Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ČMELÍKOVÁ, Barbora: Význam scénografie v divadle hraném dětmi (magisterská práce)

Vedoucí práce: doc. Karel Vostárek
Oponent: doc. Radek Marušák

 

OBSAH

1. ÚVOD
1.1. Obecně-teoretická část
1.2. Prakticko-teoretická část
1.3. Praktická část – analýza scénografie vybrané práce
1.4. Cíle práce a východisko k jejich stanovení
1.5. Vztah diplomové práce k oboru dramatická výchova

2. INSPIRACE PRO PRÁCI
2.1. Historické objekty a souvislost se scénografií
2.2. Výtvarné ztvárnění historických objektů a souvislost se scénografií
2.3. Archetypální charakter scénografie

3. SCÉNOGRAFIE
3.1. Vymezení pojmu „scénografie“
3.2. Divadelní prostor a prostředí
3.2.1. Divadelní prostor - základní kámen scénografie
3.2.2. Jeviště a hlediště
3.2.3. Princip komunikace mezi diváky a herci
3.2.4. Rozdílnost různých divadelních prostorů
3.2.5. Alternativní divadelní prostory
3.2.6. Tradiční a netradiční uspořádání divadelního prostoru
3.2.7. Tradiční uspořádání divadelního prostoru
3.2.8. Netradiční uspořádání prostoru
3.2.9. Prostor nedivadelní - prostředí
3.3. Scénografické prvky
3.3.1. Základ scénografie – prostředí a uspořádání jeviště a hlediště
3.3.2. Scénografické prvky dosazené do základu
3.3.3. Scénografie a zvuk
3.3.4. Materiální ráz scénografie
3.3.5. Jevištní objekty, dekorace, kulisy apod.
3.3.6. Rekvizita
3.3.7. Kostým
3.3.8. Maska
3.3.9. Loutka
3.3.10. Osvětlení

4. PROBLEMATIKA SCÉNOGRAFIE V DIVADLE HRANÉM DĚTMI
4.1. Úvod do kapitoly aneb co budeme zkoumat
4.2. Prostor a prostředí
4.2.1. Prostor
4.2.2. Prostředí
4.3. Scénografické prvky v divadle hraném dětmi
4.3.1. Přítomnost jevištních objektů na scéně v divadle hraném dětmi
4.3.2. Rekvizita
4.3.3. Kostým
4.3.4. Maska
4.3.5. Loutka
4.3.6. Světlo

5. ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ SCÉNOGRAFII V DĚTSKÝCH SOUBORECH
5.1. Vliv konkrétní skupiny na scénografii a ostatní složky inscenace
5.1.1. Počet dětí a pohlaví
5.1.2. Vývojové poruchy a poruchy osobnosti
5.1.3. Časové možnosti
5.1.4. Příklad z praxe, kdy se děti aktivně na tvorbě scénografie podílely
5.1.5. Shrnutí kapitoly
5.2. Osobnost vedoucího
5.2.1. Různé přístupy ke scénografii
5.2.2. Když scénografie „válcuje“ příběh

6. PŘÍKLAD Z VLASTNÍ PRAXE - ANALÝZA INSCENACE „O KARIKOVI A VALJE“ Z HLEDISKA

SCÉNOGRAFIE
6.1. Charakteristika skupiny a prostředí pro zkoušení a hraní
6.2. Příběh a téma
6.3. Ideové východisko scénograficko-režijní koncepce inscenace
6.4. Hledání scénografického principu
6.5. Princip zvoleného kostýmování, použití masek a loutek z hlediska
proporcí
6.6. Vývoj scénografie
6.7. Volba typu divadelního uspořádání a použitých jevištních objektů
6.8. Základní pojetí jevištního prostoru z hlediska místa děje
6.9. Osvětlení
6.10. Jak scénografie vznikala (kostýmy, masky, loutky)
6.11. Popis jednotlivých obrazů a v nich použité scénografické prostředky
6.11.1. 1. obraz - Před domem I
6.11.2. 2. obraz - Pracovna
6.11.3. 3. obraz - Louka I
6.11.4. 4. obraz - Spíž vosy papírnice
6.11.5. 5. obraz - Pavoučí jeskyně
6.11.6. 6. obraz - Louka II
6.11.7. 7. obraz - Před domem II
6.11.8. 8. obraz - Závěrečná scéna
6.12. Zdůvodnění příkladu

7. ZÁVĚR
7.1. Činitelé ovlivňující scénografii v divadle hraném dětmi
7.2. Scénografie – pomocník dětí při zvládnutí herecké akce, potvrzení
hypotézy
7.3. Lidská tvořivost nezná překážky
7.4. Prostor – základ scénografie, prostředí, jeho ozvláštnění nebo handicap
7.5. Význam a důležitost scénografie v divadle hraném dětmi

Seznam použitých pramenů a literatury

PŘÍLOHY