Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (magisterská práce) [vydáno v dopracované podobě pod názvem Uvedení do systému školní dramatiky, vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1997]

vedoucí bakalářské práce: Irina Ulrychová

OBSAH

1. ÚVODEM

2. IMPROVIZACE JAKO METODA DRAMATICKÉ VÝCHOVY
a) Vymezení pojmů
b) Druhy improvizací
c) Plánování improvizací
d) Zadání improvizace a její vedení
e) Reflexe a hodnocení improvizací

3. PŘEDPOKLADY IMPROVIZACE
a) K osobnostním a profesionálním předpokladům učitele
b) Průprava k improvizacím
1. Aktivizace svalů a psychofyzická funkce těžiště
2. Rytmus, temporytmus, smysl pro gradaci a rytmické cítění tvaru
3. Improvizace a prostorové cítění
4. Představivost, fantazie

4. METODICKÉ POZNÁMKY K IMPROVIZACÍM PODLE DRUHŮ
a) Hromadné improvizace bez kontaktu
b) Improvizace s kontaktem, bez dramatického děje
c) Improvizace s dramatickým dějem
d) Improvizace podle literární předlohy

5. ZÁVĚREM

Prameny a literatura
Příloha