Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DIPLOMOVÉ (MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ) PRÁCE A ZÁVÉREČNÉ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍHO STUDIA OBHÁJENÉ NA KATEDŘE VÝCHOVNÉ DRAMATIKY DAMU - řazení podle autorů

ANDREJSKOVÁ, Jana: Dramatická výchova pro střední školy (nejen pedagogické) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
BEDNÁŘ, Pavel: Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově
BECHYŇOVÁ, Lada: Recitační studio Šrámkova domu v Sobotce
BENEŠOVÁ, Eva: Specifika práce s věkově heterogenní skupinou v zájmovém kroužku dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ
BERGEROVÁ, Veronika: Multikulturní výchova dramatickovýchovnými postupy (Multikulturní dílna při historické výstavě o Romech)
BERKA, Tomáš: Práce a význam zdravotních klaunů
BÍLKOVÁ, Zuzana: Pohybový rozvoj dětí na prvním stupni základní školy v dramatické výchově (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
BINKOVÁ, Zdenka: Prožitková pedagogika a dramatická výchova v projektu přechodových rituálů
BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (bakalářská práce)
BLÁHOVÁ, Krista: Dramatické improvizace s dětmi školního věku (magisterská práce) [vydáno v dopracované podobě pod názvem Uvedení do systému školní dramatiky, vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1997]
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako vyučovací předmět na druhém stupni základní školy. Výzkum na brněnských základních školách a víceletých gymnáziích a hledání cesty lepšího uplatnění dramatické výchovy zejména jako samostatného vyučovacího předmětu
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela: Výukový projekt o přátelství pro volitelnou dramatickou výchovu v 7. a 8. ročníku základní školy
BLAŽKOVÁ, Veronika: Vzájemné propojování výtvarné a dramatické výchovy
BORSKÁ, Štěpánka Gabriella: Použití reprodukované hudby v divadle hraném dětmi
BORZOVÁ, Martina: Srovnání cílů, metod a technik dramatické výchovy a psychoterapie (Diplomová práce o možnostech tvořivého způsobu prožívání životních krizí v dospívání)
BOUČEK, Martin: Dramatická výchova v didaktice dějepisu – využití her dramatické výchovy ve výuce dějepisu
BROŽOVÁ, Věra: Vývojové proměny prózy Jana Nerudy. Výukový blok výběrového literárněhistorického semináře pro 1. ročník studia oboru český jazyk a literatura
BUMERLOVÁ, Jindřiška: Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury (Komplexní pojetí výuky humanitních předmětů s využitím prvků dramatické výchovy na VOŠ a SZeŠ v Táboře)
BURA, Anna: Lektorská činnost v Divadle Pod Palmovkou
BUREŠOVÁ, Vladimíra: Tolerance a vztah většinové společnosti vůči Romům v dramatickém strukturování
CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností (bakalářská práce)
CISOVSKÁ, Hana: Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností (magisterská práce)
COUFALOVÁ, Petra: Současné francouzské divadelní texty pro děti a mládež: Jak se děti ve Francii učí rozumět současnému světu prostřednictvím divadelního textu
ČÁSTKOVÁ, Hana: Lze propojit dramatickou a výtvarnou výchovu? (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Larvální maska. Práce s maskou s dětmi dvanácti a třináctiletými (bakalářská práce)
ČERMÁKOVÁ, Alžběta: Využití divadelní masky při práci v dramatické výchově s dětmi nad 12 let [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 1]
ČERŇANSKÁ, Renata: Lze využít dovedností získaných v dramatické výchově v profesi psychoterapeuta? (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ČERNÍK, Roman: Cesta za příběhem aneb Gilgameš, Kršna, Mojžíš a ti druzí (Možnosti výchovného využití nejstarších literárních památek na střední škole prostřednictvím dramatické výchovy) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ČERNOCHOVÁ, Barbora: Jedinec proti většině (bakalářská práce)
ČERVENKOVÁ, Eva: Improvizace v dramatické výchově a herectví (Pokus o odhalení principů a zákonitostí improvizace)
ČEŠKOVÁ, Eva: Příběhy moudrých bláznů jako východisko pro práci v dramatické výchově
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Bohatýrské byliny a dramatická výchova (bakalářská práce)
ČMELÍKOVÁ, Barbora: Význam scénografie v divadle hraném dětmi (magisterská práce)
ČUBAN, Milan: Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Dramatické aktivity se seniory (bakalářská práce)
DLABOLA, Zdeněk: Dětská slovesná tvořivost
DLABOLA, Zdeněk: Výchovná dramatika pro chlapce, její zvláštnosti a uplatnění v praxi
DOBEŠOVÁ, Monika: Hrdinská epika v dramatické výchově - proč a jak?
