Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

2. kurz CŽV, od ak. roku 2017/2018

Kurz CŽV: Základy dramatické výchovy

Program je akreditován v souladu s & 10 vyhl. Č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických  pracovníků jako studium k prohloubení odborné kvalifikace.

Cíl studia:

Cílem studia je vybavit účastníky takovými vědomostmi a základními dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni poučeně a kvalifikovaně pracovat se svými svěřenci na divadelním nebo přednesovém tvaru, prohlubovat a rozvíjet jejich dovednosti a kompetence v oblasti divadelní tvorby a umělecké percepce a dovednosti využívat prostředků a postupů dramatického umění v práci s dětmi a mládeží ve vyučování i v zařízeních zaměřených na volný čas.

Nároky na uchazeče:

Kurz je určen pro pedagogy různých typů škol (ZŠ, ZUŠ, SŠ atd.) a vzdělávacích zařízení (domy dětí a mládeže, centra volného času apod.). Předpokladem je ukončené VŠ vzdělání v oblasti edukační práce nebo SŠ vzdělání s doloženou praxí v oboru dramatické výchovy.

Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí je podání přihlášky s přílohami:

  • strukturovaný profesní životopis, v němž uvedete i školu nebo zařízení, kde pracujete s dětmi nebo mládeží
  • motivační dopis
  • výpis absolvovaných seminářů nebo dílen dramatické výchovy a materiály, osvědčení, které považujete za důležité k posouzení žádosti o přijetí ke studiu

Přijímací řízení probíhá formou výběrového řízení.

Podmínky získání osvědčení:

Podmínky získání osvědčení o absolvování kurzu je pravidelná účast (nejméně však 75 %) a aktivní práce v seminářích; absolvování soustředění na Dětské scéně nebo na celostátní dílně Dramatická výchova ve škole; realizace závěrečného výstupu -výstupy budou mít podobu realizace výukových bloků, které využívají postupů a metod dramatické výchovy. Skupina, s níž bude blok realizován, bude složena z dalších účastníků kurzu. Realizovaný blok bude společně reflektován, na základě realizace a reflexe potom vedoucí bloku sepíší závěrečnou práci, která obsáhne:

  • Zdůvodnění cílů výukového bloku, strategií a metod, popis projektování.
  • Scénář bloku k realizaci se skupinou a popis průběhu realizace.
  • Odbornou reflexi realizace.
  • Možné varianty.
  • Dopracovanou závěrečnou podobu bloku.

Absolventi kurzu, kteří v jiném studiu úspěšně ukončili bakalářský stupeň VŠ vzdělání pedagogického zaměření nebo získali tzv. pedagogické minimum mohou po absolvování kurzu CŽV Základy dramatické výchovy pokračovat v navazujícím mgr. studiu Dramatická výchova na DAMU.

Charakter výuky:

Kurz bude realizován čtyřsemestrálně, v každém semestru 5 víkendových setkání, celkem tedy 20 víkendových bloků s dotací 21 výukových hodin. Studium je zaměřeno zejména na získávání praktických dovedností, výuka má tedy nejčastěji podobu seminářů a dílen.

Celkem: 420 hodin přímé výuky + účast na některé z dílen dramatické výchovy (Jičín, Dětská scéna) v rozsahu 55 hodin výuky.

Cena kurzu: bude upřesněna, max. však do 20 000 Kč za 4 semestry.

Termín podání přihlášky:

Termín podání přihlášek s přílohami: do 12. 6. 2017.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.