Katedra teorie a kritiky

stripe1

Základní informace

Vedoucí katedry: doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

Název oboru, druh a forma studia:

Teorie a kritika

bakalářské - řádné prezenční

 standardní doba studia: 3 roky,

 ukončení: bakalářskou zkouškou

 titul: BcA.

Po vykonání bakalářské a přijímací zkoušky je možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu - podmínkou předložení tématu magisterské práce.

Teorie a kritika

navazující magisterské - řádné prezenční

 standardní doba studia: 2 roky,

 ukončení: magisterskou zkouškou,

 titul: MgA.

Cíl studia:

Katedra vychovává tvořivé odborníky schopné reflektovat současné dramatické a performanční umění v širších kulturních a společenských souvislostech. Absolventi se uplatní jak v profesích bezprostředně spjatých s divadelní tvorbou (včetně vytváření podmínek pro její vznik a provozování-dramaturgie, produkce, metodika, animace kultury) a její kritickou reflexí, tak v kulturní administrativě, v institucích kulturní politiky, v médiích, v publicistice, v redakční a agenturní činnosti, ve školství atd.

Charakter výuky:

Studenti se seznámí s veškerými složkami divadelní tvorby: režií, dramaturgií, herectvím, scénografií, produkcí; jsou uvedeni do problematiky loutkového divadla a do problematiky specifičnosti překladu dramatického textu. Mají možnost nahlížet a v rámci studia se i zapojovat do tvůrčího procesu tak, aby poznali a zakusili jeho dynamiku, fungování i problémy, a mohli jej pak adekvátně a poučeně reflektovat. Součástí programu je i tvůrčí psaní, během něhož si mohou osvojit principy dramatické tvorby, a důraz je kladen i na poznání výrazných trendů současného evropského dramatického a divadelního umění.

Páteří bakalářského studia je seminář kritiky, v jehož rámci se studenti učí vnímat a reflektovat konkrétní divadelní díla nejrůznějších žánrů, seznamují se s vývojem české divadelní kritiky i se zásadami kritického psaní. Teorie pěstovaná na katedře rovněž bere v potaz divadelní tvorbu jako proces a snaží se na ni nahlížet "zevnitř", tzn. přes její konkrétní a praktické aspekty, které jsou posléze zobecňovány. Teorie a kritika je chápána jako disciplína tvůrčí a tvorbu reflektující i respektující. Historie divadla je probírána v rámci celoškolních předmětů a také výběrově formou několika seminářů; ve struktuře výuky však jde o disciplínu podpůrnou, která má studentům pomoci pochopit souvislosti ve vývoji divadla, prolínání a vzájemné ovlivňování divadelních kultur na evropském kontinentě, a v neposlední řadě naučit je vnímat stav současné divadelní kultury jako nutný a logický výsledek tohoto vývoje.

Poté, co studenti během prvního a druhého ročníku získají pevné základy a přehled o fungování divadla jako specifického uměleckého druhu, absolvují ve třetím ročníku stáže, na nichž si mohou ověřit své poznatky a uplatnit je v praxi. Jedna stáž probíhá ve školním divadle DISK při přípravě absolventské inscenace studentů katedry činoherního divadla či katedry alternativního a loutkového divadla, druhá v některém z pražských divadel, s nimiž škola spolupracuje. Výstupem obou stáží je podrobná kritická reflexe procesu se zaměřením na všechny složky a jejich interakci.

Magisterské studium oboru teorie a kritika je zaměřeno na rozvíjení a prohlubování znalostí, dovedností a kompetencí absolventů bakalářského oboru teorie a kritika či oborů příbuzných, jako například dramaturgie, divadelní věda, estetika, moderní filologie atd. V prvé řadě jde samozřejmě o návaznost na předchozí studium divadla jako specifického uměleckého druhu (a to zejména v jeho současných podobách a proměnách), ale také o jeho zasazování do širších uměleckých a společenských kontextů, tedy s jistými přesahy zejména k literatuře, filmu, médiím, dále rovněž filozofii, antropologii a obecné teorii umění.

Významnou součástí studijního plánu a zároveň tvůrčím výstupem studentů magisterského programu je koncepce a realizace odborného divadelního časopisu, reflektujícího umělecké a pedagogické dění na škole. Časopis má vyjadřovat argumentované generační názory a postoje a esejistickou formou se zabývat i širšími otázkami přesahujícími hranice divadelního umění a dotýkajícími se obecnějších problémů dnešní  kultury i společnosti.

Část výuky v magisterském cyklu probíhá formou individuálních konzultací směřujících k přípravě diplomové práce; podle tématu své práce si studenti mohou část volitelných doplňkových předmětů vybírat z širší nabídky školy i sesterských fakult, po dohodě absolvovat odborné stáže či kurzy vypisované na školách, s nimiž katedra spolupracuje. Katedra podporuje specifické zájmy každého studenta i tím, že se snaží umožnit mu konzultace s externími odborníky; v posledních ročnících je tedy výuka maximálně individualizovaná.

Přijímací zkoušky do řádného studia:

Nároky na uchazeče:

A) do bakalářského studia

Maturita, zájem o divadlo a umění vůbec, přehled o aktuálním dění v českém divadle, informovanost o základní divadelně-vědné literatuře, jistá čtenářská zkušenost s dramatickou literaturou, literární předpoklady, schopnost porozumět obrazu, znalost jednoho jazyka.

Průběh přijímací zkoušky:

Nezbytnou součástí přijímací zkoušky je předběžné odevzdání vlastního životopisu, který bude v papírové i elektronické verzi odevzdán společně s přihláškou.

a) počet kol - 2 kola (1. kolo vyřazovací)

b) časové rozpětí jednotlivých kol - jednodenní

c) rámcový obsah jednotlivých kol

  • I. kolo – oborový test, jehož součástí budou i tvůrčí úkoly jako je interpretace textu, reflexe hereckého výkonu, volná úvaha atp., jazykový test (výběr z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština, ruština)
  • II. kolo – pohovor

d) kritéria hodnocení – testy i pohovor – bodování podle povahy úkolu

B) do navazujícího magisterského studia

Bakalářský titul z oboru teorie a kritika, divadelní věda, či příbuzných oborů (estetika, moderní filologie atd.), jistá zkušenost s praktickou divadelní tvorbou (dramaturgie, překlad atd.), schopnost kritického myšlení, publikační činnost (deníková kritika, festivalová kritika, publicistika atd.).

Uchazeč k přihlášce přiloží projekt magisterské práce (3-5 normostran) doplněný seznamem literatury k danému tématu, bakalářskou diplomovou práci (pokud možno elektronicky na CD), 3-5 vlastních recenzí a odborný životopis.

Průběh přijímací zkoušky:

a) počet kol – 1

b) časové rozpětí – 1 den

c) obsah – pohovor o navrhovaném projektu a ostatních předložených materiálech

d) kritéria hodnocení – posouzení odborných předpokladů uchazeče a záběru navrhované práce i adekvátnosti zvolené metodologie

Termín přijímací zkoušky:

Termíny přijímacích zkoušek jsou zde.

Řádné studium cizinců:

Nepořádá se.

Jiné možnosti studia:

Nepořádá se.

Termín podání přihlášek:

 Termín podání přihlášek zde.

Konzultace výsledků přijímacích zkoušek do bakalářského studia:

Termín konzultací zde.