DOČKAL, Viktor: Participační divadlo
DOLEŽALOVÁ, Jarmila: Čtenářství a dramatická výchova. Rozvíjení předpokladů ke čtenářství jako jeden z úkolů dramatické výchovy
DOUBKOVÁ, Marcela: Dramatická výchova jako prostředek integrace dětí se specifickou poruchou učení
DŘÍZHALOVÁ, Iveta: Výtvarná umělecká díla jako východisko k dramatickým aktivitám
DUDOVÁ, Kateřina: Dětské divadlo na Podblanicku
DUCHEK, Libor: Rytmika v dramatické výchově
DVOŘÁKOVÁ, Alžběta: Psychosomatické aspekty pohybu v dramatické výchově čili Pohyb jako způsob rozvoje osobnosti
DVOŘÁKOVÁ, Iva: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra: Uplatnění hudebních prvků v dramatické výchově
EBELOVÁ, Kateřina: Využití společných cílů a obsahů v estetickovýchovných předmětech Dramatická výchova a Výtvarná výchova pro pozitivní rozvoj osobností žáka se zřetelem ke specifice technik a metod obou disciplin (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
EBELOVÁ (KUBOVÁ), Lenka: Význam pantomimy v dramatické výchově
FALTUSOVÁ, Ivana: Sebepojetí pubescenta a dramatická výchova
FALTÝNEK, Vilém: Od počitku ke katarzi. Psychologické aspekty percepce a apercepce divadelního představení
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa: Dramatické aktivity se seniory (bakalářská práce)
FIDLEROVÁ, Klára: Literární látky pro studentky střední odborné školy
pedagogické
FIDLEROVÁ, Klára: Tři setkání s literaturou. Dramatickovýchovné metody při práci s literárními texty s žáky nižšího gymnázia (bakalářská práce)
GABAŠOVÁ, Jitka: Podíl dramatické výchovy na dramaturgii kurzu PŠL pro rodiče s dětmi Cestou necestou (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna: Využití hlasové a mluvní průpravy z konzervatoře v praxi učitele dramatické výchovy
GREGOROVÁ, Vlasta: Námětová hra předškolního dítěte z hlediska dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana: Výtvarně-dramatické dílny
HADRAVOVÁ, Eva: Seznamujeme se s recitací (bakalářská práce)
HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách (bakalářská práce)
HAKLOVÁ, Jitka: Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách (magisterská práce)
HARČARÍKOVÁ, Marica: Umenie živého slova
HAŠKOVÁ, Libuše: Rozdílnost ve využití živé a reprodukované scénické hudby v závislosti na jevištním prostředí
HAUSDOROVÁ, Lenka: Tři typy dramatické výchovy: Rozdíly v pojetí dramatické výchovy na třech typech institucí
HAVLOVÁ-LINDNEROVÁ, Jiřina: Předmět a loutka v dramatické výchově
HELEMÍKOVÁ, Lenka: Dramatická výchova ve speciálně pedagogickém prostředí
HERÁKOVÁ, Darina: Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova
HERDOVÁ, Eliška: Hra v roli na základě literární předlohy
HEROUDKOVÁ, Eva: Modely sourozeneckých vztahů v kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
HLUBUČKOVÁ, Romana: „…a klidný bude Canterville“ aneb od Wildeovy novely k loutkové inscenaci (bakalářská práce)
HNILIČKA, Jan: Tři jeskyně (bakalářská práce)
HNILIČKOVÁ, Hana: Cesta s dítětem k roli na profesionálním jevišti
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HOLEČKOVÁ, Marie: Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy
HOMOLOVÁ, Monika: Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´98, Ústí nad Orlicí 1998]
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce O Smolíčkovi (bakalářská práce)
HONSNEJMANOVÁ, Ivana: Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod
HORÁČEK, Lukáš: Struktura improvizované dramatické hry (Zákulisí herní zkušenosti)
HRADÍLKOVÁ, Klára: Česká folklorní pohádka a její využitelnost v dramatické výchově
HRBÁČKOVÁ, Ivona: Námět v hodinách dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
HRNEČKOVÁ, Anna: Rok 1968. Informace a emoce (bakalářská práce)
HRNEČKOVÁ, Anna: Příprava herce k pedagogické činnosti: Příprava studentů hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře na roli učitele dramatické výchovy (magisterská práce)
HRONOVÁ, Hana: Dramatická výchova a divadlo v rámci prázdninových akcí s dětským kolektivemHUČÍNOVÁ, Věra: Herectví v přípravě učitelů dramatické výchovy
