Katedra teorie a kritiky

stripe1

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

Badatelské zaměření:

historie a historická poetika české literatury (zejména dramatu a prózy 20. století); teorie literatury a divadla; literární lexikografie.

Studium:

1971-75 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (obor propagační grafika a velkoplošná reklama), 1975-80 FF UK (obory čeština, výtvarná výchova, divadelní a filmová věda).

Zaměstnání:

v ÚČL: 1981-82 studijní pobyt; 1982-84 interní aspirantura; 1984-87 odborný pracovník; od 1987 vědecký pracovník oddělení teorie literatury; 1990-99 vedoucí oddělení současné literatury, 1993-99 zástupce ředitele; od 1999 ředitel; od 2003 též vedoucí oddělení pro výzkum literatury 20. století; od 1990 externě vyučuje na katedře (ústavu) české literatury a literární vědy FF UK. 1999-2009 působil na katedře české literatury PedF UK. Od 2008 učí na katedře divadelní vědy FF UK.

Akademické funkce:

člen rady Památníku národního písemnictví (od 1991, od 2001 její předseda; 2008-2009 předseda Sdružení přátel PNP), člen vědecké rady Akademie věd ČR (1999-2001) a vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (1999-2001), člen vědecké rady (2002-07) a rady (od 2007 místopředseda) Slovanského ústavu AV ČR; předseda oborové rady GA AV ČR (1997-98), člen oborové rady GAČR (2001-5, 2002-4 předseda podoborové komise, 2003 předseda oborové komise), místopředseda Českého komitétu slavistů (2005-2009); člen rady Obce spisovatelů (1989-1996, 2002-2004), předseda Nadace Obce spisovatelů, (1994-98, od 1998-2008 člen správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů); předseda redakční rady časopisu Tvar (od roku 1990), předseda správní rady Klubu přátel Tvaru (od 1993); člen redakční rady časopisu Divadelní revue (od 1988); člen redakčních rad slovenských časopisů Rak a Slovenská literatura; člen správní rady Nadace Alfréda Radoka (od 1991, dnes Nadační fond Cen Alfréda Radoka), člen sdružení Magnezia Litera.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. Brno, Host 2009
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Díl 1-4, Praha, Academia 2007-2008 [hlavní redaktor]
 • Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Brno, Host 2001
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, Díl 2. Praha: Brána 1995, 1998 [hlavní redaktor]
 • Studie o dramatu. Drama jako literární fakt. Interní subjekt v dramatu. Čapkova poetika v dramatu a "nepovedené" konce jeho her. Geneze norem (Poetika budovatelského dramatu). Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu Akademie věd ČR, H & H 1993.
 • Rozměry dramatu. Autorský subjekt a vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu. Praha, Panorama 1989.

Studie:

 • Subjekty a subjektivita (literárních) dějin, Slovenská literatúra 55, Bratislava 2008, č. 2-3, s. 130-138; rozšířeno in Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. r. LVII, řada (Q), č. Theatralia, 2009, s. 55-65, doplněna část: "S dovětkem poněkud teatrologickým".
 • O novém literárněhistorickém paradigmatu, dějinách, kánonu a literárních vědcích aneb generálové se vždy připravují na minulou bitvu, Petr A. Bílek, Pavel Janoušek, Hana Šmahelová, Vladimír Papoušek, Dalibor Tureček: in Literatura a kánon. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008. Polsky: polsky s tit O novym historycznoliterackim paradygmacie, historii, kanonie i badaczach literatury, in Porównania 4, Poznań 2007, s. 161-170; anglicky s tit. Generals always prepare for the previous war On the new paradigm of Czech literary history in Eurozine (http://www.eurozine.com/articles/2007-08-02-janousek-en.html ).
 • Současná česká próza z rychlíku. Host 23, 2007, č. 7, příloha Host do školy, č. 4, s. 3-9.
 • Ztráty a nálezy. Glosy ke krizi současného českého myšlení o literární historii, in sb. O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie, Praha: Academia 2007.
 • Řád a ideologie v českém dramatu 20. století, in sb. Ideologie a imaginace, Univerzita Palackého, Olomouc 2006.
 • České drama 1969-1989 (II., III., IV.), Divadelní revue 17, 2006, č. 2, 3, 4, s Vodička, L.
 • Ztracená literární historie, aneb Hledání Levelu 2. Česká literatura 54, 2006 č. 1.
 • Macura, Rajská, Čelakovský a Vratislav, O genezi prózy Guvernantka, studie takřka pozitivistická. Česká literatura 51, 2003, č. 5
 • Figurki nasego vremeni. In Pora eto změnit! Vosem českich pjes (výbor z české dramatiky druhé poloviny 20. století). Ed. V. Smoláková, Sant- peterburg 2003, s. 7-18.
 • Drama jako návod k výstavbě komunistické společnosti. In Přednášky z XLVI. Běhu Letní školy slovanských studií, Praha, FF UK 2003.
 • Mezi Morákem a Krůtou, České drama 1958-1964, Bratislava, Slovenská literatúra, 2002, č. 5, s. 375-388.
 • Dramatické pokusy zbavené kontaktu s českým divadlem (1948-1959), Divadelní revue, 13, 2002, č. 3 s. 29-33.
 • Nezvalova Depeše na kolečkách: manifest avantgardního pojetí dramatu, Česká literatura 50, 2002, č. 1, s. 54-63.
 • Problematyka kryteriów wartości przy historicnej refleksji na temat czeskiej literatury i kultury powstającej pod naciskem ideologii komunistycznej. In Mezu dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947 (1948) - 1989 / Od transformacji do transformacji. Polska i Czechosłowacja v latach 1947 (1948) - 1989, Stálá společná česko-polská komise humanitních věd při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvu národní výchovy a sportu Polské republiky, Praha - Praga 2001.

Edice:

 • Čeští spisovatelé o toleranci. Praha: Nadace Readers International (Prague) - české centrum Mezinárodního PEN klubu 1994; s. D. Fischerová, P. A. Bílek, V. Daněk.
 • František Šimeček: Na bařinách života a jiné příběhy ze soudní síně, spoluúčast na edici, ed. Janáčková, Jaroslava a kol., Praha: Čs. spisovatel 1981.

Účast v týmových pracích:

 • Dictionary od Literary Biography, Volume 232: Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series, Edited by Stevan Serafin, A Bruccoli Clark Layman Book, The Gale Group, Detroit, San Francisco, London, Boston, Woodbridge, Conn 2003.
 • O poetice literárních druhů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1995.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1994.
 • Český Parnas. Praha, Galaxie 1993.
 • Česká literatura 1945-1970.Praha, SPN 1992.
 • Průvodce po světové literární teorii. Praha, Panorama 1988.
 • Slovník světových literárních děl. Praha, Odeon 1988.
 • Rozumět literatuře. Praha, Čs. spisovatel 1986.
 • Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha,Čs. spisovatel 1987.
 • Slovník české literatury 1970-1981. Praha, Čs. spisovatel 1985.