Katedra výchovné dramatiky

stripe1
stripe2stripe3stripe4

Katedra výchovné dramatiky

Katedra výchovné dramatiky se věnuje přípravě profesionálů působících ve všech oblastech dramatické výchovy - v oblasti školní dramatické výchovy, divadla hraného dětmi a mládeží, dětského přednesu a divadla ve výchově, ale i v uplatnění divadla a divadelních postupů v kontextech neformálního vzdělávání, práci s komunitami, v muzeích, galeriích apod. Uchazeči mohou studovat obor na bakalářské a navazující magisterské úrovni i v rámci kurzu celoživotního vzdělávání.

V průběhu studia se posluchači seznamují s různými typy a směry dramatické výchovy, divadelními disciplínami, literaturou, pedagogikou a psychologií, teorií a didaktikou oboru.

Absolventi působí na všech druzích škol (od mateřských a základních po vysoké), na uměleckých školách, v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol, ve střediscích volného času pro děti a mládež, v galeriích a muzeích, v různých oblastech neformálního vzdělávání.

Řádné studium je koncipováno jako tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské v kombinované i prezenční formě.  Do navazujícího magisterského studia jsou přijímáni absolventi studia oboru z DAMU, JAMU, certifikátového studia dramatické výchovy na ZU v Plzni a absolventi kurzu Základy dramatické výchovy, který jako kurz celoživotního vzdělávání organizuje katedra výchovné dramatiky DAMU.

Kurz celoživotního vzdělávání Základy dramatické výchovy je akreditován jako kurz k prohlubování specializace a je čtyřsemestrální.

Vedoucí katedry
doc. Radek MARUŠÁK
Radek.MARUSAK@damu.cz

Sekretářka katedry
Marie PEJŘIMOVSKÁ

Telefon: 234 244 281, 234 244 280
 
Služební mobil: 721 239 374