HULÁK, Jakub: Specifika a možnosti dramatické výchovy v období dospívání (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ICHOVÁ, Eva: Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu
IVÁNEK, Lubomír: Aplikace různých směrů herecké výchovy v práci s mladými amatéry
JABORSKÁ, Lenka: Rozvoj pohybových dovedností nezbytných pro hru v roli žáků LDO na ZUŠ
JANČOVÁ, Petra: Dramatická výchova v lesní mateřské škole
JANSOVÁ, Hana: Etická výchova na ZŠ Curieových
JANYŠOVÁ, Lenka: Wernischáž (bakalářská práce)
JEDLIČKOVÁ, Klára: Poetický večer pro nejmenší (bakalářská práce)
JINDŘICHOVÁ, Radka: Dramatická výchova jako prostředek integrace handicapovaných dětí (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
JIRÁNKOVÁ, Pavla: Po stopách táborské synagogy. Využití židovské tematiky pro víkendový projekt
JIRSOVÁ, Zuzana: Dramatická výchova jako cesta k literatuře [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku DS´98, Ústí nad Orlicí 1998, a v 50., zvláštním čísle Tvořivé dramatiky, Praha 2007]
JOHNOVÁ, Magda: Tvorba inscenace se studentským souborem
JURINOVÁ, Barbora: Obrazy prechodu v ľudových rozprávkách
JURIŠICOVÁ, Markéta: Strukturované drama na 1. stupni ZŠ
JUROŠKOVÁ BEZRUČOVÁ, Markéta: Kapitoly o Literárním Krnovu – soutěžní přehlídce dětské slovesné tvořivosti LDO ZUŠ
KALINOVÁ, Karolina: Mýty a legendy severoamerických Indiánů jako zdroj témat pro dramatickou výchovu
KALUŠOVÁ, Vendula: Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XVIII, 2007, č. 2]
KÁŇOVÁ, Žaneta: Storytelling a jeho možnosti v dramatické výchově
KÁŇOVÁ, Žaneta: Využití postupů storytellingu v přípravě inscenace se středoškolským souborem (bakalářská práce)
KAPSOVÁ, Lenka: Dvě americké publikace o dramatické výchově ve škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia) [publikováno v rozšířené podobě pod názvem Dvě příručky dramatické výchovy ze zámoří v Tvořivé dramatice X, 1999, č. 3]
KARAFFA, Jan: Konflikty v dramatických hrách
KARAFFA, Jan: Využití metod a postupů dramatické výchovy ve vyučování občanské výchovy na 2. stupni základní školy
KARAFFOVÁ, Jana: Využití vybraných metod dramatické výchovy v hodinách českého jazyka - slohová cvičení ve 2. ročníku ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KAŠPAROVÁ, Eva: Možnosti využití tvořivé dramatiky jako výchovně vzdělávacího principu na 1. stupni ZŠ
KECOVÁ, Vendula: Pověsti Českých Budějovic. Divadelní dílna s dětským souborem Lannovka (bakalářská práce)
KLÁROVÁ, Lucie: Dramatická výchova a slovo. Jak vést (děti) k umění používat slovo
KLECHOVÁ, Věra: Výchovná dramatika jako vyučovací předmět na SPgŠ
KOBRLE, Lukáš: Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov
KOCOURKOVÁ, Markéta: Divadelní prvky folklóru v tvořivé dramatice
KODEROVÁ, Lucie: Role představy, fantazie a imaginace v psychosomatickém pohledu na hlas
KOHOUT, Ondřej: Cesta k filozofii dramatickovýchovnými metodami (bakalářská práce)
KOLÁŘOVÁ, Barbora: Rakša: Skauting a otázky boje za svobodu (bakalářská práce)
KOLÁŘOVÁ, Daniela: Květa a Jaromír Sypalovi - kde, kdy, jak a s kým
KOLÍNOVÁ, Blanka: Problematika vztahů a výchovná dramatika
KONÍŘ, Richard: Využití dramatické výchovy při formování osobnosti žáka a třídního kolektivu v počátečním období školní docházky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KONÝVKOVÁ, Irena: Kroky a hledání při práci s dětským souborem (závěrečná práce rozšiřujícího studia) [publikováno v Tvořivé dramatice IX, 1998, č. 2-3]
KOPECKÁ, Aneta: Divadlo DRAK a jeho vliv na divadlo Spare Parts Puppet Theatre
KOPECKÁ, Aneta: Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy (bakalářská práce)
KORBELOVÁ, Lenka: Dílo Josteina Gaardera a možnosti jeho využití v dramatické výchově
KOŘÍNKOVÁ, Veronika: Nabúravanie rodových stereotypov formou štruktúrovanej drámy V sieti (bakalářská práce)
KOSTRHUNOVÁ, Alžběta: Divadlo v Dlouhé dětem
KOUSALOVÁ, Martina: Démonické bytosti Jizerských hor
KRÁČMEROVÁ, Lucie: Jak volbu metod a formu látek ovlivňují vývojové rysy adolescence. Témata vztahující se k adolescentnímu věku
