Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Aktuality

Uznání pedagogického vzdělání absolventů uměleckých škol Vážení ředitelé škol, pedagogové, absolventi Po celá léta jsme řešili problém uznání pedagogického vzdělání absolventům umělecko pedagogických oborů na vysokých uměleckých školách. Zákon o pedagogických pracovnících striktně vyžadoval pro učitelskou profesi studium nebo dostudování pedagogických disciplín (lidově pedagogického minima) na (slovy Zákona) „vysoké škole, která má akreditovaný studijní program v oblasti pedagogických věd“. Absolventi umělecko pedagogických oborů ovšem studovali na vysokých školách, které mají akreditovaný studijní program v oblasti umění. Celá věc se řešila opakovaně na nejrůznější úrovni, především jednáním rektorů obou českých uměleckých škol (AMU a JAMU) s MŠMT a výsledkem bylo vždy jen ústní nebo písemné ujištění, že naši absolventi, pokud prokáží, že absolvovali příslušné předměty (pedagogiku, psychologii a didaktiku) vlastně učit mohou. V tomto smyslu obdrželi rektoři AMU a JAMU dopis náměstka MŠMT PhDr. Jindřicha Fryče ze dne 21.11.2013. Ten jsme pak na žádost rozesílali absolventům, kteří měli na školách, kde působili, problém s uznáním pedagogického vzdělání. V novele Zákona o pedagogických pracovnících z ledna 2015 byla přidána možnost uznat učitelskou způsobilost výkonným umělcům (ovšem na základě rozhodnutí ředitele školy a jen pro tu konkrétní školu), což ale paradoxně novým způsobem diskriminovalo absolventy umělecko pedagogických oborů AMU a JAMU. Navrhli jsme proto (Ateliér divadla a výchovy Divadelní fakulty JAMU a katedra výchovné dramatiky DAMU) přímo do Zákona o pedagogických pracovnících změny (návrh posíláme v příloze, změny jsou vyznačeny červeně), které byly díky obrovskému úsilí vedoucích pracovníků obou kateder a za podpory rektorů obou českých uměleckých škol zapracovány do původního znění zákona, a takto upravený zákon byl (s drobnou změnou: „vyučovací předmět“ bylo nahrazeno „umělecký předmět“) Parlamentem ČR ve středu 30.9.2015 schválen. Zápis z jednání parlamentu ČR naleznete na tomto odkazu: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=407&O=7 Věříme, že se Parlamentem ČR schválené změny brzy oficiálně objeví v novele Zákona o pedagogických pracovnících a jednou provždy tak odstraní jakékoliv pochyby o pedagogické způsobilosti absolventů umělecko pedagogických oborů vysokých uměleckých škol. Prof. PhDr. Silva Macková, JAMU Doc. Radek Marušák, DAMU