Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Základní informace

Vedoucí katedry: prof. Jan Dušek

Název oboru, druh a forma studia:

Scénografie

bakalářské řádné prezenční,

standardní doba studia: 3 roky

ukončení: bakalářskou

zkouškou: titul BcA.  

Scénografie

navazující magisterské řádné prezenční

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou zkouškou,

titul: MgA.

Scénografie-kostým a maska

navazující magisterské řádné prezenční

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou zkouškou,

titul: MgA.

Scénografie-film a televize

navazující magisterské řádné prezenční

standardní doba studia: 2 roky

ukončení: magisterskou zkouškou,

titul: Mg

Cíl studia:

Cílem studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby ve všech jejich aplikacích a modifikacích. Komplexní příprava a rozvíjení individuálních předpokladů podle zvolené specializace.

Po vykonání bakalářské zkoušky a přijímací zkoušky je možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Charakter výuky:

A) Bakalářské studium

Výuka je tříletá, převážně ateliérová s akcentem na technické a teoretické předpoklady scénografické tvorby.

Studium bakalářského stupně je ukončené bakalářskou zkouškou, která se skládá z těchto části: scénická technologie, teorie a historie scénografie a z komplexního scénografického řešení zadaného dramatického textu a jeho teoretické reflexe.

B) Navazující magisterské studium

Magisterské studium scénografie se realizuje ve třech specializovaných ateliérech.

Je dvouleté a je koncipováno pro výchovu tvůrčích osobností ve všech oblastech uplatnění scénografického díla. Podmínkou přijetí je ukončené Bc. studium na KS nebo na jiné umělecké škole podobného zaměření.

Program je realizován v těchto ateliérech:

  • ateliér scénografie divadelní (činohra, hudební divadlo, pohybové divadlo) pro výuku všech forem divadelní scénografie v tradičním, experimentálním i nedivadelním prostoru,
  • ateliér scénografie filmové a televizní,
  • ateliér kostýmu a masky pro divadlo, film a televizi.

Studium hlavního směru je obohaceno další výukou ze směrů ostatních a doplněno prakticko-realizačními cvičeními, realizační praxí, asistenturami, stážemi tuzemskými i zahraničními.

Podmínkou absolutoria a předmětem obhajoby je realizace projektu ve školním divadle, v některém ze studií AMU nebo výjimečně v profesionálním divadle.

Studium je zakončeno státní zkouškou.

A) Přijímací zkoušky do bakalářského prezenčního studia:

Nároky na uchazeče:

Výtvarně-řemeslné předpoklady, schopnost výtvarně-dramatického uvažování, dispozice pro chápání dramatických vlastností prostoru, základní znalosti deskriptivní geometrie, orientace v kulturních epochách.

B) Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského prezenčního studia:

Nároky na uchazeče:

Uchazeč předloží a obhajuje vlastní projekt studia, který je v souladu s programem KS a je v jejich možnostech (max. dvoustránkový textpřipojený k přihlášce ke studiu). Projekt obsahuje osobní zájem o konkrétní specializaci, jeho zdůvodnění a vlastní představu o směřování individuálního studia (specifický žánr nebo aplikace scénografie ve všech oblastech jejího uplatnění). Dále u přijímací zkoušky předloží zkušební komisi soubor prací (portfolio), které dokládá odůvodněnost navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Přijímací zkoušky se konají formou zadaného výtvarného úkolu a následného rozhovoru. Přijatý projekt je základem individuálního učebního plánu.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

tři kola vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

jeden den.

c) Rámcový obsah jednotlivých kol:

A.  Bakalářské studium:

V první den zkoušek (8-9 hodin)předložení domácích prací /nikoliv v elektronické podobě!!/, které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval kresebné schopnosti, zájem a směřování ke zvolenému oboru

  • V I. kole  (9-14 hodin) výběr postupujících do II.kola.
  • Ve II. kole (14,30 – 16 hodin) je uchazečům zadán test  (všeobecný kulturní přehled a orientace v problematice divadla).
  • Ve III. kole se u uchazeče ověřuje schopnost vyjádřit kresebně prostor s jednoduchým dramatickým zadáním. Na závěr uchazeč podstoupí rozhovor, ve kterém obhajuje svá řešení jednotlivých úkolů.

B.  Magisterské navazující studium:

viz nároky na uchazeče.

d) Kritéria hodnocení:

bodovací systém

Termín přijímacích zkoušek:

Termíny přijímacích zkoušek zde.

Zvláštní požadavky:

Uchazeč si s sebou do druhého kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložka).

Řádné studium cizinců:

V českém jazyce je možné bezplatně s podmínkou složení zkoušky z českého jazyka u všech oborů nebo při studiu na vlastní náklady v anglickém jazyce ve dvouletém navazujícím magisterském studiu.

Jiné možnosti studia:

Pro české občany: nepořádá se

Pro zahraniční uchazeče – samoplátce: katedra pořádá krátkodobé studijní pobyty-stáže v angličtině.

Termín podání přihlášek:

Termín podání přihlášek zde.

Upozornění:

Ke konzultacím je vhodné přinést s sebou domácí práce (plošné věci dokumentující výtvarně-řemeslnou připravenost a orientaci na zvolený obor).

Katedra scénografie vypisuje PŘÍPRAVNÝ KURS PRO UCHAZEČE O STUDIUM.

Kurs má umožnit zájemcům základní orientace v požadavcích katedry na výtvarně-řemeslnou připravenost, schopnost vyjádřit kresbou prostor a jeho dramatické vlastnosti.

Další oblastí krátkých úkolů bude kresba figury podle modelu a její transformace na dramatickou postavu.

Kurs (8 lekcí) začíná v sobotu 6. 1. 2018 a pokračuje o sobotách 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2., 10. 2., 17. 2. a 24. 2. 2018 vždy od 10 do 14 hodin v prostorách katedry scénografie, Praha 1, Karlova 26, IV. patro. 

Cena každého čtyřhodinového cvičení je Kč 150,- (platba v hotovosti vždy před zahájením kursu).Na kurs není třeba se předem přihlašovat. Termíny kursu lzevybrat libovolně. Kreslířské a malířské potřeby si uchazeči přinesou z vlastních zdrojů.