KRAJÍČKOVÁ, Alena: Specifika dramatické výchovy v malé obci příměstské oblasti
KRÁLIKOVÁ, Ludmila: Myšlení, cítění, vůle (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KRÁLOVÁ, Olga: Dramatická výchova jako styl výuky v 1. ročníku obecné školy
KRÁTKÁ, Veronika: Co skrývá ilustrace. Dramatickovýchovný projekt zaměřený na národnostně smíšenou skupinu dětí druhé třídy v Britské mezinárodní škole (bakalářská práce)
KRÁTKÁ, Veronika: Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu
KREJSOVÁ, Marcela: Divadlo ve výchově v Čechách v porovnání se zahraničím (Maďarsko)
KREJZOVÁ, Beata: Diagnostické možnosti metod dramatické výchovy v přijímacím řízení na PdF OU – obor učitelství pro I. stupeň ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
KRESOVÁ, Hana: Autorská a inscenační práce Milady Mašatové
KROUPOVÁ, Kateřina: Cesta od dramatického textu k autorskému divadlu
KŘESADLOVÁ, Václava: Moje cesta k tvořivému principu ve výtvarné a dramatické činnosti
KUBECOVÁ, Markéta: Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?
KUBOVÁ, Lenka: Počáteční diagnostika skupiny
KUNČÍKOVÁ, Petra: Využití dramatických metod v multikulturní výchově
KVAPIL, Martin: Integrace dějepisu a občanské výchovy metodou dramatické výchovy aneb Kouzlo tance masky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LAITNEROVÁ, Jiřina: Téma boje a násilí v dramatické výchově
LALOUŠKOVÁ, Kateřina: Využití DV v průřezových tématech v základní škole praktické
LÁSKOVÁ, Dagmar: Práce s chlapci v dramatické výchově (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LÁSKOVÁ, Dagmar: Specifika práce s chlapci v dramatické výchově
LAUKOVÁ-NOVOTNÁ, Lenka: Dramatická výchova a její přínos v procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na škole
LAŽANOVÁ, Michaela: Návštěva salonní společnosti 19. století. Dílna se studenty gymnázia (bakalářská práce)
LAŽANOVÁ, Michaela: Uplatnění metod dramatické výchovy při výuce češtiny jako cizího jazyka
LIEDERHAUSOVÁ, Lenka: Dramatická výchova a psychoterapie. Cíle, metody, techniky (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
LIŠKOVÁ, Kristina: Divadelní lektor v profesionálním divadle
LITTEROVÁ, Klára: Mateřská škola a lidová pohádka
LOOSOVÁ, Jana: Využití prvků herecké výchovy v práci s amatérským souborem
LÖFFELMANN, Vojtěch: Pracuji – budujeme – rozhodují (bakalářská práce)
LUKÁŠOVÁ, Věra: Žáček mezi žáčky
MADĚRYČ, Vojtěch: Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho (bakalářská práce)
MADĚRYČ, Vojtěch: Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole
MACHALÍKOVÁ, Jana: Improvizační liga se středoškolským souborem
MACHKOVÁ, Tereza: Literární předloha jako cesta k tématu nesvobody (bakalářská práce)
MÁCHOVÁ, Marcela: Význam přednesu prózy pro pubescenty
MALÁ, Klára: Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence sociálně patologických jevů
MÁLKOVÁ, Radka: Metody dramatické výchovy na středních pedagogických školách (Aplikace metod dramatické výchovy na středních pedagogických školách)
MANDLOVÁ, Jana: Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem. Transformace zkušeností z loutkářského souboru "C" Svitavy do mé práce s dětmi
MARTINOVSKÁ, Petra: Příběh ve výchovné dramatice dětí předškolního věku
MARUŠÁK, Radek: Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. ročníku základní školy [podstatné části práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´01, Trutnov 2001]
MAŘÁDKOVÁ, Ladislava: Hlas jako nástroj pro hledání sebevědomí, autority a identity pro budoucí pedagogy dětí předškolního věku (bakalářská práce)
MASOPUSTOVÁ, Jaroslava: Srovnání dramatické výchovy na základních školách, základních uměleckých školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Jihočeském kraji
MAŠATOVÁ, Milada: Cesty k metafoře. Diplomová práce o možnosti metaforického sdělování a myšlení v tvořivé dramatice [vydala DAMU, Praha 1996 v edici Studijní texty]
MATĚJÍČKOVÁ, Milena: Hledání principů ovlivňujících autentický prožitek v improvizaci
