Katedra teorie a kritiky

stripe1

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

STUDIUM:

 • říjen 2000 – duben 2007: student postgraduálního studia, obor Teorie dramatické tvorby, na Divadelní fakultě JAMU
  • Téma disertační práce na Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka (školitel prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.).
  • V rámci postgraduálního studia vede semináře pro studenty dramaturgie, režie, RTDS zabývající se současnou zahraniční dramatikou, teorií dramatu a divadla.
 • 1995 - září 2000 Divadelní fakulta JAMU - obor divadelní dramaturgie (magisterské studium), ateliér Studio D prof. Bořivoje Srby
  • absolventský výkon - inscenace textu Heinera Müllera ZPUSTLÝ BŘEH MATERIÁL K MÉDEE KRAJINA S ARGONAUTY, česká premiéra 22.12.1999 ve Studiu MARTA, režie Andreas Tiedemann j.h. (student Amsterodam School of Arts)
  • diplomová práce na téma Monolog - text - hra, zabývající se zejména problémem monologu a hry struktury v současném dramatu. Oceněno 3.cenou v Soutěži o cenu Václava Königsmarka v roce 2001 pořádané Teatrologickou společností.
  • účast na ročním běhu mezinárodního projektu THEATRE LAB Amsterodam 1998-99

ZAMĚSTNÁNÍ:

 • letní semestr 2008: externí pedagog Kabinetu divadelní studií FF MU
 • leden 2005 - dosud: vědecký pracovník Divadelní fakulty JAMU
  • organizuje Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol (2004, 2006) a Symposium divadelní antropologie (2005)
  • podílí se na ediční činnosti a koordinaci výuky teoretických předmětů
  • vyučuje předměty Teorie dramatu a Současné české a evropské drama
  • od ledna 2008 hlavní řešitel grantu GAAV: Josef Šafařík – život a dílo v souvislostech kultury 20.století.
 • září 2004 – červenec 2008: zaměstnán jako interní pedagog Katedry divadelních, filmových a mediálních studií, Filosofická fakulta UPOL, Olomouc
 • vyučuje předmět Divadelní seminář a semináře zaměřené na drama a režii 2.pol. 20.století (např. Čechovovské inscenace Petra Lébla, Komparatistický seminář Merlin, Jazyk a drama, Monolog v dramatu), vede diplomové a bakalářské práce
 • pedagogicky vedl dvousemestrální praktický inscenační projekt ve spolupráci Katedrou výtvarné výchovy Hliněný kabaret (premiéra listopad 2005, 10 repríz)
 • červen 2003 - prosinec 2004: zaměstnán jako referent pro vnější vztahy na Divadelní fakultě JAMU
 • administrace grantů FRVŠ a koncepční spolupráce na vypracovávání grantů na GAČR a MKČR.

ÚČAST NA KONFERENCÍCH:

březen 2007 „Setkání v mezidveří kulis a smrti – život a dílo Josefa Šafaříka nejen v divadelních souvislostech“, koncepce a organizace konference ke 100. výročí narození J.Šafaříka, přednesen příspěvek „Klíče k Josefu Šafaříkovi“, též editorem sborníku
srpen 2006 „Global versus local“, výroční konference FIRT v Helsinkách; přednesen referát „We promised not to collaborate with them“, a příspěvek na jednání pracovní skupiny Performance Analysis, analýza inscenace Racka Petra Lébla v rozsahu 30 stran pod názvem „Not Post-modern Enough?“.
březen 2006 Translation / Journey Out (Glasgow, Playwrights Studio), konference o překládání skotské dramatiky
prosinec 2005 Staging of Classical Drama around 2000 (Praha, Kabinet pro klasická studia AV ČR), referát „Sikora's Antigone Swept Away - Attempt on Post-modern Tragedy“
březen 2004 European Neibourghs-European Theatre (Lodž), referát „New Generation of Playwrights in 90ties“
prosinec 2003 International Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools (Brno, Divadelní fakulta JAMU), referát „Czech Attemps on Coolnes and Coolness in Czechia“
1999 Konference mladých teatrologů (Brno, Ústav divadelní vědy FF MU), referát „Ty nové hry jsou jen slovní bahno?“
1998 Konference mladých teatrologů (Brno, Ústav divadelní vědy FF MU), referát „Sny a přísliby srozumění (Lessing kontra Dorst)“

GRANTY

2008 Josef Šafařík – život a dílo v souvislostech kultury 20.století. (GAAV)
2007 Inovace předmětu oborové praktikum divadelní (FRVŠ)
2005 České myšlení o divadle - elektronická čítanka textů (FRVŠ), Projekt „Božská komedie“ - dílna s Evou Tálskou (FRVŠ), Hliněný kabaret - inscenační projekt (DILIA)
2004 Drama a překlad (FRVŠ)

TVŮRČÍ ČINNOST:

