekt Peklo
5.6.1. Datum a místo realizace projektu
5.6.2. Průběh lekce
5.6.3. Hodnocení lekce účastníky a lektorem
5.6.4. Didaktické poznámky lektorky, navrhované změny
5.7. Projekt mediální výchovy Dům
5.7.1. Datum a místo realizace projektu
5.7.2. Průběh projektu
5.7.3. Hodnocení lekce účastníky a lektorem
5.7.4. Didaktické poznámky lektorky, navrhované změny
6. Závěr
Literatura
Prameny
Elektronické zdroje
Přílohy