MECOVÁ, Lucie: Využití metod dramatické výchovy pro rozvoj emoční inteligence
MÍČKOVÁ, Jitka: Malá čarodějnice jako námět pro dramatickou výchovu v mateřské škole
MÍČKOVÁ, Jitka: Václav Čtvrtek a jeho tvorba pro děti předškolního věku
MICHLOVÁ, Kateřina: Vztah hudební a dramatické výchovy
MOCKOVÁ, Hana: Dramatická výchova v kontextu waldorfské školy
MOLČÍKOVÁ, Kateřina: Drama v rodinné výchově
MORAVČÍKOVÁ, Monika: Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove
MORAVEC, Ondřej: Kooperace v dramatické výchově
MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově (bakalářská práce)
MOTYČKOVÁ, Soňa: Tvořivost v dramatické výchově (magisterská práce)
MRÁZEK, Jan: Autentický člověk Jan Patočka (bakalářská práce)
MRZENOVÁ, Markéta: Přístupy k improvizaci v mém studiu na DAMU
NAJBRTOVÁ, Martina: Inspirace výtvarným uměním pro dramatickou výchovu
NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Reflexe v dramatické výchově
NEČASOVÁ, Markéta: Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství
NĚMECKÁ, Eva: Mravní výchova jako součást obsahu dramatické výchovy
NĚMEČEK, Pavel: Zkušenosti s jedním celoročním vzdělávacím cyklem dramatické výchovy pro učitele ZŠ – pohled lektora (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
NĚMEČKOVÁ, Ivana: Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ
NEMRAVOVÁ, Hana: Literatura jako zdroj divadelního tvaru
NEŠPOROVÁ, Dana: Integrace dyslektiků a dětí s LMD do normální školy prostřednictvím dramatické výchovy
NEUMANNOVÁ, Eva: Postavy a jejich funkce v ruských kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově
NOSKOVÁ, Lucie: Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu
NOVÁ, Martina: Příprava projektu Poetická kavárna Miroslava Holuba (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
NOVOTNÁ, Dana: Spojitosti hudební a dramatické výchovy. Využití metod a technik dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy na základní škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
OPLATEK, František: Inscenační proces se skupinou dívek dramatického kroužku (bakalářská práce)
OPLATEK, František: Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy (magisterská práce)
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina: Den, kdy se mi změnil život: Výukový projekt pro žáky devátých tříd ZŠ zaměřený na období Protektorátu Čechy a Morava)
OSVALDOVÁ, Božena: Cestou dramatické výchovy (nejen) k výtvarnému cíli
PAJANKOVÁ, Naděžda: Cesta k divadelnímu tvaru se skupinou dospívajících
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (bakalářská práce)
PALARČÍKOVÁ, Alena: Tvorba inscenace s dětmi a mládeží (magisterská práce) [ukázky z práce publikovány v příloze Deníku Dětské scény´97, Ústí nad Orlicí 1997; rozšířenou verzi pod názvem Tygr v oku vydaly Společnost Amatérské divadlo a svět a STD, Praha 2001]
PAŘÍZEK, Aleš: Kostým v divadle hraném dospívající mládeží
PAŠKOVÁ, Věra: Dramatická výchova na 2. stupni ZŠ (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PAVLÍČKOVÁ, Andrea: Poetika pohádek Jana Wericha v divadle hraném dětmi
PAVLIŠTÍKOVÁ, Markéta: Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí
PAVLŮ, Lenka: Výchova duše, nebo duševní terapie? (Diplomová práce o problému hranic dramatické výchovy a arteterapie)
PECHAROVÁ, Terezie: Osobnost hlasového pedagoga - jeho příprava a předpoklady pro vykonávání profese
PEKÁREK, Josef: Prospektivní práce se seniory
PELLAROVÁ, Adéla: Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény 1999, Zábřeh 1999]
PEŠOUTOVÁ, Blanka: Sloh a dramatická výchova (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PINTÍŘOVÁ, Ivana: Dramatická výchova a katecheze
PLESNÍKOVÁ, Bohumila: Učitel dramatické výchovy a jeho vztah k osobnostnímu rozvoji dětí z problémových rodin
PLEŠEK, Martin: Jezuitské divadlo v Čechách. Divadlo v systému jezuitského školství během působení řádu v Čechách [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XIV, 2003, č. 3]
