Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DOUBKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako prostředek integrace dětí se specifickou poruchou učení

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

ÚVOD

1. SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ
1.1. Terminologické vymezení SPU
1.2. Symptomatologie SPU
1.3. Osobnost dítěte mladšího školního věku se SPU

2. INTEGRACE
2.1. Školská integrace
2.2. Faktory ovlivňující úspěšnost integrace dětí se SPU do běžné třídy ZŠ
2.2.1. Rodiče a rodina
2.2.2. Škola, klima ve škole
2.2.3. Připravenost učitelů
2.2.4. Připravenost školního kolektivu
2.2.5. Poradenství, speciálně pedagogická diagnostika

3. DRAMATICKÁ VÝCHOVA A DĚTI SE SPU
3.1. Cíle dramatické výchovy při práci s dětmi se SPU
3.2. Metody dramatické výchovy

4. POČÁTEČNÍ PRÁCE V DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ S DĚTMI SE SPU NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
4.1. Cíle pro počáteční práci v dramatické výchově s dětmi se SPU
4.2. Plánování lekcí dramatické výchovy
4.3. Volba metod pro počáteční práci pro děti se SPU
4.4. Typy lekcí v dramatické výchově vhodné pro děti se SPU během počáteční práce
4.4.1. Lekce založená na průpravných hrách a cvičeních
4.4.2. Lekce založená na improvizaci
4.4.3. Lekce založená na strukturovaném dramatu
4.5. Techniky vedení lekcí při počáteční práci s dětmi se SPU
4.5.1. Instrukce
4.5.2. Učitel v roli
4.5.3. Boční vedení
4.6. Způsob organizace při počáteční práci s dětmi se SPU
4.7. Zdroje námětů pro počáteční práci

ZÁVĚR

Příloha
Seznam použitých pramenů a literatury