Katedra teorie a kritiky

stripe1

doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.

2016 - obhájila v oboru Dramatická umění se zaměřním Teorie a kritika habilitační práci s názvem "Poválečná rakouská experimentální dramatická tvorba" 

od 1. 9. 2013 - odborná asistentka na Katedře pro teorii a kritiku DAMU Praha

ZS 2013/14   - pohostinská výuka v Institut für Slawistik Universität Wien: Das tschechische Drama im 20. Jahrhundert (České drama 20. století)

2013 –  habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechien v Institut für Germanistik,  Universität Wien, habilitační projekt Klíčové body ve vývoji rakouské poválečné dramatiky

ZS 2012/13 – externí výuka na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci: semestrální magisterská přednáška Současné tendence teorie divadla

LS  2012 – pohostinská výuka v Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft

Universität Wien: cyklus semestrálních přednášek  Kapitel aus der Geschichte des tschechischen Theaters des 20. Jahrhunderts (Kapitoly z dějin českého divadla 20. století)

2012 – knihovna Ústavu germánských studií FF UK v Praze

2011 – 12 externí výuka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha

2007 – 2011 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze

2003 – 2005 vědecká pracovnice na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze

leden 2003 – knižní vydání disertace pod názvem Thomas Bernhard v brněnském  nakladatelství Větrné mlýny­

25. 9. 2002 obhajoba disertační práce (Ph. D.) Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda

1998 – 2002 prezenční doktorské studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, téma disertační práce „Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda“

1993 – 1994 externí výuka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU

1988 – 1993 Kabinet pro studium českého divadla v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV

1986    stipendium Českého literárního fondu: dramaturgická stáž ve Státním divadle v Brně a v HaDivadle v Brně

1982 – 1986 studium divadelní a filmové vědy na FF UK v Praze, diplomová práce "Zpracování quijotovské látky na současných českých jevištích"

Odborné zaměření

-         dějiny evropského divadla s důrazem na německou jazykovou oblast, současné drama a divadlo, dějiny českého divadla, divadelní kritika, současná teorie divadla, překlad dramatického a odborného textu

Zahraniční stáže

2013 – habilitační stipendium Aktion Österreich-Tschechien v Institut für Germanistik, Universität Wien, habilitační projekt Klíčové body ve vývoji rakouské poválečné dramatiky

srpen 2007 – Letní překladatelská akademie Berlín (Literarisches Colloqium Berlin)

duben 2007 – překladatelské stipendium Rakouské společnosti pro literaturu, Vídeň

1999 – dvouměsíční stipendium pro vědecké pracovníky rakouského Ministerstva pro vědu a spoje, pracoviště: Institut pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě

1991 – 1993 třísemestrální stipendium rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum: studium v Institutu pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě

1990   – měsíční stipendium Slovanského institutu v Moskvě

Účast na konferencích

-                květen 2014 účast na symposiu "Sinn egal. Körper zwecklos". Postdramatik - Reflexion und Revision, pořádaném Forschungsplattform Elfriede Jelinek, Universität Wien.

-         únor 2013 – konference Gender a divadlo, Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, příspěvek Feministická problematika a počínající kritika nacismu v rané tvorbě E. Jelinek

-         duben 2012 – mezinárodní teatrologické Sympozium Transteatral “Through the eyes of a stranger. Through the eyes of a neighbour“, příspěvek Claus Peyman jako intendant vídeňského Burgtheateru

-         červen 2008 – mezinárodní konference Obce spisovatelů Násilí v literatuře a společnosti (média) v Pardubicích, příspěvek Násilí v rakouské literatuře

-         prosinec 2007 – pódiová diskuse s českými germanisty (Z. Augustová, R. Malý, D. Pfeiferová) na téma Současná rakouská literatura, Rakouské kulturní fórum Praha

-         říjen 2007 – konference „Krajina bez vlastností. Literatura a střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa“, Ústav české literatury a literární vědy FF UK Praha, Rakouské kulturní fórum Praha, referát Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti (vyšlo ve sborníku z konference).

-         září 1999 – sympozium „Das Eigene und das Fremde in der kulturellen Tradition Europas“, Rakouská společnost pro literaturu a Novgorodská Státní Lingvistická Univerzita N. A. Dobroljubova, Nižní Novgorod, příspěvek Inspiration von der Philosophie und Persönlichkeit Ludwig Wittgensteins im dramatischen Werk von Thomas Bernhard, dargestellt am Beispiel des Stückes Ritter, Dene, Voss, vyšel ve sborníku z konference

-         červen 1998 – konference  Thomas Bernhard v českém literárním kontextu, příspěvek Dvě knihy her Thomase Bernharda, Rakouský kulturní institut v Praze

Granty:

2014-2015 - grant AMU DKR Současný divadelní text mezi dramatickým a postdramatickým

divadlem: formy a žánry současných divadelních textů ve vztahu k národním divadelním kulturám (spoluřešitelka)

2013-2014 - spolupráce na mezinárodním projektu „Sinn egal. Körper zwecklos". Poststdramatik - Reflexion und Revision, realizovaném Forschungsplattform Elfriede Jelinek, Universität Wien.

2009 – Vídeňské lidové divadlo 18. a 19. století, výukový grant FRVŠ č. 202368 (řešitelka)

2003 – 2005 Rakouské drama 60. – 90. let 20. století, GAČR č. 408/03/1442 (FF UK, řešitelka)

2001 – Současné rakouské drama, GA UK č. 671 (FF UK, řešitelka)

Členství v profesních organizacích

-         Elfriede Jelinek-Forschungsplattform, Institut für Germanistik, Universität Wien

–        Rakouský Pen-Club

–        Teatrologická společnost

–        Sdružení divadelních kritiků

–        členka odborné poroty při udělování Ceny Václava Königsmarka Teatrologické společnosti za rok 2009

Odborné aktivity

-         od Rakouského ministerstva školství, umění a kultury obdržela za své literární překlady Překladatelskou prémii 2013

-         cyklus Rakouská knihovna v přednáškách: Thomas Bernhard – politický dramatik?, Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Brno, Rakouská společnost pro literaturu

–        přednášky a prezentace knih a moderování a účast v pódiových diskusích v Goethe Institutu Praha a v Rakouském kulturním fóru Praha

–        překlady a moderace autorských čtení v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha

–        účast na projektu Českých center Noc literatury. Evropou mezi řádky

–        rozhlasové a televizní literární a kritické pořady (Čro 3 Vltava, ČRo 6, ČT 2), rozhlasová dramaturgie

Bibliografie