POKORNÝ, Jiří: Příprava a realizace projektu ateliéru tvořivé pedagogiky na Střední odborné škole specializační v Českých Budějovicích
POLUCHOVÁ, Denisa: Vyučovacie štýly učiteľov dramatickej výchovy
POLZEROVÁ, Eva: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy (Průprava dětí mladšího školního věku) [vyd. IPOS-ARTAMA, Praha 1995]
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění (bakalářská práce)
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra: Romské ohádky - cesta k romské minoritě, cesta k sobě samému, cesta k divadelnímu tvaru (magisterská práce)
POSPÍŠILOVÁ, Alena: Dětská slovesná písemná tvořivost a dramatická výchova. Využití zkušeností z vedení dětských redakcí novin pro hledání nových souvislostí v oboru
POVOLNÝ, Aleš: Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů
POVOLNÝ, Miloš: Rozvoj osobnosti učitele dramatické výchovy (s ohledem na učitele z praxe)
PROCHÁZKA, Aleš: Srovnání požadavků hlasové a mluvní průpravy učitelů, školních dětí a herců
PROCHÁZKOVÁ, Jana: Dramatická výchova ve škole (některé problémy absolventů celoročního kurzu DV v praxi) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
PROCHÁZKOVÁ, Michaela: Storytelling a jeho využití v práci s příběhem
PUCHAROVÁ, Jana: Dramatická výchova v obecné škole a její vyučující (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
RAZÍM, Daniel: Divadlo poezie?
RAZÍM, Daniel: Na vlnách poetismu a surrealismu: Využití pedagogických metod dramatické výchovy k obohacení školní výuky historie literatury
REITEREROVÁ, Eva: Dramatizace pohádky H. Ch. Andersena „Mořská ženka“
REKOVÁ,Taťána: Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou
REZEK, Jiří: Inscenační projekt - divadlo s dětmi. Malá slánská steeplechase (bakalářská práce)
REZEK, Jiří: Kritéria volby námětů pro dětský divadelní soubor
REZKOVÁ, Kateřina: Rok s dětským divadelním souborem Roztočená vrtule (bakalářská práce)
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda: Jak začít s novou skupinou. 5 W v přímém přenosu
ROHLENA, Pavel: Osobnost učitele výchovné dramatiky a jeho přístup k žákovi
ROSEN, Josef: Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy anebo Vyučování dramatu dramatem
ŘEZÁČOVA, Bára Meda: Ke spolupráci a empatii skrze příběh (bakalářská práce)
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole (bakalářská práce)
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina: České divadlo pro děti v první polovině 19. století [vydáno pod názvem České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT - Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk - malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6]
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka: Přednes s pubescenty na základní umělecké škole
SEDLÁČEK, Martin: Základy psychologie pro pedagoga dramatické výchovy (Z hlediska ontogeneze)
SHÁNĚLOVÁ, Hana: Využití prvků dramatiky v přípravě rozhlasového moderátora
SCHUBERTOVÁ, Irena: Včlenění dramatických her a improvizací do pohybové výchovy dětí předškolního věku
SITTOVÁ, Gabriela: Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty (bakalářská práce)
SITTOVÁ, Gabriela: Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy
SKÁLOVÁ, Alena: Tady všude žijeme: komunitní divadlo a rozhovor s místem jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo
SKLENÁKOVÁ, Barbora: Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
SKUHROVCOVÁ, Alena: Tělové vnímání v herecké pedagogice a v dramatické výchově
SLAVÍK, Miroslav: Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem [vyd. IPOS-ARTAMA Praha 1996]
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném
SLAVÍKOVÁ, Dagmar: Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů (bakalářská práce)
SLEPIČKOVÁ, Vendula: Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu
SOBKOVÁ, Ivana: Projekt práce s románem Karla Čapka ”Válka s mloky” na gymnáziu (Využití povinné četby k výuce českého jazyka, literatury, slohu, základů společenských věd, dramatické výchovy jakožto samostatného předmětu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu...)
SOUKUPOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy v projektu Rande je hra
STEHLÍKOVÁ, Karolína: Výuka francouzštiny jako cizího jazyka prostředky dramatické výchovy (bakalářská práce)
STON, Michal: Problematika severoamerických indiánů a její možnosti v tématech lekcí dramatické výchovy
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana: Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy
STREJČKOVÁ, Magdaléna: Věra Pánková
STRNADOVÁ, Hana: Metodika dramatické výchovy na středních pedagogických školách
STRNADOVÁ, Olga: Cesty k ozvláštněné komunikaci
SUDA, Stanislav: K problému otevřené dramatické hry (Tvořivé momenty ve výchovné dramatice)
SVĚTLÍKOVÁ, Markéta: Dramatická výchova na gymnáziu
SVOBODOVÁ, Barbora: Strukturované drama Bran (bakalářská práce)
SVOBODOVÁ, Barbora: Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici učitele
SVOBODOVÁ, Eva: Možnosti dramatické výchovy v profesionální přípravě učitelek mateřských škol
SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele (bakalářská práce)
SVOBODOVÁ, Radmila: Základy hlasové výchovy pro učitele (magisterská práce) [vyšlo v přepracované podobě pod názvem Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele, PdF UK, Praha 1998]
SÝKOROVÁ, Jaroslava: Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce
ŠANDOVÁ, Alena: Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho z pohledu dramatické výchovy
ŠEBESTA, Jakub: Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ prostřednictvím pohádky a metod dramatické výchovy
ŠERÁKOVÁ, Jana: Sociální témata ve výuce DV pro studenty sociální činnosti (bakalářská práce)
ŠILAROVÁ, Linda: Výchova budoucího diváka
ŠIMÁNKOVÁ, Martina: Poezie Josefa Bruknera pro děti a její inspirace pro dramatickou výchovu
ŠIMKOVÁ, Iva: Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově
ŠIMONOVÁ, Hana: Dramatická výchova s dětmi s tělesným postižením [podstatné části diplomové práce publikovány v časopise Tvořivá dramatika XVII, 2006, č. 1]
ŠIMŮNEK, Antonín: Současná česká próza s dětským hrdinou jako předloha pro divadlo hrané dětmi
ŠÍP, Martin: Výuka angličtiny dramatickými metodami (bakalářská práce)
ŠKRAŇÁKOVÁ, Jarmila: Střední pedagogické školy (Učitel dramatické výchovy - jeho uplatnění v praxi, reflexe oboru a studia)
ŠKRÉTOVÁ, Kateřina: Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ
ŠKVAŘILOVÁ, Milada: Lidová kultura jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo
ŠOBÁŇOVÁ, Kateřina: Příprava celoročního výukového projektu pro 5. ročník ZŠ s využitím metod a technik dramatické výchovy
ŠPALKOVÁ, Dominika: Hra, herectví a děti [podstatné části práce publikovány v Tvořivé dramatice XIV, 2003, č. 2]
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina: Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina: Nonsensová poezie jako východisko pro inscenační práci (bakalářská práce)
ŠTĚPÁNOVÁ, Helena: Dramatická výchova v Grafické ulici na Smíchově
ŠTOLBOVÁ, Eva: Získávání dovedností a schopností potřebných pro život (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ŠTRBOVÁ, Jana: Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi
ŠTRBOVÁ, Jana: Práce na scénáři a realizace Hloupých pohádek (bakalářská práce)
ŠTROBLOVÁ, Ivana: Hledání cesty a struktury Dětského studia v repertoárovém divadle pro děti
ŠVECOVÁ, Gabriela: Divadlo ve výchově
ŠVECOVÁ, Hedvika: Čínský mýtus Opičí král jako literární předloha pro práci v dramatické výchově
ŠVEJDA, Zdeněk: Příběh trojské války (bakalářská práce)
ŠVEJDOVÁ, Hana: Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku
TATAROVÁ, Blanka: Koncepce dramatické výchova na nižším gymnáziu
TOMÁŠKOVÁ, Petra: „Dramatika“ jako cesta k autentickému pohybovému projevu (doba, hudba, obraz a situace jako zdroj pohybového materiálu)