 • externí dramaturgická spolupráce v Divadle na Zábradlí: - cyklus šesti scénických čtení v Čechách dosud neuvedených her z oblasti českého i světového současného dramatu. Například: P.Trtílek- Špína, M.Horoščák- Trakl, E.Jelinek-On není jako on, M.Crimp- Pokusy o její život, R.Sikora- Opory společnosti, G.Tabori- Jubileum (sezóny 2000/2001, 2001/2002)
 • dramaturgická spolupráce na projektech Pavla Baďury: P.Baďura - S nožem na krku (květen 2003, Fléda), T.Dorst - Já, Feuerbach (listopad 2003, Husa na provázku), cyklus scénických čtení (prosinec 2004), D.Loher - Modrovous - naděje žen (duben 2005, oceněno cenou MAX), dramaturgie autorského představení Frida, Frida Kahlo (premiéra listopad 2006), dramaturgie a spolupráce na scénáři Kafka je mrkev (premiéra duben 2008).
 • překladatelská činnost: M.Crimp: Pokusy o její život (říjen 2004, publikováno v SADu); pro Divadlo na Zábradlí překlady her D.Harrowera: Nože ve slepicích (režie J.A.Pitínský, duben 2002); L.Lochhead: Perfect Days (listopad 2003, režie A.Nellis, publikováno v SADu); tři hry Sue Glover Tulení žena (premiéra květen 2007), Slaměná židle (premiéra říjen 2007), Podruhyně (tiskem v souboru Tři hry o ženách, Větrné mlýny, leden 2005).
 • 1998 - 2000 šéfredaktor (a manažer) studentského internetového časopisu Yorick
 • příležitostně publikuje v českých a zahraničních divadelní periodicích (SAD, Divadelní noviny, Czech Theatre, Maska) – viz soupis publikační činnosti

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Studie

Tučňák v roli racka, Divadelní revue, 2008, č.2.
Tragédie lásky a její nemožnost, Divadelní revue, 2008, č.1.
Klíče k Josefu Šafaříkovi, in Drozd, D. (ed): Setkání v mezidveří kulis a smrti, JAMU, Brno 2007, s. 23-31.
The Detritus of Antigone by Roman Sikora - An Endeavour at Post-modern Tragedy?, In: Staging of Classical Drama around 2000. Ed by P:N.Šípová and A. Sarkissian. Cambridge Scholars Publishing 2007, s. 167-175.
Dobové kontexty Sedmi listů Melinovi Josefa Šafaříka, Estetika, 2006, r.42, č.1-3, s.35-57.
Setkání myslitele a dramatika – hry Václava Havla očima Josefa Šafaříka, Rozrazil, 2006, r.1, č.8, s.59-69.
Vlak náhodně projíždějící okrajem akademického diskurzu, Ad honorem BS (Dufková, E. ¬ Drozdová H., eds.), JAMU, Brno 2006, s.195-208
Sikorovo Smetení Antigony - Pokus o postmoderní tragédi, KONTEXT(Y) V., Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica - Aesthetica (Sýkora, M. ed.), Univerzita Palackého, Olomouc 2006, s.125-130
Czech attempts on coolness and Coolness in Czechia (České pokusy o coolness a coolness v Čechách), Divadelní fakulta JAMU, Brno (sborník v tisku)
Ženy a feministky skotského divadla, Svět a divadlo, roč.14, č.4, 2003, s.30-41
Divadlo ve Skotsku - skotské drama?. Poznámky turistovy, Svět a divadlo, roč.14, č.3, 2003, s.102-111
Beznadějné nedotaženosti a promarněné možnosti, Svět a divadlo, roč.13, č.3, 2002, s.17-23
Ty nové hry jsou jen slovní bahno?, In Podoby soudobého evropského dramatu. (ed. H.Spurná) [III. sympozium mladých teatrologů]. Brno: Ústav divadelní a filmové vědy, 2001, s.19-28
New Drama? From Brno..., Czech Theatre, roč.2001, č.17, 2001, s.43-47
Sny a přísliby srozumění?. (Lessing kontra Dorst), In Divadlo ve světě. Interkulturální procesy a divadlo (ed. H.Spurná) [II. sympozium mladých teatrologů.] Brno: Ústav divadelní a filmové vědy, 1999, s.103-110

Eseje o divadle

Pole, úhor, hrob. O některých souvislostech Veselky Evy Tálské, Svět a divadlo, roč.13, č.4, 2002, s.42-49
Chcípni, šašku!. Hra nebo souboj se životem a smrtí?, Svět a divadlo, roč.10, č.4, 1999, s.16-21
Divadlo a jeho divák. Vkus jako politická kategorie - esej podle Hannah Arendtové, Yorick, roč.1999, č.1, leden/únor 1999, s.3-9 - internetový časopis (http://www.divadlo.cz/yorick).

Překlady dramatických textů

Glover, Sue: Tulení žena, Slaměná židle, Podruhyně (Tři hry o ženách), Brno, Větrné mlýny, 2005. -- 307 s.
Lochhead, Liz: Perfect days (Romantická komedie), Svět a divadlo. Roč. 15, 2004, č. 2 . -- s. 137-176 dvousl.
Harrower, David: Nože ve slepicích. Praha : Interludium, 2002. -- [44] s.
Kane, Sarah: Vyčištěno (nepublikováno, česká premiéra leden 2001, Divadlo na Zábradlí).
Crimp, Martin: Pokusy o její život (17 scénářů pro divadlo), Svět a divadlo . Roč. 13, 2002, č. 2 . s. 129-161 dvousl.