TOMÁŠKOVÁ, Petra: Hra v roli a možnosti jejího využití v tanečním oboru ZUŠ
TOMÁŠOVÁ, Helena: Vztah hudební a dramatické výchovy ve škole (Propojení předmětů na 2. stupni ZŠ) (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
TOMEČKOVÁ, Magda: Poezie Josefa Hanzlíka a její využití v dramatické výchově
TOROS, Anastázie: Ukrajinská dětská dramatická literatura jako inspirace pro dramatickou výchovu
TOTHOVÁ, Martina: Keltové v nás aneb Jak učit dramatickou výchovu ve věkově heterogenní skupině
TRETIAGOVÁ, Lenka: Dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat
TURČANOVÁ, Jana: Výuka dramatické výchovy v rámci tematických celků ve 2. ročníku na Střední pedagogické škole
TURKOVÁ, Martina: Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů: Sviňáček na jevišti
UHLÍKOVÁ, Ivana: Využití masek pro rozvoj řeči těla
UCHYTILOVÁ, Barbora: Metody a techniky divadla Augusta Boala
URBANCOVÁ, Alžběta: Srovnání metodiky mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové-Kratochvílové a metodiky výuky zpěvu
URBANOVÁ, Kateřina: Kvalita divadla pro děti
VÁŇOVÁ, Michaela: S třídou do divadla (bakalářská práce)
VEJVODOVÁ, Šárka: Využití literární předlohy Joanne Rowlingové - Harry Potter a kámen mudrců - pro mladší školní věk v kroskurikulárním projektu
VELIČKOVÁ, Lucie: Souborová práce v literárně dramatickém oboru na základní umělecké škole (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
VESELÁ, Jana: Zapojení dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí do kroužku dramatické výchovy (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
VESELÁ, Radka: Hudebně dramatická tvorba a její vliv na dětského interpreta
VITINGEROVÁ, Pavla: Svět Astrid Lindgrenové v kontextu dramatické výchovy
VON VORST, Daniela: Projekt TUSCH – německý model spolupráce profesionálních divadel a škol
VORLOVÁ, Veronika: Divadelní a dramatická práce se seniory
VOSÁTKOVÁ, Hana: Výtvarné prvky, prostředky a postupy v dramatické výchově
VRBOVÁ, Hana: Možnosti výchovnědramatické práce s adolescenty v rámci profesionálního repertoárového divadla
VYDROVÁ, Miroslava: Setkání s divadlem. Osobní divadelní zkušenost a její využitelnost ve výchovné dramatice
VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově
VÝPRACHTICKÁ, Veronika: Instalace jako jeviště pro diváka
WERTIGOVÁ, Jana: Projekt „K 3 - Dramatická výchova ve škole“: Rozbor projektu s ohledem na uplatnění prvků dramatické výchovy
WOLÁKOVÁ, Kateřina: Dramatická výchova jako prostředek k pochopení kultury neslyšících
WOLFOVÁ, Pavlína: Čínské pohádky a jejích využití v dramatické výchově
WORTNEROVÁ, Pavla: Metody dramatické výhovy s ohledem na žáky, kteří se hlásí na uměleckou školu – obor herectví (závěrečná práce rozšiřujícího studia)
ZÁLEŠÁKOVÁ-RÝCOVÁ, Daniela: Pohybová a taneční výchova
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: O přednesu (nejen) na základní umělecké škole v teorii a příkladech [ukázky publikovány v příloze Deníku Dětské scény ´97, Ústí nad Orlicí 1997]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emílie: Výuka přednesu na základní umělecké škole (Pokus o postižení dané problematiky)
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ (bakalářská práce)
ZBORNÍKOVÁ, Markéta: Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu
ZELENÁ, Markéta: Žánr fantasy jako východisko pro lekce dramatické výchovy
ZEMANOVÁ, Jana: Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole
ZEMANOVÁ, Patricie: Rozvoj dítěte mladšího školního věku dramatickou výchovou
ZUMROVÁ, Vlasta: Využití metod K. S. Stanislavského v dramatické výchově. Využití metod K. S. Stanislavského ve studiu dramatické výchovy na DAMU
ŽÁČKOVÁ, Romana: Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu "Lidé a čas" na I. stupni ZŠ
ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)